Пошук по сайту


Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

МАРКЕТИНГ

ТЕСТИ

1. Концепція маркетингу - це:

  1. Система зв'язків виробника і споживач а товару.

  2. Наукова система надання послуг.

  3. Усі відповіді правильні.

4.Одержання взаємної вигоди суб'єктів маркетингу та клієнтури.

2. На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за:

    1. Складовими маркетингу, цільовими ринками та конкретними заходами.

    2. Напрямами різних видів діяльності, цільовими сегментами, ви­конавцями.

    3. Елементами діяльності відділу збуту та маркетингу.

    4. Потребами стратегічних зон господарювання.

    5. У процесі розробки бізнес-плану на підприємстві виникла дискусія щодо місця складових частин в його структурі. Правильною, на думку маркетолога, є відповідь:

1 .Базовим для бізнес-плану є план маркетингу.

     1. План виробництва є основною складовою бізнес-плану.

     2. Найважливішою складовою бізнес-плану є фінансовий план.

     3. Базовим для бізнес-плану є організаційний план.    1. Запропоновані Майком Портером базові конкурентні стратегії:

 1. Концентрації, диференціації, лідерства за рахунок зменшення витрат.

 2. Доповнення товару новими характеристиками, оновлення асор­тимент)', покращання якості.

 3. Усі відповіді правильні.

4.Інтенсивного зростання, інтеграції, розвитку ринку

  1. Фірма вирішила розробити бюджет маркетингу. Маркетолога запевняють керівництво фірми що це:

1. Сума коштів на маркетинг з розподілом за видами робіт.

2.Загальна сума коштів на маркетинг.

   1. Розрахунок коштів на про ведення рекламної кампанії.

   2. Сума коштів на просування товарів.

  1. Концепція соціально-етичного маркетингу вимахах в ід суб'єктів ринку узгодженості таких факторів:

 1. Задоволення потреб споживачів, отримання прибути та збереження добробуту суспільства.

 2. Задоволення по треб держави та споживачів, отримання прибутку.

 3. Комерційних зусиль, заходів стимулювання та задоволення потреб споживачів.

 4. Задоволення потреб соціуму та дотримання етичних норм.

  1. Місткість ринку будь-якого товару може вимірюватися:

   1. Яку грошових,так іу натуральних одиницях.

   2. У грошових одиницях.

   3. У натуральних одиницях.

   4. Інший вимір.

  2. Маркетинг слід розглядати як:

1. Інструмент підвищення ефективності та результативності системи будь-якої сфери, пов'язаноїз обслуговуванням людини, клієнта.

2.Засіб забезпечення ефективності торгівлі.

3. Комплекс результативних дій підприємства наринку.

4.Знаряддя забезпечення ефективності сфери обміну.

11.Макромаркетинг- це:

1. Заходи маркетингу в національному масштабі, спрямовані на поліпшення якості життя людини та суспільства.

2.Засіб більш раціонального використання ресурсів країни.

 1. Інструмент задоволення потреб людини на коротко- і довгострокову перспективу.

 2. Спосіб поліпшення якості товарів та послуг національних виробників.

  1. Маркетингова концепція ґрунтується на таких засадах:

   1. Спостереження за поведінкою споживачів.

   2. Виготовленню товарів передують дослідження ринку, а покупці можуть бути згруповані в окремі сегменти.

   3. Виготовлення товарів здійснюється в обсягах, менших від сукупного попиту на ці товари.

   4. У рамках сегментів покупці надають перевагу тим фірмам, які пропонують кращі товари.

  2. Переваги маркетингової концепції:

1.Спочатку вивчаються запити ринку, а по тім виготовляється товар. +

2.Задоволення запитів покупців.

 1. Намагання максимально задовольнити сьогоденні потреби споживачів.

 2. Гарантія прибутку фірми.

  1. Передумови запровадження соціальної концепції маркетингу:

   1. Готовність фірми поступитися частиною сьогоденних прибутків для виготовлення товарів, які б враховували довгострокові цілі споживача, суспільства.

   2. Не завжди задоволення сьогоденної потреби людини збігається із задоволенням потреби на тривалий період життя.

   3. Не завжди задоволення потреб людини збігається з інтересами суспільства.

   4. Усі відповіді правильні.

  2. Концепцію маркетингу не можуть застосовувати:

   1. Адміністративні установи, обласні та районні органи виконавчої влади.

   2. Підприємства виробничої сфери, торгівлі, харчування, побуту, аудиторські фірми, банки, страхові та реклами і агентства.

   3. Навчальні заклади та лікувальні установи, заклади культури, політичні партії та діяч і, спортивні клуби, рок-групи.

   4. У кожному з варіантів є підприємства, які не можуть застосовувати концепцію маркетингу.

  3. Запровадження концепції маркетингу необхідне та ефективне за умов:

   1. Узгодження експорту та імпорту країни з внутрішнім ринком, наявності сировинних та виробничих резервів.

   2. Ринку покупця, дійової системи захисту прав споживачів, гарантії "свободи" на підприємстві та його межами.

   3. Монополії виробника, ринку продавця.

   4. Усі відповіді правильні.  1. Для якої із таких ситуацій на ринку товарів та послуг можна запропонувати синхромаркетинг:

   1. Наявна кількість місць у кінотеатрах міста не дає змога задовольнити всіх бажаючих відвідувати сеанси у вечірній час.

   2. На ринку молока спостерігається надмірний попит на молоко підвищеної жирності.

   3. На ринку тютюнових виробів існує стабільна тенденція зростання попиту на тютюнові вироби серед молоді та юнацтва.

   4. На ринку овочів попит значно перевищує пропозицію цього товару.

  2. Які із зазначених чинників можуть спонукати або навіть остаточно переконати керівництво запровадити маркетинг на підприємстві?

   1. Сповільнення темпів зростання продала товарів, прибутків.

2.Змінапопиту на товар, зростання витрат на продаж товарів.

3. Загострення конкурентної боротьби на ринку.

   1. 4. Усі відповіді правильні.  1. Ефективне законодавство щодо захисту прав споживача розглядається як умова застосування маркетингу у зв’язку з тим, що:

1. Сприяє успіху на ринку тих фірм, які пропонують товари відповідно до вимог людей та суспільства і перешкоджає фірмам, які таких вимог не дотримуються.

2. 3мушує фірму максимально враховувати потреби споживача.

 1. Розцінюється як серйозний бар'єр на шляху виробництва і продану товарів,що суперечать за своїми параметрами вимогам людей та суспільства.

4. Усі відповіді правильні.

  1. У чому полягає обмеження можливостей застосування маркетингу на сучасному вітчизняному ринку?

1.На незрілому ринку можливий тільки незрілий маркетинг.

 1. Маркетинг доцільний переважно на експортних для України ринках.

 2. Кваліфікований маркетинг може бути здійснений тільки піц керівництвом визнаних закордонних фахівців.

 3. Маркетинг на українському ринку — поки чисто теоретична дисципліна і стане необхідним в мірі виходу економіки України на рівень економічно розвинених країн.

  1. Що з перерахованого вивчає маркетинг?

   1. Кон'юнктуру продуктів харчування й ін.

   2. Виробництво пропонованих до збуту виробів. 3.Загальний рівень цін в умовах інфляції.

4. Технологічні можливості забезпечення рівня якості товарів відповідно до запитів окремих груп споживачів.

22. Ведучим ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків, є:

  1. Ринок споживчих товарів.

  2. Ринок засобів виробництва, інвестиційних товарів.

  3. Рино к ко штів.

  4. Ринок продуктів харчування.

23. Фірма "Технологія XXI" бажає впровадити методи сучасного маркетингу. Який девіз найбільш відповідатиме новому стилю діяльності?

1 .Покупець завжди правий.

   1. Наш бізнес- роби гроші.

   2. Продавай, продавай, продавай.

   3. Встановлюй ціни нижчі.

24. Макросередовище маркетингу фірми не визначають:

     1. Внутрішньо корпоративні взаємини на фірмі.

     2. Природи і та науко-технічні фактори.

     3. Економічні фактори.

     4. Фактори і культурного середовища.

25. До основних елементів комплексу маркетингу належать:

1.Товар, ціна, методи розповсюдження та комунікації.

2. Потреба, попит, товар.

3.Попит, сукупність існуючих та потенційних покупців.

4.Ціна, методи розповсюдження та методи просування.

26. Звіт про ринкове середовище підприємства має містити інформацію про:

     1. Зміни у середовищі споживачів, канатів розповсюдження, кон­курентів, громадської думки, підприємства.

     2. Споживача, ринок, податкову політику держави, канали роз­повсюдження.

     3. Зміни у середовищі конкурентів, споживачів, засобах масової інформації.

4.Зміни у нормативному, конкурентному середовищах, на міжнародних ринках.

27. Мікромаркетинг слід розглядати як:

     1. Діяльність підприємства на підставі дослідження ринку, спрямовану назадоволення потреб споживачів і досягнення мети підприємства.

     2. Прогнозування запитів клієнтів і відповідно до цього виготовлення чи закупівлю товарів.

     3. Певний перелік операцій, які виконують фахівці на підприємстві та в регіоні, що обслуговують це підприємство.

     4. Ефективний засіб забезпечення доходів підприємства, який базується на досконалих знаннях ринку.

     5. Маркетингова діяльність фірми полягає у:

1. Діях, спрямованих на освоєння нових ринків, активізацію потенційних можливостей обміну.

 1. Виявленні та задоволенні потреб і запитів клієнтів, пошуку нових способів їх задоволення.

 2. Створенні невідомих для клієнтів потреб та їх задоволенні.

 3. Усі відповіді правильні.

29. Об'єктами маркетингу можуть бути:

1.Товари, послуги.

   1. Фірми, місця (будівельні майданчики, дачні ділянки, курортно- санаторні місця та ін.).

   2. Люди, ідеї.

4.Усі відповіді правильні.

30.Суб'єкти маркетингу:

 1. Виробники товарів, фірми обслуговування, вузи, клініки, театри, рок- групи.

 2. Гуртові та роздрібні підприємства торгівлі.

 3. Банки, спортивні клуби, політичні партії.

 4. Усі відповіді правильні.

31. Якщо продукція Вашої фірми функціонує на місцевому ринку (хліб, молоко та ін.), то варто врахувати думку, насамперед, таких контактних аудиторій:

1.Місцевої преси та громадських груп, об'єднань.

   1. Споживачів товарів, які продукує Ваша фірма.

   2. Внутрішньої контактної аудиторії (робітників і службовців фірми).

4.Усі відповіді правильні.

 1. Мета системи маркетингу:

 1. Поліпшення якості життя суспільства.

 2. Досягнення максимуму споживання товарів.

З,Збільшення задоволення потреб споживачів.

4.Усі відповіді правильні.

33. Маркетингові цілі підприємства:

1 .Збільшення частки підприємства на ринку. +

   1. Створення іміджу підприємства та його товарам

   2. Досягнення максимального прибути.

   3. Усі відповіді правильні.

34.Поняття "конкуренція" найкраще характеризують такі ознаки :

 1. Боротьба виробників, торговців за ринки збуту.

 2. Форма розвиту продуктивних сил.

 3. Комерційне суперництво фірм.

 4. Усі відповіді правильні.35.Для ринку покупця характерні:

1. Конкуренція виробників, продавців та економічна свобода дій фірми на ринку.

   1. Конкуренція серед покупців.

   2. Адміністративні дії, в межах яких працюють фірми на ринку.

   3. Правильної відповіді немає.

36.Суб 'єктами конкуренції є:

 1. Підприємства, які виробляють і продають або купують і продають товари.

 2. Малі підприємства, спільні підприємства.

 3. Державні підприємства.

 4. Підприємства споживчої кооперації.

37.Якщо у країнах з розвинутою економікою більшого поширення набувають нецінові методи конкуренції, то це зумовлено тим, що:

1.Зниження ціни має свою межу.

2.Зменшується кількість покупців, що реагують на зниження ціни.

 1. Поширюються асоціації "низька ціна - низька якість".

4 .Усі відповіді правильні.

38. Які з нецінових методів конкурентної боротьби можуть бути застосовані в торговельній сфері?

   1. Високоякісне обслуговування покупців.

   2. Новизна товару.

   3. Висока якість товару.

   4. Сучасне упакування товару.

39. Першочерговою метою дослідження конкуренції вважається:

1. Виявлення тієї частки ринку, яку фірма може реально задовольнити.

2.Збільшення прибутковості фірми.

    1. Створення позитивного іміджу фірми на ринку.

    2. Збільшення частки фірми нарину.

40.Закон попиту являє собою таку залежність:

1. Коли ціна товару падає, обсяг планованих закупівель, як правило, росте.

2.Зростання доходів споживач і веде до того, що вони починають купувати більше товарів.

3.Перевищення пропозиції над попитом, як правило, веде до зниження ціни на товар.

4.Крива попиту має позитивний нахил.

41.Ринок товарів знаходиться в рівноважному стані, якщо:

 1. Об'єм попиту дорівнює об'єму пропозиції.

 2. Сума цін на товар дорівнює бюджету споживачів.

 3. Ціна дорівнює витратам плюс запланована норма прибутку.

 4. Рівень технології змінюється плавно.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Система засобів маркетингу це сукупність заходів
«маркетингова суміш» (marketing-mix). У кінці 70-х років можливі елементи цієї суміші було об'єднано в чотири групи (концепція «4Р»...

Маркетинг Примак Т. О. Понятійний апарат маркетингу оскільки маркетинг...
Маркетинг як система —комплекс взаємопов'язаних економіко-організаційних, соціально-демографічних, правових, ринкових елементів та...

Рекомендації споживачу при придбанні ним неякісного товару Відповідно...
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством,...

Конспект уроку на тему «Ти споживач»
Шановна редакція! До Вашої уваги я надсилаю конспект уроку на тему «Ти споживач». Це відкритий урок, який було представлено на ІІ...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Тов сп «нібулон» на придбання меблів у побутову будівлю суднобудівно-судноремонтного...
Умови поставки Товару: ddp пункт поставки відповідно до інкотермс-2010. Пунктом поставки є склад Покупця: вул. Каботажний спуск,...

1. Виникнення та розвиток маркетингу
Виникнення маркетингу: 1)зростання продуктивності праці 2)зростання к-сті товарів (ринок перенасичений, однорідні товари, товари-замінники)...

Концепція мовної освіти в Україні Вступ
Чинна гуманістична концепція ґрунтується на визнанні людини найвищою суспільною цінністю, а освіту, її зміст визначає як необхідну...

Законом
Концепція система основоположних нормативних настанов, які ґрунтуються на комплексній оцінці мовної ситуації в Україні І якими мають...

Соціально-забезпечувальні правовідносини
Правовідносини по соціальному забезпеченню – це не просто сукупність суспільних відносин, які врегульовуються нормами права, це система,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка