Пошук по сайту


Договір про надання послуг

Договір про надання послуг

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


м. _______________

"___" ____________ 2015 р._______________________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та ______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату наступні послуги (надалі іменуються "послуги"): _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________, а Замовник зобов'язується оплачувати надані послуги.

1.2. Детальна інформація щодо послуг, які надаються за цим Договором, міститься у Додатку N _ до цього Договору, та визначається у завданні Замовника, яке надається ним Виконавцеві шляхом _____________ у строк ___________________.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше ______ днів з дня отримання завдання;

- забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником в Додатку N ___ до цього Договору (або згідно із вимогами, яким такі послуги звичайно повинні відповідати);

- при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, негайно повідомити про це Замовника шляхом __________.

2.2. Виконавець має право:

- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором, а саме: __________, шляхом _____________ в строк _______________;

- отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.
2.3. Замовник зобов'язаний:

- приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом __________, якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;

- забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.

2.4. Замовник має право:

- відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору шляхом __________ в строк ______________, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором;

- _______________________________________________________________.

(інші права)
3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ

3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю ________ грн. протягом ________________ шляхом __________________.

3.2. Здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг.

3.3. Підписання Акта приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі _______ грн.

4.3. У разі прострочення оплати послуг, наданих Виконавцем, Замовник сплачує пеню у розмірі ____________ за кожний день прострочення.
5. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ CПOPIВ. ТРЕТЕЙСЬКЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Шляхом підписання даного договору, сторони домовилися та підтверджують свою згоду відносно того, що вci спори, розбіжності або претензії, які виникають між сторонами з цього договору або у зв’язку з ним, в тому числі, але не обмежуючись: що стосуються його укладання, виконання, порушення (невиконання та/або неналежного виконання), припинення, дійсності/недійсності, розірвання, повернення сплачених коштів, будуть передаватись для остаточного врегулювання на розгляд Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Правова Гільдія України» (надалі по тексту – Третейський суд).Укладаючи цей договір,  Сторони тим самим ознайомлені, визнають та згодні з Регламентом постійно діючого Третейського Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» та Положенням про постійно діючий Третейський Суд при Асоціації «Правова Гільдія України», опублікованими і оприлюдненими на сайті http://firmtorg.com/treteyskiy-sud.Визнання недійсними окремих положень договору не тягне за собою недійсність даного третейського застереження.Третейське застереження вважається невід’ємною частиною даного договору і щодо нього діють такі самі правила правонаступництва, що й до договору в цілому. Розгляд справи буде здійснюватись у відповідності із Законом України «Про третейські суди» та Регламентом Третейського суду. Місцезнаходженням Третейського суду є місцезнаходження Асоціацїї «Правова Гільдія України», а саме: 02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, офіс 215. Сторони домовились, що Третейський суд буде розглядати справу в складі одного третейського судді, який призначається Головою Третейського суду. Обмін документами iз Третейським судом (в тому числі направлення позовної заяви, відзиву на позов, клопотань та інш.) здійснюється сторонами за адресами, вказаними у даному договорі. Рішення Третейського суду є обов’язковим для виконання.
6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

______________________________

______________________________

______________________________

Підписи
За замовника

Керівник ___________/__________/

м. п.

ВИКОНАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

сторін
За виконавця

Керівник __________/________/

м. п.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Фоп бойко Олександра Юрійовича, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі...

Терміни, що використовуються в договорі бренд – знак для товарів І послуг (торгова марка)
Сторона, разом Сторони, уклали цей Договір про виконання робіт І надання послуг (надалі Договір) про таке

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

До Договору про надання послуг з управління, утримання будинків,...
Надалі – Договір, який укладено між Управляючою компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «київська комунальна компанія»...

Т ов «Дж iE мС i», далі «Підприємство»
Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2005 р....

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Тепла оселя» в аб "укргазбанк"
Договір, інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між Банком та Позичальником та є системою...

Дилерський договір № про надання послуг у сфері інформатизації
Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтпром Солюшинз», в особі директора Гонтковського Андрія Юрійовича, що діє на підставі...

1. основні поняття, терміни та скорочення, що використовуються в договорі
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір про таке: про надання послуг з інформаційно-технологічного супроводу комп'ютерних...

Додаток 1 до Протоколу засідання Тарифного комітету №121128/3 від 28. 11. 2012р
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг,...

Договір про надання консультаційних послуг з питань корпоративного управління
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Альтера Фінанс", іменоване надалі "Виконавець", в особі Директора Піастро...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка