Пошук по сайту


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння

 

 

 

Микитин Ярослав Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "КЗЕСО-Холдинг"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31097330

4. Місцезнаходження

Херсонська , д/н, 74800, мiсто Каховка, вулиця Пушкiна, будинок 109

5. Міжміський код, телефон та факс

05536 4-11-53 4-10-41

6. Електронна поштова адреса

ocb-mp@kzeso.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 78

 

22.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.zvitrik.com

в мережі Інтернет

28.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

Приватне акцiонерне товариство "КЗЕСО-Холдинг" не має лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
Товариство не приймає участi у створеннi юридичних осiб.
У товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.
Iнформацiя про рейтинговi агенства вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не пiдпадає пiд вимоги ст.4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв" через вiдсутнiсть у статутному капiталi державної частки, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, товариство не займає монопольного (домiнуючого) становища на ринку.
Загальнi збори ПрАТ "КЗЕСО-Холдинг" за 2014рiк було проведено 17.04.2015 року
Загальними зборами акцiонерного товариства прийнято рiшення не виплачувати дивiденди за простими акцiями.
Iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало розмiщення цих цiнних паперiв.
Iнформацiя про викуп власних цiнних цiнних паперiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що товариством протягом звiтного перiоду даного рiшення не було прийнято.
Iнформацiя про основнi засоби вiдсутня, у зв'язку з тим, що власних основних засобiв товариство не має.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, у зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.
Iнформацiя про борговi цiннi папери вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв.
Протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не було.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнена у зв'язку з тим, що випуску iпотечних облiгацiй не було.
Iнформацiя про склад, структуру iпотечного покриття не заповнена, у зв'язку з вiдсутнiстю iпотечного покриття.
Товариство не укладало договорiв iпотеки.
Товариство не укладало кредитнi договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуску iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi.
Посади головного бухгалтера у Товариствi не передбачено.
Згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсi ї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року № 2826, iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка