Пошук по сайту


З фондів НБУВ - Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна: події, факти, комментарі»

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна: події, факти, комментарі»

Сторінка21/21
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

З фондів НБУВ

В. Волковинська, наук. співроб. інформаційно-аналітичного відділу ФПУ НБУВБібліографія країн Європи, Азії та Америки
La Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Un modèle pour lAfrique: mélanges en lhonneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé = [Бенінська Конституція від 11 грудня 1990. Моделі для Африки: суміші в честь Моріса Глеле-Аханханзо]. − Pari : Harmattan, 2014. − 798 p.

«Конституція всіх записів в Африці», «Конституція Глеле» пов’язана з приголомшуючим успіхом Беніну в процесі побудови ліберальної демократії. Ще більшою, ніж її довговічність, стабільність і незмінність, є оригінальність конституційних ідей Моріса Глеле-Аханханзо, що його друзі, колеги та учні хотіли підкреслити в цій книзі.
Lee Sophia Z. The Workplace Constitution from the New Deal to the New Right (Studies in Legal History) = [Конституція на робочому місці від нового курсу до нового права (дослідження юридичної історії)]. − Cambridge University Press, 2014. − 412 р.

Сьогодні більшості американців невистачає конституційних прав на роботі. Замість того, щоб насолоджуватися свободою слова або приватних даних, вони можуть бути звільнені з майже будь-якої причини або без причини взагалі. Ця книга використовує історію, щоб пояснити, чому це так. Книга розповідає про переплетення історії та боротьби за конституційні гарантії для американських працівників.
Lehman Eugene H. Architects of Anglo-American Justice. Draftsmen of Common Law From Roman Britannia to the Constitution of the United States of America = [Архітектори англо-американської юстиції. Проектувальники загального права з часів Римської Британії до Конституції Сполучених Штатів Америки]. − AuthorHouse, 2014. − 450 р.
Brookhiser Richard Founders’ Son. A Life of Abraham Lincoln = [Син засновників. Життя Авраама Лінкольна]. − Basic Books, 2014. − 376 р.

Авраам Лінкольн виріс у довгій тіні батьків-засновників. Відомий історик Річард Брукхайзер представляє переконливу нову біографію Авраама Лінкольна, у якій підкреслює його довічну боротьбу з продовження роботи батьків-засновників.
Constitutions and the Classics: Patterns of Constitutional Thought from Fortescue to Bentham = [Конституції і класики: Моделі конституційної думки від Фортеск’ю до Бентама]. − OUP Oxford, 2014. − 464 р.

Есе в цій збірці виявляють раніше незвідані динамічні відносини між авторами Великобританії, Франції та Америки.
Gargarella Roberto «We the People» Outside of the Constitution: The Dialogic Model of Constitutionalism and the System of Checks and Balances = [«Ми, народ» поза конституцією: діалогічна модель конституціоналізму та система стримувань і противаг] // Current Legal Problems. − 2014. − Vol. 67, Iss. 1: − Р. 1–47.

У всьому світі конституційна теорія переживає події, які були вивчені під рубрикою діалогічного конституціоналізму, діалогічного права або діалогічного судового розгляду. Ця стаття критично оцінює нещодавній розвиток цієї діалогічної практики на прикладах з Латинської Америки.
Бібліографія країн СНД
Блохнина О. В. Конституция США как источник норм по правам и обязанностям граждан Конституции РФ / О. В. Блохнина // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. − 2014. − № 1. − С. 46–50.
Блохнина О. В. Политические условия разработки ипринятия конституцій РФ и США / О. В. Блохнина // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. − 2014. − № 4. − С. 11–22.
Гавриленко В. И. Конституционные и органические законы: интепретация понятий в конституциях Российской Федерации и зарубежных стран / В. И. Гавриленко, Т. А. Ленкина // Вестник Саратовской государственной юридической академии. − 2014. − № 1 (96). − С. 93–97.

У статті розглянуто підсумки 20-річної дії Конституції Російської Федерації. Дана характеристика позитивних і негативних аспектів її змісту. Висловлені припущення найближчих перспектив конституційного розвитку.
Доленко Д. В. Конституция и российское государство: политическая модернизация и историческая премственность / Д. В. Доленко // Вестник Мордовского университета. − 2014. − № 3. − С. 33–38.

У статті розглядається роль Конституції Російської Федерації в політичному розвитку держави; аналізується співвідношення політичної модернізації та історичної спадкоємності в її утриманні; обґрунтовується висновок про завершення конституційного переходу від соціалістичної до демократичної правової держави; показується спадкоємність Конституції стосовно політико-правового досвіду російської держави імперського і радянського періодів.
Колесников Е. В. Конституция Российской Федерации и становление правового государства: некоторые вопросы теории / Е. В. Колесников // Ленинградский юридический журнал. − 2014. − № 2 (36). − С. 21–30.

У статті розглядаються актуальні питання конституційної теорії. Показано, що Конституція РФ 1993 р. є основою вітчизняної правової системи і програмою побудови демократичної правової державності. Виділено організаційно-функціональні ознаки правової держави – принцип поділу влади, самостійна судова влада, верховенство закону.
Малько А. В. Конституция и конституционно-правовая политика в современной России / А. В. Малько // Вестник Югорского государственного университета. − 2014. − № 3 (34). − С. 53–59.
Советов И. К. Конституция России: достижения, противоречия, перспективы / И. К. Советов // Историческая и социально-образовательная мысль. − 2014. − № 1 (23). − С. 344–347.

У статті розглянуто підсумки 20-річної дії Конституції Російської Федерації. Дана характеристика позитивних і негативних аспектів її змісту. Висловлені припущення найближчих перспектив конституційного розвитку.
Шахрай С. Конституция России: от кризиса к развитию / С. Шахрай // Логос. − 2014.− № 3 [99]. − С. 243–264.

Стаття присвячена новим підходам до розуміння ролі Основного закону як інструменту управління масштабними соціально-економічними змінами. Автор розкриває особливості функціонального устрою і цілі цього документа, оцінює результати практичної реаліції конституційних моделей і демонструє ще не розкриті творчі можливості чинного Основного закону.
Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России: Опыт синтетического исследования // Б. С. Эбзеев. – Москва : Проспект, 2014. − 336 с.

Загальний задум книги − показати, що основне завдання вітчизняної юридичної науки і практики державного будівництва полягає в тому, щоб з’єднати принцип сильної і дієздатної держави, стабільної у своїх підвалинах і динамічного в розвитку, з принципом свободи і гарантованих прав особистості.
Бібліографічні ресурси України
Батанов А. Конституційно-правові проблеми територіального устрою України: доктринальні та прикладні аспекти / А. Батанов // Право України. − 2014. − № 9. − С. 11–21.

У статті проаналізовано зміст понять «територія», «державний устрій», «територіальний устрій», «адміністративно-територіальний устрій» та наукові дискусії щодо форми державного устрою України; вказано на політизацію цього питання у періоди політичної нестабільності, а також несталість федеративної форми територіального устрою через значний потенціал конфліктності у відносинах між центром і регіонами. Обґрунтовується неминучість еволюції унітаризму в Україні в результаті здійснення децентралізації та реформи місцевого самоврядування.
Бисага Ю. Конституційна реформа в Україні як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму / Ю. Бисага, Д. Бєлов // Право України. − 2014. − № 8. − С. 98–104.

Статтю присвячено висвітленню особливостей категорії «конституційна реформа» в умовах сучасного українського конституціоналізму з урахуванням конституційно-правових реалій вітчизняної практики. На основі аналізу конституційного законодавства України, судової та адміністративної практики, науково-теоретичних досліджень розкрито зміст конституційної реформи та надано характеристику її основних етапів проведення. Доведено безпосередній зв’язок зміни парадигми конституціоналізму та проведення конституційної реформи.
Кравченко В. В. Контрольно-наглядові функції вищих органів державної влади України: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. В. Кравченко. – Харків, 2014. – 20 с.
Машура Х. А. Суверенітет у конституціях держав-членів Європейського Союзу / Х. А. Машура // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. − 2014. − № 8. − С. 248–252.

Аналізовано положення про суверенітету в основних законах держав-членів Європейського Союзу, визначає, хто є носієм державного суверенітету. Особливу увагу приділено закріпленості в конституційних нормах положення про подільність державного суверенітету та делегування його частини наднаціональним органам, міжнародним організаціям тощо.
Наливайко Л. Співвідношення категорій «конституційний лад» та «державний лад» в умовах конституційної модернізації / Л. Наливайко // Право України. − 2014. − № 9. − С. 32–44.

У статті розкривається категорія «державний лад» як нормативно об’єктивований, складний інституційний комплекс суспільних відносин з організації і діяльності держави, які обумовлені історичними умовами і рівнем розвитку політичних, економічних та інших відносин і відповідних інституцій.
Петришин О. Форма державного правління в Україні: до пошуку конституційної моделі / О. Петришин // Право України. − 2014. − № 8. −
С. 105–116.

Статтю присвячено аналізу форми державного правління в Україні, яка є найважливішою характеристикою держави як демократичної та правової, безпосередньо пов’язана з налагодженням ефективного механізму поділу влади та взаємних стримувань та противаг. Робиться висновок про важливість конституційного реформування в напрямі до парламентсько-президентської моделі, яка не вичерпала ресурсів свого вдосконалення, та про недоцільність радикальної ревізії існуючої в Україні форми правління.
Подорожна Т. С. Конституційні проблеми, що супроводжують розвиток сучасної правової системи України / Т. С. Подорожна // Право і суспільство. − 2014. − № 1.2. − С. 38–42.

Стаття присвячена висвітленню конституційних проблем, що супроводжують розвиток сучасної правової системи. Наголошено на важливій ролі Конституції України в побудові правової системи. Акцентовано, що конституційні норми є нормативною основою правової системи, а їх зміст характеризує сутність усієї правової системи в конкретній державі, її правової політики та ідеології.
Стопченко М. І. Сучасний зміст досліджень конституційно-правового статусу голови парламенту України / М. І. Стопченко // Право і суспільство. − 2014. − № 6.2(3). − С. 27–33.

У статті акцентується увага на необхідності опрацювання науково-теоретичної основи, а відповідно систематизації та структуризації доктринальних досліджень у сфері конституційно-правового статусу голови парламенту України, з метою проведення подальшого компоративного дослідження щодо нормативного перетворення теоретичного конституційного матеріалу в чіткий юридичний зміст для поступового його впровадження в практику подальшої розбудови України на засадах парламентаризму.
Щербанюк О. В. Роль конституційного суду України в забезпеченні конституційної законності: проблеми та шляхи її вирішення /
О. В. Щербанюк // Право і суспільство. − 2014. − № 6.2. − С. 21–27.

У статті досліджується конституційна законність та роль Конституційного Суду України в її забезпеченні. Автором виявляються проблемні питання в реалізації принципу конституційної законності та формулюються пропозиції для вдосконалення конституційного законодавства України.


1 Залізняк Л. Л. Україна між Сходом і Заходом. Про витоки і суть російсько-української війни 2014 р. – К., 2014. – С. 73.

2 Там само. – С. 74.

3 Там само. – С. 71.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
П. Вуец, Главком: Конституция «на крови». Дожмет ли Порошенко «особый статус Донбасса» 18

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
Введення інституту префектів в Україні: користь чи загроза для місцевого самоврядування 6

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни, почесний генеральний директор нбувБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка