Пошук по сайту


Закон україни

Закон україниПроект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет

______________________________________________

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до законодавчих актів України:
1. У Законі України “Про авторське право і суміжні права“ (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214; 2003 р., № 35, ст. 271; 2004 р., № 13, ст.181):
1) статтю 52 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
„2. У разі виявлення порушення в мережі Інтернет, суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав (далі – заявник), поряд з іншими способами захисту своїх прав, має право звернутись до Установи, із заявою щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав.

При зверненні заявник подає такі документи:

1) заяву, у якій, зокрема, зазначаються: найменування та місцезнаходження (для заявника-юридичної особи) або прізвище, ім’я, по-батькові та місце проживання (для заявника-фізичної особи), електронна адреса заявника, дата звернення, суть виявленого порушення авторського права і (або) суміжних прав, дата виявлення такого порушення, найменування, поштова та електронна адреса суб’єкта господарювання, який надає послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту, на якому розміщені об’єкти авторського права і (або) суміжних прав (далі – сервісна служба);

2) документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) юридичної особи, зокрема витяги з торговельного, банківського, судового або іншого реєстру, апостильовані або легалізовані у встановленому порядку (для юридичної особи, створеної за законодавством іноземної держави);

3) копії документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (для фізичної особи - резидента);

4) перелік музичних творів, аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, фонограм, відеограм, зафіксованих у них виконань, які розміщені в мережі Інтернет (мовою оригіналу відповідного об’єкту) із зазначенням адреси у мережі Інтернет, за якою розміщені відповідні об’єкти авторського права і (або) суміжних прав;

5) нотаріально засвідчені копії договорів, завірені копії інших документів, що підтверджують належність авторського права і (або) суміжних прав заявнику на вказані об’єкти цих прав відповідно до законодавства;

6) у разі якщо звернення подається представником заявника - документи, що підтверджують повноваження та особу представника заявника (довіреність, копія паспорта).

Заява та копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи, що засвідчується печаткою (для заявника-юридичної особи), підписом (для заявника-фізичної особи), за винятком тих документів, копії яких повинні бути засвідчені нотаріально згідно з наведеним вище переліком.

Форма заяви визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку.

Документи можуть бути надані особисто або шляхом відправлення поштою.

Одночасно із зверненням до Установи заявник надсилає повідомлення щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав сервісній службі. У цьому повідомленні, зокрема, зазначається адреса у мережі Інтернет, за якою розміщені відповідні об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, та перелік вказаних об’єктів.

Сервісна служба зобов’язана протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення від заявника довести вказане повідомлення заявника до відома особи, якій надає послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту, на якому розміщені об’єкти авторського права і (або) суміжних прав.

Протягом десяти робочих днів після отримання заяви та відповідних документів Установа перевіряє правомірність розміщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет на підставі документів, наданих заявником, та розміщує на своєму веб-сайті інформацію про вказану у заяві адресу у мережі Інтернет, за якою особа, до якої є претензія щодо правомірності розміщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет, розмістила відповідні об’єкти та перелік таких об’єктів відповідно до заяви.

Після оприлюднення Установою зазначеної вище інформації, остання повинна бути доступна для публічного доступу та перегляду на веб-сайті протягом 14-ти календарних днів.

У цей період особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав, повинна припинити порушення, або надати до Установи разом із супровідним листом документи, що підтверджують правомірність розміщення вказаного об’єкта авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет (далі – відповідь на заяву), а саме:

1) документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) юридичної особи, зокрема витяги з торговельного, банківського, судового або іншого реєстру, апостильовані або легалізовані у встановленому порядку (для юридичної особи, створеної за законодавством іноземної держави);

2) копії документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (для фізичної особи - резидента);

3) нотаріально засвідчені копії договорів, завірені копії інших документів, що підтверджують правомірність розміщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет.

Копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи, що засвідчується печаткою (для юридичної особи), підписом (для фізичної особи), за винятком тих документів, копії яких повинні бути засвідчені нотаріально згідно з наведеним вище переліком.

До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку.

Заявник та особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав протягом двох робочих днів з дати передачі матеріалів до Установи, за кожну зазначену у заяві та відповіді на заяву назву:

музичного твору, фонограми, відеограми, зафіксованих у них виконань сплачують суму в розмірі одного відсотка неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

аудіовізуального твору, комп’ютерної програми, сплачують суму в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Заявник та особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав, (кожен окремо) здійснюють оплату щодо об’єктів, зазначених у заяві та відповіді на заяву відповідно.

Несплата зазначених коштів заявником і (або) особою, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав, є підставою для прийняття Установою рішення про відмову у розгляді документів, наданих такою особою.

Зазначені кошти зараховуються до Державного бюджету України.

Протягом десяти робочих днів від дня надходження документів від особи, до якої є претензії щодо порушення авторського і (або) суміжних прав, а у випадку ненадходження таких документів – від дати закінчення терміну розміщення для публічного доступу та перегляду на веб-сайті Установи інформації про об’єкт авторського і (або) суміжних прав, вказаний у заяві заявника, Установи повинна прийняти рішення щодо правомірності розміщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет або рішення про відмову у розгляді документів та направити зазначене рішення заявнику, у сервісну службу та особі, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав (якщо така особа була встановлена), а також розмістити інформацію на своєму веб-сайті.

Форма рішення Установи щодо правомірності розміщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет та рішення про відмову у розгляді документів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Рішення Установи щодо правомірності розміщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет приймається на підставі документів, наданих заявником та особою, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав (у разі наявності документів від такої особи).

Рішення про відмову у розгляді документів, з обґрунтуванням причин такої відмови, приймається у випадках:

а) подання неповного переліку документів;

б) подання документів з порушенням зазначених вимог щодо їх оформлення або змісту;

в) несплати зазначених коштів заявником і (або) особою, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав,

г) недостовірності даних у поданих документах.

Рішення Установи про неправомірне розміщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет є підставою для сервісної служби заблокувати доступ до відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав або їх вилучити, а у разі неможливості з технічних причин блокування чи вилучення відповідних об’єктів – обмежити чи припинити надання послуг особі, яка допустила порушення авторського права і (або) суміжних прав, припинивши технічне забезпечення функціонування відповідного сайту. Ці заходи вживаються сервісною службою не пізніше наступного робочого дня після дати отримання рішення Установи.

Сервісна служба зобов’язана припинити надання послуг з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту особі, у разі якщо протягом календарного року Установою прийнято три і більше рішення, згідно з яким розміщення такою особою об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет визнано неправомірним. Про зазначене Установа повідомляє сервісну службу у третьому і більше прийнятому рішенні стосовно вказаної особи.

Відповідальність за достовірність документів, поданих для прийняття рішення Установою, несуть, відповідно, заявник та особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав.

Сервісна служба не несе відповідальність за блокування доступу до відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав або їх вилучення, обмеження чи припинення надання послуг здійснених у порядку, визначеному цією статтею Закону.

Якщо особа порушує авторське право і (або) суміжні права, а сервісна служба не виконала вимоги цієї статті Закону і (або) змінює чи знищує інформацію про суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, - зазначена особа і сервісна служба несуть солідарну відповідальність за порушення авторського права і (або) суміжних прав.

Рішення Установи щодо правомірності розміщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет може бути оскаржене в судовому порядку.

У разі прийняття Установою або судом рішення, згідно з яким об’єкти авторського права і (або) суміжних прав були розміщені особою, до якої була претензія щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет правомірно, зазначені вище кошти, повертаються цій особі з Державного бюджету України, а інші витрати, пов’язані з доказуванням правомірності розміщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет, відшкодовуються особі, до якої була відповідна претензія, заявником.”.

У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами третьою – п’ятою.
2. У Законі України „Про телекомунікації” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526):
1) пункт 9 частини першої статті 38 доповнити новим абзацом такого змісту:

„блокування доступу до відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав або їх вилучення, обмеження чи припинення надання послуг в мережі Інтернет, у порядку, визначеному Законом України "Про авторське право і суміжні права", у разі, якщо вони надають послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту в мережі Інтернет;”;
2) частину першу статті 39 доповнити новим пунктом 182 такого змісту:

„182) блокувати доступ до відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав або їх вилучати, обмежувати чи припиняти надання послуг в мережі Інтернет, у порядку, визначеному Законом України "Про авторське право і суміжні права" або на підставі рішення суду, у разі, якщо вони надають послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту абонента в мережі Інтернет;”;
3) частину четверту статті 40 доповнити новим абзацом такого змісту:

„Оператор, провайдер телекомунікацій, який надає послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту в мережі Інтернет, не несе відповідальності за дії з припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав, здійснені у порядку, визначеному Законом України «Про авторське право і суміжні права».”.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
Голова Верховної Ради

України


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту

Закон україни
Цей Закон спрямований на поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни

Закон україни
Української рср ( 142-12 ) самостійно здійснює політику цін. Закон визначає основні принципи встановлення І

Закон україни
Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів

Зміст документу закон україни
Цей Закон встановлює дипломатичні ранги в Україні, визначає порядок їх присвоєння та позбавлення

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка