Пошук по сайту


Рішення Аудиторської палати України 03. 11. 2011 №240/11 порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність»

Рішення Аудиторської палати України 03. 11. 2011 №240/11 порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

26.04.2007 № 176/7

зі змінами

рішення Аудиторської палати України

26.06.2008 № 191/7

14.07.2010 № 219/4

24.02.2011 № 228/8

29.09.2011 №239/7

(у редакції рішення Аудиторської палати України

26.05.2011 № 231/9)

зі змінами

рішення Аудиторської палати України

03.11.2011 № 240/11

ПОРЯДОК

ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення аудиторської діяльності, та Статуту Аудиторської палати України.

Порядок ведення Реєстру згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» визначається та забезпечується Аудиторською палатою України (далі – АПУ).

Розділ 1. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

реєстр аудиторських фірм та аудиторів (далі – Реєстр) – база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці;

свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі – Свідоцтво) – документ установленого АПУ зразка (додаток 1), що підтверджує факт включення аудиторської фірми (аудитора) до Реєстру, а також право аудиторської фірми (аудитора) на здійснення аудиторської діяльності;

заявник – аудиторська фірма або аудитор, зареєстрований як фізична особа – підприємець, який надає до АПУ документи для включення до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва та виключення з Реєстру за процедурою, встановленою цим Порядком;

реєстраційна картка для включення до Реєстру (далі – реєстраційна картка) – документ встановленого АПУ зразка, який надається заявником до АПУ для внесення інформації про нього до Реєстру.

Інші поняття вживаються в цьому Порядку згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність», нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, стандартами аудиту та нормами професійної етики аудиторів.

1.2. Реєстр додатково містить Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту (далі – Перелік аудиторських фірм).

1.3. Рішення про включення заявника до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, виключення з Реєстру або про відмову щодо включення до Реєстру приймається АПУ відповідно до цього Порядку. Інформація про аудиторські фірми вноситься до Переліку аудиторських фірм Секретаріатом АПУ відповідно до цього Порядку.

1.4. Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру.

1.5. Про заявника до Реєстру вноситься така інформація:

найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора – фізичної особи-підприємця);

ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки заявника;

дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або Свідоцтва);

адреса фактичного місцезнаходження, номери контактних телефонів, факсу, електронної пошти;

інформація про державну реєстрацію;

інформація про засновників (для аудиторів – ПІБ, номери сертифікатів та дати їх отримання, реєстраційний номер облікової картки, адреса; для юридичних осіб – найменування, ідентифікаційний код, частка в статутному капіталі);

посада та ПІБ керівника аудиторської фірми, номер і дата видачі сертифіката;

кількість працівників, у тому числі перелік сертифікованих аудиторів з зазначенням серії та номерів сертифікатів;

наявність та місцезнаходження філій, представництв або відділень, кількість працюючих у них сертифікованих аудиторів із зазначенням номерів їх сертифікатів.

1.6. Про заявника до Переліку аудиторських фірм, крім інформації, внесення якої передбачено пунктом 1.5 цього Порядку, вноситься така інформація:

дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;

найменування страхової компанії, що застрахувала професійну відповідальність заявника, номер та строк дії страхового полісу (або іншого документа), сума страхового покриття;

інформація про адресу веб-сайта аудиторської фірми в мережі Інтернет;

інформація щодо застосування до заявника стягнень з боку АПУ.

1.7. Технічне ведення та актуалізацію Реєстру здійснює Секретаріат АПУ. Секретаріат АПУ несе відповідальність за збереження даних Реєстру, підтримання його в робочому стані та за достовірність оприлюднених даних Реєстру в пресі.

1.8. Реєстр ведеться в електронній формі. Відкритою для користувачів є така інформація з Реєстру: найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора – фізичної особи – підприємця); ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки заявника; дата початку аудиторської діяльності; номер Свідоцтва; дата, до якої Свідоцтво чинне; результат зовнішньої перевірки системи контролю якості; номер телефону; веб-адреса (за наявності), а також вся інформація із Переліку аудиторських фірм.

1.9. Реєстр ведеться з деталізацією за адміністративно-територіальними одиницями України (області, АР Крим, міста Київ і Севастополь).

1.10. Реєстр публікується АПУ в кінці кожного року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на веб-сайті АПУ.

1.11. За достовірність інформації, наданої до АПУ, аудиторська фірма або аудитор несе відповідальність згідно із законодавством України.

Розділ 2. Порядок включення аудиторських фірм та аудиторів до Реєстру

2.1. До Реєстру можуть бути включені:

2.1.1. Аудиторські фірми – юридичні особи, які створені згідно з чинним законодавством та відповідають вимогам статті 5 Закону України «Про аудиторську діяльність», а саме:

а) установчими документами передбачено виключно аудиторську діяльність;

б) загальний розмір частки засновників (учасників), які не є аудиторами, у статутному капіталі не перевищує 30 відсотків;

в) керівником є аудитор.

2.1.2. Аудитори, які зареєстровані відповідно до законодавства як фізичні особи – підприємці.

2.1.3. До Переліку аудиторських фірм вноситься інформація про аудиторські фірми:

а) за трудовим договором за основним місцем роботи в яких працює не менше трьох аудиторів;

б) щодо яких є рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;

в) що уклали договір страхування професійної відповідальності перед третіми особами – замовниками аудиту;

г) які є публічними для суспільства через розкриття на власному веб-сайті в мережі Інтернет такої інформації:

назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код, адреса місцезнаходження, контактний телефон та адреса електронної пошти;

посада, ПІБ, номер і дата видачі сертифіката, контактний номер телефону керівника аудиторської фірми;

назва підрозділу (посади), що відповідає за внутрішній контроль якості, ПІБ керівника підрозділу (посадової особи), контактний телефон та адреса електронної пошти (за наявності);

копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості;

копія документа, що підтверджує укладення договору страхування професійної відповідальності;

інформація про проведення аудиту суб’єктів господарювання, визначених у статті 8 Закону «Про аудиторську діяльність», а саме: перелік суб’єктів, у яких аудиторська фірма провела обов’язковий аудит протягом попереднього календарного року (крім першого включення до Переліку).

2.2. Для включення до Реєстру заявник подає до АПУ такі документи:

2.2.1. Аудиторська фірма:

а) заяву про включення до Реєстру (додаток 2);

б) реєстраційну картку (додаток 4);

в) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

г) копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;

ґ) копії сертифікатів аудиторів – засновників (учасників) фірми та керівника фірми;

д) копію довідки ЄДРПОУ;

е) витяг з наказу про призначення керівником фірми аудитора, засвідчений печаткою аудиторської фірми;

є) документ про внесення плати за включення до Реєстру.

2.2.2. Аудитор:

а) заяву про включення до Реєстру (додаток 3);

б) реєстраційну картку (додаток 4);

в) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців;

г) копію сертифіката аудитора;

ґ) документ про внесення плати за включення до Реєстру.

2.3. Для внесення інформації до Переліку аудиторських фірм заявник подає до АПУ такі документи:

а) заяву про внесення інформації до Переліку аудиторських фірм (додаток 5);

б) витяг (копію) з наказу про прийняття на роботу до аудиторської фірми аудиторів за основним місцем роботи, завірені заявником копії трудової книжки аудиторів та копії сертифікатів аудиторів;

в) копію договору або іншого документа (поліс) про страхування професійної відповідальності перед третіми особами – замовниками аудиту;

г) копію сторінки веб-сайту у мережі Інтернет аудиторської фірми, що містить інформацію, визначену підпунктом г) пункту 2.1.3 цього Порядку;

ґ) довідку про наявність у заявника умов, що забезпечують дієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації відповідно до вимог, установлених АПУ.

2.4. Секретаріат АПУ у 10-денний термін із дати отримання документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства України та цього Порядку, готує проект рішення АПУ з цього питання і подає його на затвердження АПУ. При розгляді документів, поданих заявником, Секретаріат АПУ в разі необхідності може затребувати від заявника пояснення або уточнення їх окремих положень.

2.5. Рішення про включення або про відмову щодо включення заявника до Реєстру приймається АПУ. Заявник вважається включеним до Реєстру з дати прийняття відповідного рішення АПУ. До Переліку аудиторських фірм інформація вноситься Секретаріатом АПУ на підставі поданих заявником документів відповідно до цього Порядку.

2.6. Після прийняття АПУ рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво про включення до Реєстру.

2.7. Свідоцтво про включення до Реєстру видається терміном на пять років. Свідоцтво підписується Головою АПУ та Завідувачем Секретаріату АПУ. Підписи засвідчуються печаткою АПУ.

2.8. Включені до Реєстру аудиторські фірми та аудитори зобов’язані:

2.8.1. Дотримуватися в аудиторській діяльності вимог чинного законодавства України, рішень АПУ, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів.

2.8.2. Не пізніше 25 лютого поточного року подавати до АПУ через Уповноваженого представника АПУ у відповідному регіоні звіт про надані послуги за минулий рік (форма № 1-аудит).

2.8.3. У випадку зміни даних, перелічених у п. 1.5, 1.6 та 2.1.3 цього Порядку, в місячний термін подати до АПУ заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 7), реєстраційну картку із зазначенням внесених змін та документи, що підтверджують відповідні зміни.

2.9. У разі зміни найменування аудиторської фірми/ПІБ аудитора або адреси його місцезнаходження/місця проживання на підставі відповідного клопотання заявника до Реєстру вносяться зміни з одночасною видачею нового Свідоцтва та анулюванням попереднього.

2.10. Підставами для прийняття АПУ рішення про відмову щодо включення заявника до Реєстру є:

2.10.1. Невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам законодавства України.

2.10.2. Недостовірність інформації в документах, поданих заявником для включення до Реєстру.

2.10.3. Надання документів, передбачених цим Порядком, не в повному обсязі.

2.10.4. Наявність у Реєстрі аудиторської фірми, включеної раніше до Реєстру, з найменуванням, тотожним найменуванню заявника.

2.11. Для продовження терміну чинності Свідоцтва заявник не пізніше одного місяця до дати закінчення строку його дії повинен подати до АПУ такі документи:

а) заяву про продовження терміну чинності Свідоцтва про включення до Реєстру (додаток 6);

б) реєстраційну картку (додаток 4);

в) оригінал Свідоцтва, термін чинності якого закінчується;

г) документ про внесення плати за продовження терміну чинності Свідоцтва.

2.12. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

2.12.1. Втрата Свідоцтва.

2.12.2. Пошкодження Свідоцтва.

2.13. У разі втрати (значного пошкодження) Свідоцтва, термін чинності якого не закінчився, заявник зобов’язаний звернутися до АПУ із заявою про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 8).

За видачу нового Свідоцтва, дубліката Свідоцтва стягується плата в розмірі 50 відсотків від оплати, встановленої за включення до Реєстру.

Розділ 3. Виключення з Реєстру

3.1. Підставами для прийняття АПУ рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру є:

3.1.1. Заява аудиторської фірми (аудитора).

3.1.2. Невідповідність правового статусу юридичної особи вимогам статті 5 Закону України «Про аудиторську діяльність».

3.1.3. Закінчення терміну чинності сертифіката аудитора фізичної особи – підприємця.

3.1.4. Неналежне виконання своїх професійних обов’язків, а саме: порушення вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудитора та цього Порядку.

3.1.5. Неподання аудиторською фірмою (аудитором) в установлений АПУ термін звіту про виконані роботи за минулий рік (форма № 1-аудит).

3.1.6. Надання недостовірної інформації в документах аудиторської фірми (аудитора), що подані до АПУ, яка стала відома АПУ після внесення заявника до Реєстру.

3.1.7. Ненадання необхідних документів для продовження терміну чинності Свідоцтва в термін, визначений пунктом 2.10 цього Порядку.

3.1.8. Вчинення аудиторською фірмою (аудитором) перешкод при здійсненні АПУ контролю за дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів або непроходження аудиторською фірмою (аудитором) зазначеного контролю у визначений АПУ термін без поважних причин.

У разі прийняття АПУ рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру у випадках, передбачених підпунктами 3.1.4 та 3.1.8 пункту 3.1 цього Порядку, заявник може подати документи для включення до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття АПУ рішення про виключення.

3.2. У випадку виявлення невідповідності аудиторської фірми вимогам, встановленим для внесення інформації про неї до Переліку аудиторських фірм, Секретаріатом АПУ інформація про таку аудиторську фірму виключається із Переліку аудиторських фірм.

3.3. Виключення аудиторської фірми (аудитора) з Реєстру з анулюванням Свідоцтва здійснюється на підставі рішення АПУ.

3.4. Рішення АПУ щодо виключення аудиторської фірми (аудитора) з Реєстру має бути надіслане рекомендованим листом або вручене особисто в 15-денний строк з дати його прийняття та підлягає опублікуванню в засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті АПУ.

3.5. Рішення АПУ щодо застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень можуть бути оскаржені до суду.

3.6. Аудитор (аудиторська фірма) має в 10-денний термін з моменту отримання витягу з рішення АПУ про виключення з Реєстру повернути до Секретаріату АПУ Свідоцтво про включення до Реєстру.

Додаток 1

до Порядку ведення

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Організація І регулювання аудиторської діяльності в Україні
В україні аудиторська діяльність регламентується з одного боку державою через закон України Про аудиторську діяльність від 22. 04....

До Інструкції про порядок ведення Державного реєстру

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних
Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201. 15 статті 201 розділу...

Звіт про технічний стан вихідного еталона України (додаток 1)
Цей Порядок розроблено відповідно до статті 9 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (далі — Закон України)

Реферат з дисципліни «Аудит» на тему: «Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»
Аудитор та аудиторська фірма, закон, яким регламентується їх діяльність

Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби...
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (далі Закон)

Рішення нкрз
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...

Рішення Національної комісії
Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про радіо- частотний ресурс України" (далі Закон), визначає порядок надання...

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти Порядок ведення...
Згідно зі ст. 48 КзпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника

3. Джерела, розміри І порядок преміювання
Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України "Про оплату праці" від 24. 03. 95 р. N 108/95-вр,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка