Пошук по сайту


Благодійна організація «Благодійне товариство підтримки охорони фауни та флори», в особі директора Самчук Галини Миколаївни, що діє на підставі Статуту, надалі

Благодійна організація «Благодійне товариство підтримки охорони фауни та флори», в особі директора Самчук Галини Миколаївни, що діє на підставі Статуту, надалі

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
м. Київ «__» _______ 2011 р.

Благодійна організація «Благодійне товариство підтримки охорони фауни та флори», в особі директора Самчук Галини Миколаївни, що діє на підставі Статуту, надалі – „Виконавець”, з однієї сторони та

____________, що має статус підприємство на загальній основі оподаткування, передбачених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, що надалі іменується “Сторона 1”, в особі директора , Артеменко Ірина Миколаївна, який діє на підставі Статуту, надалі – «Замовник», з іншої сторони, в подальшому визначені разом як Сторони, а окремо як Сторона, уклали даний Договір наступне:
1. Предмет договору:

1.1. Замовник бере зобов’язання внести благодійний внесок Виконавцю на ім’я Благодійного товариства підтримки охорони фауни та флори у розмірі 1 000,00 грн. ( одна тисяча гривень 00 коп.) на організацію Четвертого міжнародного еко-культурного Фестивалю Трипільське Коло 2011. «Повітря» (надалі Фестиваль), а Виконавець забезпечує участь Замовника у Території харчування Фестивалю з 30 червня до 3 липня 2011 року.
2. Замовник зобов’язується:

2.1. Надати Виконавцю заявку на участь в Території харчування Фестивалю, вказавши в ній всі дані про форму організації та оподаткування, потребу в площі, необхідної для проведення своєї діяльності під час проведення та підготовки Фестивалю.

2.2. Внести благодійний внесок на підтримку Фестивалю згідно договору та заявки на участь в Території харчування до 15 червня 2011 р.

2.3. Дотримуватися Умов участі в Території харчування Фестивалю, а саме:

 1. Сплатити організаційний внесок протягом 3-х днів після отримання рахунку. У випадку несплати у зазначений термін, Виконавець має право анулювати заявку без попередження;

 2. Оформити заклад громадського харчування в етнічному стилі;

 3. Заборонено продавати будь-які напої, окрім наступних: Bonaqua, Burn, Gladiator, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola vanilla, Fanta, Nestea, Schweppes, Sprite, Ярило, Rich, Добрий, BotaniQ.

 4. Дія п. 2.3.3. цієї угоди не поширюється на наступні напої: чай, кава, молочні коктейлі, молоко.

 5. Заборонено використовувати палатки алкогольних, слабоалкогольних та тютюнових брендів без узгодження з Виконавцем;

 6. Заборонено продавати алкогольні, слабоалкогольні напої, тютюнові вироби та наркотичні речовини;

 7. Замовник не має права передавати свої повноваження та зобов’язання третім особам без письмової згоди Виконавця;

 8. В разі відсутності замовника на Території харчування в період, вказаний у п. 1.1. цього договору, попередньо сплачена ним сума не повертається;

 9. Замовник повністю відшкодовує вартість майна, переданого йому в тимчасове користування Виконавцем або третьою стороною, у разі його пошкодження, крадіжки або знищення;

 10. Замовник повинен обов’язково забезпечити місце вогнегасником, пройти інструктаж щодо дотримання вимог правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної та енергобезпеки, що засвідчує своїм підписом у відповідному журналі і несе відповідальність за їх дотримання;

 11. Замовник виконує електромонтажні роботи з урахуванням заявлених потужностей власними силами та матеріалами, згідно правил пожежної безпеки, правил облаштування електрообладнання, охорони праці;

 12. Для отримання в оренду майна та додаткових засобів Замовник повинен підписати акт приймання-передачі з орендодавцем та здати майно за цим актом. Орендодавцем може бути Виконавець або третя сторона;

 13. Заставою для отримання майна в оренду є документ, що засвідчує особу.

 14. Замовник відповідає за дотримання санітарно-гігієнічних умов та дотримання правопорядку на орендованій території.

 15. Замовник не проводить рекламні акції з використанням підсилюючої апаратури без попереднього письмового узгодження з Виконавцем. Узгодження проводиться не пізніше як за два дні до дат, вказаних у п. 1.1. цього договору;

 16. Замовник не має права проводити рекламні акції з використанням повітряного простору над полем Фестивалю без попереднього письмового узгодження з Виконавцем;

 17. Замовник не має права на виготовлення, використання та продаж продукції з назвою та символікою ТМ «Трипільське коло», «Трипільське коло 2008. Вода», «Трипільське коло 2009. Земля», «Трипільське коло 2010. Вогонь», «Трипільське коло 2011. Повітря», без згоди власника торговельних марок, згідно чинного законодавства України.


3. Виконавець зобов’язаний:

3.1. Надати:

3.1.1. загальну охорону громадського порядку;

3.1.2. санітарно – гігієнічне обслуговування;

3.1.3. надання першої медичної допомоги;

3.1.4. культурно – мистецькі програми та розважальні заходи;

3.1.5. надання інформації з охорони праці, з технічної та пожежної безпеки;

3.1.6. прибирання загальної території, вивіз відходів;

3.1.7. загальні інформаційні послуги

3.2. Забезпечити участь Замовника на Території харчування Фестивалю

 

4. Відповідальність сторін за порушення договору та порядок вирішення спорів за договором.

4.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність за збитки, причинені іншій Стороні, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.2. В разі невиконання Замовником зобов'язань, визначених у п.2., цього Договору, Виконавець має право стягнути з Замовника штрафні санкції в розмірі від 500 до 5000 гривень.
4.3. В разі невиконання Замовником зобов'язань, визначених у п.п.2.1. 2.2., цього Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

4.4. В разі невиконання Замовником зобов'язань, визначених у п.2.3. цього Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. Благодійний внесок, вказаний в п. 1.1. цього Договору не повертається.

4.5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
5.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
 5.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
 5.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
 5.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
 5.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом 15 днів підряд і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.
 5.7. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пункту 5.6 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.
 5.8. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пункту 5.6 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.
6. Чинність договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 5 липня 2011 року.        

6.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.         

6.3. Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, або в односторонньому порядку згідно з цим Договором.       

6.4. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, або з дати вручення повідомлення про розірвання цього Договору відповідно до цього Договору.
7. Ця Угода складена у двох примірниках українською мовою по одному примірнику для кожної із Сторін, при цьому всі примірники мають однакову юридичну силу.

8. Виконавець не є платником податку. Замовник є платником єдиного податку.

10. Представники Сторін, що підписують цей Договір, гарантують наявність всіх необхідних повноважень для укладання та виконання цього Договору.

11. Не існує або не буде існувати жодних договорів та/або домовленостей, що перешкоджають або перешкоджатимуть виконанню Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

12. Представники Сторін гарантують, що виконання зобов’язань за цим Договором не порушує права третіх сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

МПП АПФ «Унава»

03167 м.Київ,вул. Гарматна 38а

Т/ф (044) 457-68-87; (044) 332-14-71; (050) 441-00-89

ЄДРПОУ 21586560,

р/р 26005021118251 в КМФ АКБ УСБ м.Київ.

МФО 322012, ІПН 215865626059,

номер свідоцтва 36006218

www.unava.com.ua; e-mail: unava@mail.ru
Директор Артеменко І.М.


Благодійна організація «Благодійне товариство підтримки охорони фауни та флори»

Юридична адреса:

07360, Київська обл, Вишгородський р-н, с.Лебедівка, вул. Леніна, 53-А

Р/р – 26001000156332

МФО – 380009

АТ Ерсте Банк

ЄДРПОУ – 23571573

Директор Самчук Г. М.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Агентський договір № на реалізацію туристичних продуктів
У «альфа», в особі Директора Акопян Аліси Андріївни, який діє на підставі Статуту, надалі за текстом – «Туроператор», з однієї сторони,...

М. Київ 06 квітня 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Каскад-Україна»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Каскад-Україна», платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі...

Предмет договору
Товариство з обмеженою відповідальністю “Український сертифікаційний центр” (надалі Центр) в особі директора Линника Сергія Юрійовича,...

Предмет договору
Товариство з обмеженою відповідальністю “Український сертифікаційний центр”(надалі Центр) в особі директора Линника Сергія Юрійовича,...

Предмет договору
Товариство з обмеженою відповідальністю “Український сертифікаційний центр” (надалі Центр) в особі директора Линника Сергія Юрійовича,...

Предмет договору
Товариство з обмеженою відповідальністю “Український сертифікаційний центр” (надалі Центр) в особі директора Линника Сергія Юрійовича,...

Предмет договору
Товариство з обмеженою відповідальністю “Український сертифікаційний центр”(надалі Центр) в особі директора Линника Сергія Юрійовича,...

Предмет договору
Товариство з обмеженою відповідальністю “Український сертифікаційний центр”(надалі Центр) в особі директора Линника Сергія Юрійовича,...

Предмет договору
Товариство з обмеженою відповідальністю “Український сертифікаційний центр”(надалі Центр) в особі директора Шаталова Олександра Семеновича,...

Товариство з обмеженою відповідальністю «авантаж 7»
Товариство з обмеженою відповідальністю «авантаж 7» (надалі – „продавець“), в особі директора Кудлінської Оксани Василівни, яка діє...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка