Пошук по сайту


Грачева Е. Ю., Болтинова О. В. Правовые основы страхования

Грачева Е. Ю., Болтинова О. В. Правовые основы страхования

Сторінка1/3
  1   2   3
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВЕ ПРАВО»
Семінар 1. Теоретичні засади страхової справи.

 1. Поняття страхового права. предмет та методи страхового права.

 2. Джерела страхової діяльності. Загальна характеристика Закону України “Про страхування”.

 3. Поняття страхування. Порівняльний аналіз поглядів різних вчених та дослідників.

 4. Поняття страхового інтересу. Інтереси, страхування яких заборонено.

 5. Страховий випадок та страховий ризик. Поняття, види.

 6. Страхова сума, страхова виплата та страхове відшкодування. Спільне та особливості.

 7. Страховий платіж, страховий тариф. Спільне та особливості.

Задача:

Між ТОВ "Агрофірма" і страховою компанією "ТАС" 28 листопада 2014 р. був укладений договір страхування, яким був застрахований майновий інтерес Агрофірми, пов'язаний з прямими збитками, понесеними внаслідок загибелі (ушкодження) урожаю сільськогосподарських культур градом, зливою, бурею (ураганом), повінню, пожежею, вимерзанням, блискавкою, вибухом.

Збиток урожаю був виявлений під час контрольного обмолоту на початку жнив.

На думку Агрофірми, страховий випадок виник внаслідок злив, наслідком чого зернові на полях були виснажені і уражені хворобою (маслинова пліснява). Внаслідок цього Агрофірмі заподіяні прямі збитки на суму 856903,11 грн.

Страхова компанія не визнала ці збитки заподіяними внаслідок страхової події (не визнала наявності страхової події в цій ситуації), оскільки ушкодження рослин хворобою і втрата з цієї причини урожаю не може розглядатися як страховий випадок по укладеному з Агрофірмою договору страхування.

За цим договором страховими рисками визначені такі події, як град, злива, буря (ураган), повінь, пожежа, вимерзання, блискавки, вибух. Прямими збитками в результаті зливи є механічне ушкодження урожаю, зокрема, вимивання рослин, оголення кореневої системи, ламання стебел, збиття кольору плодів і т.п. Фактів загибелі або механічного ушкодження урожаю від зливи на полях Агрофірми не зафіксовано.

Що таке страховий випадок? Вирішити спір.
P.S. Кожне із завдань до всіх тем семінарських занять повинно бути вирішеним в письмовій формі в зошиті і подано викладачеві, який проводить семінарські заняття, на початку відповідного семінарського заняття. В іншому випадку рішення задачі студенту не зараховується!
Література до семінарського заняття 1.

Основна література:

 • Гвозденко А.А. Основы страхования. М.: Финансы и статистика, 1998.- С. 4-7, 41-50.

 • Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. Правовые основы страхования.- М.: Проспект, 2011. - 128 с.

 • Залетов А.Н. Страхование в Украине / Под ред. О.А. Слюсаренко.- М.: Международная агенция «Bee Zone», 2002.- 452 с.

 • Зизда О. Кодификация или компиляция? (Анализ положений проекта Страхового кодекса Украины) // Юридическая практика.- № 22 (388), 31 мая 2005 г.- С. 6.

 • Кінащук Л.Л. Страхове право: Підручник.- К.: Атіка, 2012.- 256 с.

 • Методика визначення ціни страхового тарифу: Затв. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 р. № 4370 // Офіційний вісник України.- 2013.- № 99.- Стор. 140.- Ст. 3648.

 • Пацурія Н.Б. Поняття страхової діяльності (справи) (господарсько-правовий аспект) // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000.- № 1.- С. 158-164.

 • Пацурія Н.Б. Страхові правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики: Монографія.- Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 504 с.

 • Словник страхових термінів.- К., 1997.

 • Степанова Т.В. Страховое право Украины: Учебное пособие. – Одесса: "Атлант", 2014. – 183 с. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/ourbooks/319-newbookinsurance2

 • Страхове право України / За ред.проф. П.Д.Біленчука.- К.: Атіка, 1999. – С. 7-9, 38-42.

 • Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения.- М.: Норма, 2014.- 576 с.

Додаткова література:

 • Богатых Е. Гражданское и торговое право: Учебное пособие. - М.: Юр. фирма «Контракт», 2000.- С. 247-248.

 • Василик О.Д., Пікус Р.В. Проблеми страхування в Україні // Фінанси України.- 1999.- № 5.- С. 130-133.

 • Веденеев Е.К. Страховой случай по договору имущественного страхования (вопросы доказывания) // Журнал российского права.- 2011.- № 6.

 • Гойхбарг А.Г. Источники договорного страхового права: С.-Петербург, типография товарищества Общественная польза, 1914 г. - 36 с.

 • Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. // Офіційний вісник України.- 1996.- № 18.- Ст. 78.

 • Євченко Ю. Страхування і його місце в управлінні ризиками в ринковій економіці // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.- 1999.- № 3.- С. 139-148.

 • Коновалов В. Доверие к страхованию // Маркетинг.- 1999.- № 5.- С. 56-64.

 • Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 року: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. 369-р.

 • Косаренко Н.Н. Страховое право: Курс лекций. - М.: Флинта, 2011. - 312 с.

 • Краткий курс по страхованию: Учебное пособие.- Издательство «Окей Книга», 2014.- 160 с.

 • Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. - М.: Русская деловая литература, 1997.- С. 488, 495-496.

 • Пылов К. Понятие страхового случая // Советская юстиция.- 1981.- № 2.- С. 10-12.

 • Страховое дело: Учебник / Под ред. Л.И.Рейтмана.- М.: Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 1992.- С. 6-22, 24-31.

 • Страховой рынок Украины: взгляд изнутри // Фондовый рынок. – 1999.- № 41.- С. 8-10.

 • Страхування як гарант економічної стабільності // Діловий вісник.- 2000.- № 3.- С. 24-25.

 • Тарцуляк А.О. Страхування: Навч. посібник.- К.: Вид-во Євр. ун-ту, 2001.- 115 с.

 • Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. - М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997.- С. 5-16, 23-31.

 • Шиминова Е. Страхование: история, действующее законодательство, перспективы. - М., 1989.Семінар 2. Функцїї та принципи страхування.

 1. Система та загальна характеристика функцій страхування.

 2. Система та загальна характеристика основних принципів страхової діяльності.

 3. Система та характеристика спеціальних принципів страхової діяльності.

 4. Поняття співстрахування.

 5. Поняття та загальна характеристика перестрахування.

 6. Поняття, загальна характеристика та класифікація страхових відносин в Україні. Роль та значення страхових відносин в Україні.

Задача:

В результаті дорожньо-транспортної події зіткнулися автомобілі "Форд-ескорт" і "ГАЗ-24".

Автомобіль "Форд Ескорт" належить ПрАТ "Д" і був застрахований ПАТ "Страховою компанією "Класик". Автомобіль "ГАЗ-24" належить і знаходився під управлінням громадянина К. і був застрахований ПАТ "Страхування компанія "Соло".

Винним в ДТП був визнаний громадянин К., що не оспорювалося в суді.

СК "Класик" згідно з умовами страхового полісу сплатила страхове відшкодування в сумі 9574 грн. власникові автомобіля "Форд Ескорт".

Чи має право СК "Класик" стягнути виплачене відшкодування з винної особи або з її страхової компанії? На якій підставі? В якому порядку можна здійснити таке стягнення?

Примітка: При відповіді слід врахувати, що згідно з вимогами закону і умовами договору страховик відшкодовує тільки прямі збитки за вирахуванням франшизи.
Література до семінарського заняття 2.

Основна література:

 • Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. Правовые основы страхования.- М.: Проспект, 2011. - 128 с.

 • Кінащук Л.Л. Страхове право: Підручник.- К.: Атіка, 2012.- 256 с.

 • Степанова Т.В. Страховое право Украины: Учебное пособие. – Одесса: "Атлант", 2014. – 183 с. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/ourbooks/319-newbookinsurance2

 • Страхование: Принципы и практика / Сост. Д.Бланд.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 414 с.

 • Страховое дело: Учебник / Под ред. Л.И.Рейтмана.- М.: Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 1992.- С. 43-45.

 • Страхове право України / За ред. проф. П.Д.Біленчука.- К.: Атіка, 1999.– С. 9-14, 48-52.

 • Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения.- М.: Норма, 2014.- 576 с.

 • Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. - М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997.- С. 17-20.

Додаткова література:

 • Богатых Е. Гражданское и торговое право: Учебное пособие. - М.: Юр. фирма «Контракт», 2000.- С. 248-249.

 • Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. // Офіційний вісник України.- 1996.- № 18.- Ст. 78.

 • Косаренко Н.Н. Страховое право: Курс лекций. - М.: Флинта, 2011. - 312 с.

 • Краткий курс по страхованию: Учебное пособие.- Издательство «Окей Книга», 2014.- 160 с.

 • Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. - М.: Русская деловая литература, 1997.- С. 490, 495-501.Семінар 3. Суб'єкти страхування.

 1. Система субєктів страхової діяльності. Класифікація страховиків.

 2. Страховик як один з головних субєктів страхового ринку.

 3. Страхувальник як один з головних субєктів страхового ринку.

 4. Законодавчі та нормотворчі органи як субєкти страхування.

 5. Центральний орган з нагляду в сфері страхової діяльності в Україні як активний субєкт страхування.

 6. Обєднання страховиків як важливіші субєкти страхового ринку. Статус Лігі страхових організацій України (ЛСОУ).

 7. Посередницька діяльність в сфері страхування:

а) Поняття страхового та перестрахового посередника.

б) Правовий статус страхового агента.

в) Статус страхового брокера.

г) Аварійний комісар – посередник у сфері страхування.

д) Актуарій, оцінювач, експерт – суб'єкти страхового ринку. Порівняльний аналіз.

е) Сюрвейер, диспашер – страхові посередники. Їх статус.

Задача:

20 березня 2015 р. страховий агент О. Васютін на підставі агентського договору із СК "РОСНО Україна" уклав з громадянином С. договір автострахування "КАСКО"1 на автомобіль "Lexus" 2013 року випуску.

Згідно агентського договору О. Васютін отримав від громадянина С. перший страховий платіж у розмірі 780 грн. 12 коп., що підтверджується відповідною документацією.

12 серпня 2015 р. вказаний автомобіль "Lexus" потрапив в ДТП і громадянин С. звернувся до страхового агента О. Васютіна за отриманням відшкодування, але О. Васютін відмовив у виплаті такого відшкодування.

Тоді громадянин С. звернувся в страхову компанію "РОСНО Україна" для отримання відшкодування.

В ході вивчення звернення з'ясувалося, що О. Васютін не вніс за громадянина С. перший страховий платіж згідно з угодою від 20 березня 2015 р.

Відповісти на наступні питання:

1. Чи не було порушень при укладенні цього страхового договору і при отриманні страхового платежу О. Васютіним?

2. Чи правильні дії громадянина С. при настанні страхової події?

3. Які наслідки невнесення першого платежу при укладенні договору добровільного страхування?

4. Які дії може (повинна) зробити Страхова компанія відносно агента О. Васютіна і громадянина С.?

(всі відповіді обґрунтувати з посиланням на норми

Закону України „Про страхування” та ЦК).
Література до семінарського заняття 3.

Основна література:

 • Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження: Затв. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 11.07.2013 р. № 2262 // Офіційний вісник України.- 2013.- № 66.- Стор. 324.- Ст. 2415.

 • Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. // Офіційний вісник України.- 1996.- № 18.- Ст. 78.

 • Кінащук Л.Л. Страхове право: Підручник.- К.: Атіка, 2012.- 256 с.

 • Мних М. Проблеми та напрями вдосконалення державної політики в галузі страхування // Економіка. Фінанси. Право. – 2000.- № 8.- С. 27-29.

 • Пацурія Н.Б. Суб`єкти страхової діяльності: нормативне регулювання, місце і функції на страховому ринку України // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1999.- № 1.- С. 148-156.

 • Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 // Відомості Верховної Ради України.- 1991. - №49. – Ст.682.

 • Про створення Української державної страхової комерційної організації: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1991 р. № 272 (втр.чинність).

 • Порядок осуществления деятельности страховыми посредниками: Утв. постановлением Кабинета Министров Украины № 1523 от 18.12.1996 г. // Урядовий кур'єр, від 21.01.1997 р.

 • Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів: Затв. Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 р. № 736 // Офіційний вісник України.- 2004.- № 26.- Стор. 116.- Ст. 1721.

 • Селезнев О. Основы рыночной экономики Украины. К., 1999. – С. 353-356.

 • Степанова Т.В. Страховое право Украины: Учебное пособие. – Одесса: "Атлант", 2014. – 183 с. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/ourbooks/319-newbookinsurance2

 • Страхове право України / За ред. проф. П.Д.Біленчука.- К.: Атіка, 1999.– С. 52-65.

 • Тарцуляк А.О. Страхування: питання і відповіді.- К.: Вид-во Євр. ун-ту, 2002.- 253 с.

 • Чурилов Ю.Ю. Мошенничество в сфере страхования.- М.: Феникс, 2014.- 109 с.

 • Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения.- М.: Норма, 2014.- 576 с.

Додаткова література:

 • Актуальные аспекты налоговых правоотношений при осуществлении операций страхования // Фондовый рынок.- 1999.- № 13.- С. 18-19.

 • Боднарук М. Субєкти правовідносин у сфері державного соціального страхування // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 5.- С. 71-76.

 • Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. Правовые основы страхования.- М.: Проспект, 2011. - 128 с.

 • Гришин В. Проблемы фондов обязательного медицинского страхования // Закон.- 1995.- № 7.- С. 72-73.

 • Гуменюк Н. Субъекты общегосударственного социального страхования от несчастного случая на производстве // Юридический вестник.- 2000.- № 2.- С. 108-111.

 • Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення: Закон України від 20 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1997.- № 36.- Ст.229.

 • Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України: Затв. постановою правління Фонду соціального страхування України від 26 серпня 1999 р. № 11 // Офіційний вісник України.- 1999.- № 39.- Стор. 103.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законы Украины о недвижимости на двух языках качайте на
В украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые...

Дзери О. В., Кузнєцової Н. С
Гражданское право. Учебник / Под ред А. П. Сер­геева, Ю. К. Толстого. — М., 1997. — Ч. — С. 67—75; Гражданское и торговое право капиталистических...

Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 53-125; Цивільне право...
Сергеева, Ю. К. Толстого. — М., 1997. — Ч. — С. 58—75; Гражданское и торговое право капиталистических государств. — М., 1993. — С....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка