Пошук по сайту


Характеристика об’єктивних ознак складу злочину використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: Об’єкт та

Характеристика об’єктивних ознак складу злочину використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: Об’єкт та

Сторінка1/2
  1   2
Вступ


1. Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак складу злочину - використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом:

1.1. Об’єкт та предмет складу злочину - використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

1.2. Об’єктивна сторона складу злочину - використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

2. Кримінально-правова характеристика суб’єктивних ознак складу злочину - використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом:

2.1. Суб’єкт та предмет складу злочину - використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

2.2. Суб’єктивна сторона складу злочину - використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

3. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані ознаки складу злочину - використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом.

4. Проблема використання малолітных дітей для зайняття жебрацтвом в Україні та порівняння українського законодавства у цій сфері із законодавством інших держав.

5. Юридичний аналіз санкції передбаченої статтею 150-1 КК України “Використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом».

Висновок

Перелік використаних джерел

Вступ

Згідно із Законом № 894-VІ від 15 січня 2009 р. Кримінальний кодекс України (далі - КК) доповнено новою статтею 150-1, яка передбачила відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом.

Згідно статті 36 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року држави, що її ратифікували, зобов’язані захищати дитину від усіх форм експлуатації , що завдають шкоди будь-якому аспекту життя дитини. Згідно статті 37 тієї ж конвекції , держави-учасниці мають забезпечити, щоб жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання 1.

Згідно Конвенції про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182 , до цих «найгірших форм дитячої праці відноситься «… робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдавати шкоди здоров’ю, безпеці чи моральності дітей.2 А жебракування і є саме токою роботою.

У статті 150-1 КК України йдеться про особливий спосіб експлуатації дитини певного віку з метою отримання прибутку. Отже склад злочину, передбаченого ст. 150- 1 КК, є спеціальним по відношенню до складу злочину, передбаченого ст. 150 КК. Саме по собі жебрацтво є негативним, але не забороненим законом, а тому правомірним видом діяльності. Протиправними і суспільно небезпечними діяннями визнаються лише втягнення дитини у заняття жебрацтвом (ст. 304 КК), використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-1 КК), а також - за певних обставин - примушування людини до заняття жебрацтвом (ст. 149 КК). Використання тварин для заняття жебрацтвом може бути кримінально караним (за ст. 299 КК) лише у випадках, коли воно поєднане зі знущанням над тваринами, що відносяться до хребетних, вчиненим із застосуванням жорстоких методів (наприклад, позбавлення тварини їжі, води, продовження тримання хворої тварини на сильному морозі).

До позитивних змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи», у першу чергу, слід віднести те, що з диспозицій ч. 1 ст. 150 і ч. 1 ст. 150-1 КК України виключено вказівку на обов’язкову мету вчинення цих злочинів – мету отримання прибутку.

1. Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак складу злочину - використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом:


1.1. Об’єкт та предмет складу злочину - використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом.

Родовим об’єктом злочинів проти волі, честі та гідності особи виступає невід’ємне конституційне право на свободу (волю), честь та гідність людини. Під фізичною свободою розуміють право людини з урахуванням встановлених законом обмежень вільно пересуватись, обирати місце свого проживання та тимчасового перебування. Під особистою недоторканістю розуміють заборону протиправного втручання з боку інших осіб у питання вільного вибору людиною (в окремих випадках її законними представниками) місця проживання, тимчасового перебування чи здійснення свободи пересування.

Під честю зазвичай розуміють суспільну оцінку особистості з моральних позицій, властивих членам суспільства. Людина оцінюється суспільством згідно її поведінки, її відношення до соціальних і духовних цінностей, до суспільства, що оточує.

Гідність – це самооцінка людини, що базується на вихованих з дитинства якостях – порядності, совісності, почутті обов'язку тощо.

Конкретно, щодо статті 150-1 Кримінального кодексу України «Використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом», то тут основний безпосередній об'єкт це - воля, честь і гідність дитини. Його додатковим факультативним об'єктом можуть бути фізичне і психічне здоров'я дитини. Останнє означає, що у разі, коли дії винного завдали шкоди (певного ступеню) здоров'ю дитини, такі дії можуть охоплюватись відповідною частиною статті 150-1 КК і додаткової кваліфікації за статтями розділу ІІ Особливої частини КК не потребують. 3

Обов'язковою ознакою складу злочину є потерпілий. Ним може бути тільки малолітня дитина, тобто дитина, яка не досягла 14-річного віку. Використання для заняття жебрацтвом дитини віком понад 14 років, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, має кваліфікуватися за наявності для цього підстав за ст. 150 КК. Втягнення ж у жебрацтво дитини віком понад 14 років, яка досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування (наприклад, дитини-інваліда), треба кваліфікувати за ч. 1 ст. 304 КК.

Відповідно ж до законодавства України допускається прийняття на роботу осіб, які досягли шістнадцяти, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює,- п’ятнадцяти, а за сукупністю інших, крім такої згоди, умов (щодо учнів певних навчальних закладів, для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час) - чотирнадцяти років. При цьому для дітей, що мають вік менше 16 років, тривалість робочого часу обмежується відповідно до потреб їх розвитку та професійної підготовки. Діти, які досягли 16-річного віку, мають також право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського) господарства в порядку, встановленому законом.
Під законодавством у ст. 150 слід розуміти закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана ВР, а також постанови ВР, укази Президента України, декрети і постанови КМ, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України.

Використання для заняття жебрацтвом дорослої особи (зокрема особи, яка має фізичні чи психічні вади, особи похилого віку) за наявності підстав може бути кваліфіковане за ст. 146 або 149 КК.

Згідно з Конвенцією про права дитини, у зв’язку з фізичною та розумовою незрілістю дитина потребує особливої охорони, турботи і допомоги, у т. ч. належного правового захисту, для повного і гармонійного розвитку її особистості, дитині необхідно рости в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння.4

Предмет злочину, тобто у даному випадку те, з приводу чого вчинюється злочин, становлять гроші, речі, інші матеріальні цінності.

Під грошима у ст. 150-1 варто розуміти грошові знаки у вигляді національної валюти України (грошові знаки України у вигляді випущених Національним банком України банкнот та металевої монети, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України) та іноземної валюти (грошові знаки, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави).

Речі - це будь-які предмети матеріального світу, щодо яких можуть виникати цивільні права та обов'язки. Речі можуть бути рухомі і нерухомі, замінні і незамінні, подільні та неподільні, споживні та неспоживні. Виділяються також такі специфічні речі, як: тварини; головні речі та їх приналежності; складні речі; продукція, плоди, доходи; майно; гроші; валютні цінності; цінні папери. Поняття “речі”, що міститься у цивільному законодавстві ,а саме у ст. 177, 179-201 Цивільного кодексу України, є найбільш широким і охоплює собою будь-які матеріальні цінності.

Отже, предметом цього злочину не можуть бути цінності нематеріального характеру (нематеріальні блага): результати робіт; послуги; результати інтелектуальної, творчої діяльності; інформація; особисті немайнові блага (здоров'я, ім'я, авторство тощо). Інакше кажучи, не може настати відповідальність за ст. 150-1 КК за систематичне прохання у сторонніх осіб надати які-небудь послуги, виконати певну роботу, здійснити творчу діяльність, передати інформацію тощо.
1.2. Об’єктивна сторона складу злочину - використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

З об'єктивної сторони злочин, передбачений ст. 150-1 КК, полягає в суспільно небезпечних діях - використанні малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Диспозиція ч. 1 ст. 150-1 КК є описовою і безпосередньо з неї випливає, що під заняттям жебрацтвом розуміються систематичне випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб.

Треба звернути увагу на те, що існує проблема щодо розуміння самого поняття «використання», яка має місце в судовій практиці, що породжує, у свою чергу, неоднозначність трактування цього поняття в науці, особливо при розгляді співвідношення таких категорій, як використання і втягнення. І. Г. Поплавський зазначає, що «втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність передбачає певну поведінку або ініціативу винної особи, пов'язану з впливом на неповнолітнього для використання (виділено мною) його у злочинній діяльності».5 Таким чином тут, науковець ототожнює втягування з використанням.

Поняття «втягування» згідно з тлумачним словником має наступні значення: введення когось або чогось силою, примушування до входу, зваблення, заманювання, заплутування, примушення взяти участь, дозволяння втягнути себе . 6 Поняття «використання» у цьому ж словни-кові тлумачиться «як утримання для користування». Згідно з іншим тлумачним словником термін «втягнення» означає спонукання, притягнення до участі. Термін «використання», у свою чергу, означає користуватися кимсь чи чимось, використати з користю . Тобто обов'язковою ознакою діяння виступає корисливий мотив.

Отже, навіть за наведеними визначеннями, можна чітко простежити певний зв'язок між терміном «використання» і терміном «втягнення».
Принципова відмінність між поняттями «втягнення» та «використання», як зазначають Н. М. Крестовська та М. А. Готвянська, полягає в наступному. «Втягнення» - це схиляння дитини до злочину або іншої негативної девіації, тобто вчинення дитиною активної протиправної або аморальної дії (крадіжки, шахрайства, вживання спиртних напоїв, жебракування тощо). Використання, у свою чергу означає трактування злочинцем дитини не як людини, а як корисної для нього речі, що своїм виглядом спонукає інших осіб до безоплатної передачі йому певних матеріальних цінностей (грошей, продуктів тощо), тобто в такому разі дитина є знаряддям учинення антигромадських дій, будучи одночасно беззахисною жертвою правопорушника 7.

Слід звернути увагу на те, що використання малолітнього для заняття жебрацтвом охоплює собою і дії по втягненню у таку діяльність, тому додаткова кваліфікація за ч. 2 ст. 304 КК України є зайвою. Утім, у практиці застосування цієї норми трапляються випадки саме такої оцінки дій винного. Зокрема, мешканця міста Золотоноша, який залучив та використовував своїх малолітніх дітей для заняття жебрацтвом, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області визнав винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 304 КК України та ч. 2 ст. 150-1 КК України8. У наведеному прикладі суд двічі кваліфікував одні й ті ж дії винного, що неприпустимо.
Отже, термін «втягнення» передбачає свідоме рішення дитини брати участь у злочинній діяльності, а термін «використання» стосується не здатних усвідомлювати свої вчинки немов -лят або дітей молодшого віку, котрих злочинці використовують як «корисну річ», що відкриває гаманці громадян.

Випрошувати матеріальні цінності у сторонніх осіб може як дитина, так і доросла особа, яка використовує дитину (найчастіше - у випадках, коли дитина ще не вміє розмовляти). Власне випрошування може відбуватися усно, письмово або конклюдентними діями (акт поведінки, який сам собою свідчить про наміри чи бажання особи).

Так, під усним випрошуванням грошей, речей чи інших матеріальних цінностей як виду суспільно небезпечного діяння, передбаченого ст. 150-1 КК України, розуміється випрошування грошей, речей чи інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб у словесній формі, вербально, яке здійснюється малолітньою дитиною, дії якої контролює доросла особа, чи самою особою, поряд з якою чи на руках у якої знаходиться малолітня дитина.

Під випрошуванням грошей, речей чи інших матеріальних цінностей, яке здійснюється письмово, на нашу думку, слід розуміти випрошування грошей, речей чи інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб із використанням особою, поряд із якою чи на руках у якої знаходиться малолітня дитина, чи самою малолітньою дитиною, дії якої контролює доросла особа, способу передачі інформації за допомогою будь-якого відтворення незникаю-чими знаками прохання про надання допомоги у вигляді грошей, речей чи інших матеріальних цінностей, а також пред'явлення різних документів, у яких засвідчено чи охарактеризовано певний стан здоров'я малолітньої дитини (медичні довідки, якими зафіксовані певні хвороби дітей чи їх інвалідність).

Під випрошуванням грошей, речей чи інших матеріальних цінностей, яке здійснюється конклюдентними діями, слід розуміти випрошування грошей, речей чи інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб малолітньою дитиною, дії якої контролює доросла особа, чи особою, поряд із якою чи на руках у якої знаходиться малолітня дитина, використовуючи такий акт поведінки, який сам собою свідчить про наміри чи бажання особи (так зване «випрошування з простягнутою рукою» чи «стояння на колінах»; знаход-ження поряд з предметами чи тримання в руках предметів, які можуть бути використані для збирання в них грошей, речей чи інших матеріальних цінностей, наявність яких саме по собі свідчить про намір особи (наприклад предмети посуду, поліетиленові пакети, головні убори тощо).9

Поняття систематичне означає вчинення зазначених дій багаторазово (три і більше епізоди усного висловлення прохання подати милостиню або письмове чи конклюдентними діями висловлення такого ж прохання трьом і більше стороннім особам).

Використання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів шляхом введення в організм таких засобів для заспокоєння малолітньої потерпілої особи під час жебракування кваліфікується як злочин, передбачений ст. 314 КК.

У цьому зв'язку зазначимо, що злочин, передбачений ст. 150-1 КК, є прикладом продовжуваного злочину - злочину, що складається із двох чи більше тотожних діянь, які є реалізацією єдиного злочинного наміру винної особи щодо використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Власне такими діяннями можуть бути: тримання на руках немовляти чи іншої маленької дитини, контролювання зовні дій дитини, яка самостійно випрошує матеріальні цінності у сторонніх осіб тощо.

Під сторонніми особами у ч. 1 ст. 150-1 КК треба розуміти усіх інших осіб, крім батьків та осіб, які замінюють батьків, а у частинах 2 і 3 ст. 150-1 КК - будь-яких осіб, крім тих, що є суб'єктами цього злочину.

Злочин вважається закінченим від початку епізоду випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб з використанням суб'єктом злочину малолітньої дитини.10

Отже, можна зробити такі висновки :

Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-1 КК України) слід відмежовувати від втягнення дитини у заняття жебрацтвом, передбаченого ч. 1 ст. 304 КК України, передусім за тією ознакою, що потерпілою від другого з цих злочинів може бути тільки дитина віком від 14 до 18 років. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-1 КК України) слід відмежовувати від втягнення дитини у заняття жебрацтвом, передбаченого ч. 2 ст. 304 КК, за такими ознаками: а) таке втягнення не означає використання дитини самим втягувачем; б) не можна кваліфікувати як втягнення у заняття жебрацтвом дитину-немовля або іншу дитину, яка не усвідомлює факту втягнення, а також випадки залучення малолітнього до жебрацтва шляхом обману .

Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, вчинене за відсутності незаконної угоди щодо неї, а так само без її переміщення, переховування, передачі, одержання, кваліфікується лише за ст. 150-1 КК України. Вербування чи одержання малолітньої дитини і подальше використання її самим вербувальником (одержувачем) для заняття жебрацтвом з метою отримання прибутку слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 149 і частинами 2 або 3 ст. 150-1 КК України. Так само кваліфікуються купівля малолітньої дитини або здійснення іншої угоди щодо неї, а також вербування, переміщення, переховування, передача і одержання такої дитини однією особою з подальшим використанням її для заняття жебрацтвом іншою особою .
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення щодо місця проживання малолітньої дитини та щодо участі у...

Для комірника складу хімічних, легкозаймистих
Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для комірника складу хімічних легкозаймистих, горючих та інших небезпечних речовин...

1. Основні види (форми) інвестицій, їх характеристика І приклади
Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснювати фінан­сове інвестування у таких формах

" Кримінальна відповідальність неповнолітніх"
Вік суб`єкта злочину це не тільки критерій нижчої межі, з якої можлива кримінальна відповідальність, а й обставина, що визначає характер...

Методична розробка для проведення групового заняття Тема: не-2 Основи цивільного захисту

Методична розробка проектного факультативного заняття для учнів 8...
Методична розробка проектного факультативного заняття для учнів 8 – 11 класів з предмету «Основи економіки»

1. Основні права дитини закріплені Конвенцією ООН про права дитини
У наш час існує близько ста міжнародних угод І декларацій, які так чи інакше, стосуються прав дитини. Більшість з них перспективні,...

Галузевий стандарт україни порядок розроблення та поставлення продукції...
Харківською державною академією залізничного транспорту (хдазт) Міністерства транспорту України(кафедрою“Експлуатація та ремонт рухомого...

1. Сутність І значення менеджменту Предмет, об’єкт І суб’єкт вивчення менеджменту
Наприклад, від пересічних американців дуже часто можна почути, що ефективну економіку США сформували три чинники – автомобілі, автомобільні...

Рекомендації для батьків у вихованні дитини родинно-сімейне виховання
Батьки – головні природні вихователі дитини. Основний чинник у формуванні особистості – це виховний клімат сімї. Рідна домівка –...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка