Пошук по сайту


Правові основи підприємницької діяльності тип уроку

Правові основи підприємницької діяльності тип уроку

ПРАВОВІ ОСНОВИ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип уроку: урок — шкільна лекція з еле­ментами рольової гри.

Мета.

освітня: охарактеризувати правові ос­нови підприємницької діяльності, визначивши її основні організаційно-правові форми. Виз­начити, як відбувається реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності;

розвиваюча: продовжити формувати вміння працювати з законодавчими актами;

виховна: виховувати дбайливого госпо­даря, який піклується про розвиток України як міцної економічної держави, розуміючи, що підприємницька діяльність є основою ринко­вої економіки.

План уроку.

1. Підприємницька діяльність: поняття, принципи. Правове регулювання підприєм­ницької діяльності.

2. Організаційно-правові форми підприє­мницької діяльності.

3. Державна реєстрація суб'єктів підприє­мницької діяльності.

4. Захист прав споживачів.

Основні поняття: підприємницька діяльність, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, товариства: по­вне, орендне, командитне.

Випереджувальне завдання: серед учнів розподілені ролі. щодо гри, присвяченої пи­танню державної реєстрації суб'єктів ПД.

Обладнання: схеми, таблиці, Конституція України, Закони України «Про підприємницт­во», «Про підприємства в Україні» і «Про захист прав споживачів».

Хід уроку.

1. Повторення: учні мають повторити ос­новні права, свободи громадян України, звер­нувши увагу на економічні права, зокрема, на ст. 42 (працюють за текстом Конституції).

Виходячи з цього, вчитель наголошує на темі уроку та основних питаннях.

Відповідно до Закону України «Про підприємництво» підприємниц­тво—це самостійна, систематична, на влас­ний ризик діяльність по виробленню продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку.

Визначимо особливості ПД, порівнявши ситуації.

1. Батько ремонтує власну машину — пра­цює на державному підприємстві — відкри­ває власну ремонтну майстерню.

2. Жінка пече пиріжки на вечерю — пра­цює на хлібозаводі — відкриває власну піццерію.

3. Родина влітку допомагає родичам у селі — працюють у радгоспі — займаються фер­мерською діяльністю.

На підставі відповідей зробіть висновки. Отже, основна ознака ПД — отримання прибутку (учні працюють за таблицею «Підприємницька діяльність»).

ПД можуть займатися громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що не обмежені законом в правоздатності або дієздатності.

Вчитель запитує учнів:

— Хто, відповідно до Конституції, не може займатися ПД? (Депутати, посадові та служ­бові особи органів державної влади та місце­вого самоврядування). А також, військовос­лужбовці, службові особи органів прокурату­ри, суду, внутрішніх справ, держбезпеки, нота­ріату.

— Які законодавчі акти у сфері правового регулювання підприємницької діяльності Ви можете назвати?

— Який закон захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю товарів, послуг і робіт?

Відповідно до таблиці назвати основні принципи підприємницької діяльності (комен­туємо в процесі обговорення).

Питання про види господарчих товариств (об'єднань громадян або юридичних осіб на засадах угоди) розбирається на основі таб­лиці.

— Чи обов'язкова діяльність за допомо­гою юридичної особи?

— Чи є фермерське господарство фор­мою підприємницької діяльності?

— Чим відрізняється відкрите АТ від зак­ритого АТ?

— Як несуть відповідальність учасники то­вариства 0В?

— Що таке командитне товариство?

— Чи потребують ці форми підприємниць­кої діяльності державної реєстрації?

Спробуємо з'ясувати порядок державної реєстрації суб'єкту підприємницької діяль­ності.

Рольова гра

Дійові особи:

1. Учень — член зборів засновників ЗАТ — на основі витягу з установчого договору до­повідає зміст договору, його основні поло­ження. Другий учень — член зборів заснов­ників — коментує договір з юристом щодо створення установчих документів (статут, ус­тановчий договір).

2. Учень-юрист розробляє установчі до­кументи (коментує статут — предмет, мета та види діяльності товариства,

3. Учень—представник районної держав­ної адміністрації за місцезнаходженням підприємства, що створюється, приймає документи, приймає квитанцію про сплату коштів за реєстоацію.

4. Учень — представник районної держав­ної адміністрації — заповнює реєстраційну картку встановленого зразка і видає узгод­жені документи

5. Учень — директор ЗАТ — відкриває ра­хунок в банку (для цього потрібно мати но­таріально засвідчені установчі документи), замовляє печатку (зразок має бути затверд­жений в органах внутрішніх справ).

Зразки установчих документів додаються у додатку до уроку

Учні повинні пояснити свої права як по­купців у випадку придбання фальсифікова­ного товару, виходячи з самостійного опра­цювання.

Які будуть дії споживача в разі прид­бання неякісних продуктів харчування, в ре­зультаті чого була заподіяна шкода життю та здоров'ю?

Які функції виконують комітети з питань захисту прав споживачів?

Закріплення:

1. Порівняйте підприємницьку діяльність з трудовою і творчою.

Д/3: параграф _______, по­вторити питання, що стосуються власності та її форми в Україні.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Основи спадкового права тип уроку
Освітня: визначити основи спадкового права, охарактеризувати особливості спад­кування за законом І за заповітом, показати порядок...

Про основи дозвільної системи у сфері господарської діяльності
Цей закон визначає головні напрямки загальнодержавної політики та організаційно–правові основи дозвільної системи у сфері господарської...

Про регулювання містобудівної діяльності
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності І спрямований на забезпечення сталого розвитку територій...

Заява про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців” прийнято рішення про припинення моєї підприємницької...

Правові основи діяльності державних органів щодо забезпечення оборони...
Українського народу (ст. 17). Прагнучи до мирного співіснування з усіма державами, наша держава підтримує свою обороноздатність на...

Фоп, які поряд із здійсненням підприємницької діяльності є найманими...
Еннями (далі Закон n 2464), платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі єв) є фізичні особи...

Закон україни
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності І спрямований на забезпечення сталого розвитку територій...

Закон україни
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності І спрямований на забезпечення сталого розвитку територій...

Зміст документу закон україни
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Служби зовнішньої розвідки України

Закон України "Про Інформацію"
Цей Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльностіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка