Пошук по сайту


Організаційно-методичні рекомендації для громадських інспекторів з охорони прав дитинства та соціальних педагогів щодо організації роботи з соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх у загальноосвітніх навчальних закладах району

Організаційно-методичні рекомендації для громадських інспекторів з охорони прав дитинства та соціальних педагогів щодо організації роботи з соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх у загальноосвітніх навчальних закладах району

Організаційно-методичні рекомендації

для громадських інспекторів з охорони прав дитинства

та соціальних педагогів щодо організації роботи

з соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх у загальноосвітніх навчальних закладах району

Організація роботи соціальних педагогів в навчальних закладах відбувається на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».

Соціальний педагог за своїм статусом належить до педагогічних працівників (Закон України «Про освіту», ст. 22). Соціальний педагог в навчальному закладі здійснює соціально-педагогічний патронаж, сприяє взаємодії навчального закладу, сім’ї та суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам та особам, що їх замінюють.

Соціальний педагог повинен мати вищу освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», дотримується вимог етичного кодексу, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

У разі відсутності у навчальному закладі соціального педагога, усі напрями роботи щодо соціального захисту неповнолітніх, профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх виконує громадський інспектор з охорони прав дитинства закладу, який призначається у навчальному закладі щорічно наказом до 05 вересня.

Громадський інспектор з охорони прав дитинства призначається тільки у разі відсутності соціального педагога або його неповного навантаження. Якщо соціальний педагог має навантаження на повну ставку, громадський інспектор з охорони прав дитинства у навчальному закладі не призначається.
1. Нормативно-правова та законодавча база.

Сформувати теки, в яких упорядковано та систематизовано нормативно-правові документи, що забезпечують дотримання законодавства у галузі охорони прав дитинства.

Назва теки: «Нормативно-правова база щодо організації роботи з соціального захисту дітей».

Назва теки: «Нормативно-правова база з питань попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх».

З нормативно-правовими документами та змінами у законодавстві щодо соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед неповнолітніх необхідно систематично ознайомлювати працівників школи, що обов'язково відображувати у протоколах нарад при керівниках закладів, засідань педагогічної ради. Факт ознайомлення з кожним документом необхідно засвідчувати особистим підписом кожного з працівників у листі ознайомлення з окремим документом або в окремому журналі ознайомлення працівників з нормативно-правовими документами.
2. Розгляд питань щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх та соціального захисту дітей.

Спланувати систематичний розгляд питань щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, соціального захисту дітей та охорони прав дитинства на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, методичного об’єднання класних керівників, що обов’язково відображати в протоколах. Обов’язково заслуховувати звіти керівників гуртків, громадських інспекторів з охорони прав дитинства щодо результативності проведеної роботи з дітьми пільгових категорій та дітьми, що перебувають на внутрішньошкільному обліку, а також ефективності залучення цих дітей до гурткової, позакласної роботи та позашкільної освіти.
3. Планування роботи.

В аналітичній частині річного плану роботи закладу представляти ґрунтовний аналіз результативності роботи навчального закладу за минулий навчальний рік щодо здійснення соціального захисту дітей, проводити аналіз використання коштів Фонду загальнообов’язкового навчання протягом 3-х років (форму представлено в п.14), зробити висновки про ефективність проведення заходів з даного напряму роботи, виявити недоліки роботи з даного напряму.

В змістовій частині річного плану відокремити розділи «Соціальний захист дітей», «Профілактика правопорушень та злочинності серед неповнолітніх», в яких визначити пріоритетні напрямки роботи, спланувати заходи, спрямовані на виконання законодавства з даного питання, призначити відповідальних та визначити терміни проведення заходів.
4. Накази з основної діяльності.

Щорічно до 05 вересня наказами по закладу призначати громадського інспектора з охорони прав дитинства та затверджувати склад комісії з використання Фонду загального обов'язкового навчання (накази «Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитинства» та «Про затвердження складу комісії з використання Фонду загального обов'язкового навчання»).
5. Організація роботи щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій.

Складання соціальних паспортів класів.

Соціальні паспорти класів складаються відповідно до додатку № 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» щорічно у вересні. У разі відсутності соціального педагога у закладі, соціальні паспорти заповнює громадський інспектор з охорони прав дитинства разом з класними керівниками.
6. Оновлення банку даних дітей пільгового контингенту та дітей, що перебувають на внутрішньошкільному обліку

В навчальному закладі необхідно сформувати та постійно оновлювати списки дітей пільгового контингенту та дітей, що перебувають на внутрішньошкільному обліку.

За рекомендаціями Департаменту освіти підлягають обліку наступні категорії:

1) дитина-сирота (дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки);

2) дитина, позбавлена батьківського піклування (діти, позбавлені батьківського піклування) - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти);

3) дитина-напівсирота (напівсирота – дитина (до 18 років), що втратила одного з батьків (матір чи батька);

4) дитина, батьки якої загинули під час виконання службових обов'язків (загиблі під час виконання службових обов’язків працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці, шахтарі, журналісти);

5) дитина з малозабезпеченої сім’ї;

6) дитина, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

7) дитина-інвалід;

8) дитина з багатодітної сім’ї (до складу багатодітної сім’ї входять також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

9) дитина, реєстрація якої проведена згідно зі ст. 135 Сімейного кодексу України (зі слів матері).
Діти, що перебувають на внутрішньошкільному обліку:

- діти, що перебувають на обліку у ССД, як діти, що опинилися в складних життєвих обставинах;

- діти, які перебувають на обліку у ВКМСД, як діти що скоїли злочин або правопорушення;

- діти, які потребують посиленої педагогічної уваги (діти, які перебувають тільки на внутрішньошкільному обліку за рішенням Ради профілактики або опергрупи закладу).

У випадках, якщо:

 • дитина пільгової категорії вибула з навчального закладу;

 • дитина прибула до навчального закладу та має певний соціальний статус;

 • дитина підтвердила або набула певний соціальний статус;

 • дитина втратила певний статус,

необхідно внести зміни до банку даних та терміново інформувати методистів відділу психологічної та соціальної роботи методичного центру про зміни у банку даних у 3-денний термін в телефонному режимі та в друкованому вигляді надати оновлений список дітей пільгових категорій.
Якщо учень, що перебуває на внутрішньошкільному обліку, вибув з закладу, необхідно терміново інформувати методистів відділу психологічної та соціальної роботи методичного центру про зміни у банку даних та в друкованому вигляді надати лист, в якому необхідно зазначити до якого закладу вибув учень, до якої категорії відносився учень, дату та номер наказу про вибуття учня.
7. Порядок постановки учнів на внутрішньошкільний облік як дітей з сімей, що опинились в складних життєвих обставинах

Відповідно до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29.07.2009 № 2669 «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах» підставами для постановки учнів на облік є:

1) проживання дитини у сім’ї, в якій батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

2) систематичне та самовільне залишення дитини місця постійного проживання;

3) скоєння фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля щодо дитини в сім’ї.

У разі виникнення таких обставин у сім’ї учня закладу, необхідно своєчасно порушувати клопотання на ім’я начальника управління освіти щодо постановки на облік служби у справах дітей Київського району учня закладу як дитини, що опинилася в складних життєвих обставинах.

З моменту виникнення зазначених обставин та до моменту постановки учня на облік службою у справах дітей, цього учня необхідно поставити на внутрішньошкільний облік, як «дитину, що потребує посиленої педагогічної уваги». З моменту отримання інформації про те, що учня поставлено на облік службою у справах дітей, учня необхідно перевести з категорії «діти, що потребують посиленої педагогічної уваги» до категорії «діти, що перебувають на обліку у ССД, як діти, що опинилися в складних життєвих обставинах» та надати оновлений список до відділу психологічної та соціальної роботи методичного центру.
8. Ведення особових справ дітей пільгових категорій та дітей, що перебувають на внутрішньошкільному обліку

Необхідно забезпечити наявність особових справ на дітей пільгових категорій та дітей, що перебувають на внутрішньошкільному обліку. В кожній особовій справі повинен зберігатися пакет документів відповідно до категорії та статусу дитини. Кожна особова справа – окрема папка, кожен документ в окремому файлі.

Особові справи дітей-сиріт:

 • ксерокопія свідоцтва про народження або по досягненні 16-річного віку – паспорта дитини;

 • ксерокопія ідентифікаційного коду дитини або опікуна;

 • ксерокопія Єдиного квитка;

 • ксерокопія паспорта опікуна;

 • ксерокопії свідоцтв про смерть батьків;

 • довідка з відділу реєстрації актів громадянського стану про те, що реєстрація дитини проведена згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України (у випадку, якщо батько був записаний зі слів матері);

 • ксерокопія рішення райвиконкому/суду про призначення опіки, про закріплення житла та/або майна, рішення судів з різних питань;

 • довідка з місця проживання;

 • довідка з місця навчання;

 • інформація класного керівника про стан утримання, навчання та виховання дитини, виконання опікунами своїх обов’язків (у грудні, за календарний рік);

 • письмовий звіт опікуна про виконання опікунських обов’язків та утримання підопічного (за календарний рік);

 • акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини (за вересень, січень).

Особові справи дітей, позбавлених батьківського піклування:

 • ксерокопія свідоцтва про народження або по досягненні 16-річного віку – паспорта дитини;

 • ксерокопія ідентифікаційного коду дитини;

 • ксерокопія Єдиного квитка;

 • ксерокопія паспорта опікуна;

 • ксерокопія рішення райвиконкому/суду про призначення опіки, про закріплення житла та/або майна, рішення судів з різних питань;

 • довідка з відділу реєстрації актів громадянського стану про те, що реєстрація дитини проведена згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України (у випадку, якщо батько був записаний зі слів матері);

 • довідка з місця проживання;

 • довідка з місця навчання;

 • інформація про стан утримання, навчання та виховання дитини, виконання опікунами своїх обов’язків (за календарний рік);

 • письмовий звіт опікуна про виконання опікунських обов’язків та утримання підопічного (за календарний рік);

 • акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини (за вересень, січень).

Особові справи дітей-напівсиріт:

  • ксерокопія свідоцтва про народження або по досягненні 16-річного віку–паспорта дитини;

  • ксерокопія свідоцтва про смерть одного з батьків;

  • акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини (за вересень, січень).

Особові справи дітей, реєстрацію яких проведено згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України (зі слів матері):

  • ксерокопія свідоцтва про народження дитини або по досягненні 16-річного віку–паспорта дитини;

  • довідка з відділу реєстрації актів громадянського стану про те, що реєстрація дитини проведена згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України;

  • акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини (за вересень, січень).

Особові справи дітей, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС:

  • ксерокопія свідоцтва про народження дитини або по досягненні 16-річного віку–паспорта дитини;

  • ксерокопія посвідчення, що підтверджує статус дитини, постраждалої внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

  • акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини (за вересень, січень).

Особові справи дітей-інвалідів:

 • ксерокопія свідоцтва про народження дитини або по досягненні 16-річного віку–паспорта дитини;

 • ксерокопія посвідчення, що підтверджує статус дитини-інваліда (з поновленим терміном) або медичного висновку про встановлення статусу «дитини-інваліда»;

 • акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини (за вересень, січень).

Особові справи дітей з багатодітних родин:

 • ксерокопія свідоцтва про народження дитини або по досягненні 16-річного віку–паспорта дитини;

 • ксерокопія посвідчення дитини з багатодітної родини;

 • довідка про склад родини, видана житлово-комунальною організацією;

 • акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини (за вересень, січень).

Особові справи дітей з малозабезпечених родин:

  • ксерокопія свідоцтва про народження дитини або по досягненні 16-річного віку–паспорта дитини;

  • довідка з управління праці та соціального захисту населення про те, що родина отримує допомогу як малозабезпечена (довідка видається родині на півроку);

  • акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини (за вересень, січень).

Особові справи дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків (військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, журналісти, шахтарі):

  • ксерокопія свідоцтва про народження дитини або по досягненні 16-річного віку–паспорта дитини;

  • посвідчення, що підтверджує статус дитини;

  • акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини (за вересень, січень).

Особові справи дітей, що перебувають на внутрішньошкільному обліку:

 • титульний лист, на якому зазначено П.І.Б. учня, категорію, до якої відноситься дитина, дату, коли було поставлено учня на облік;

 • індивідуальна картка учня;

 • копія свідоцтва про народження, завірена директором закладу;

 • акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини (двічі на рік - вересень, січень), у висновках акту обов’язково фіксувати динаміку змін, що відбулися з моменту останнього відвідування родини;

 • характеристика класного керівника;

 • характеристика практичного психолога;

 • індивідуальні плани роботи з дитиною:

- педагога-наставника;

- практичного психолога;

- соціального педагога;

 • завірена копія наказу про призначення педагога-наставника (якщо педагог-наставник не змінюється, то кожного року призначати не потрібно);

 • звіт про роботу педагога-наставника (по семестрам);

 • інші документи (листи від ССД, ВКМСД) у разі наявності.


9. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Здійснювати постійний контроль за належним виконанням опікунами своїх обов’язків, створенням необхідних умов для проживання, навчання і виховання їх підопічних. Раз на рік у грудні місяці класні керівники оформлюють письмові звіти про стан утримання, навчання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення опікунами належних умов для розвитку їх підопічних. Опікуни учнів власноруч складають у грудні місяці письмовий звіт опікуна за календарний рік про виконання опікунських обов’язків та утримання підопічного. Письмові звіти опікунів та класних керівників зберігаються в особових справах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
10. Обстеження матеріально-побутових умов.

Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей регламентує роботу соціального педагога та громадського інспектора з охорони прав дитинства (затверджену форму акту представлено нижче після тексту).

Обстеження матеріально-побутових умов проводиться двічі на навчальний рік, у вересні та січні:

1) на дітей, які перебувають на внутрішньошкільному обліку:

- дітей, що перебувають на обліку у ССД, як діти, що опинилися в складних життєвих обставинах;

- дітей, які перебувають на обліку у ВКМСД, як діти що скоїли злочин або правопорушення;

- дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги (діти, які перебувають тільки на внутрішньошкільному обліку за рішенням Ради профілактики або опергрупи закладу)

2) на дітей пільгових категорій.

Обстеження матеріально-побутових умов проводиться один раз на навчальний рік, у вересні:

1) на дітей-учнів 1-х класів;

2) дітей, що прибули до Вашого закладу з іншого навчального закладу;

3) за потребою.

Акт обстеження матеріально-побутових умов є внутрішньою документацією навчального закладу, тому ні в якому випадку не передається до будь-яких установ, окрім випадку оформлення матеріальної допомоги для дітей з малозабезпечених сімей (копія акту надається до централізованої бухгалтерії управління освіти) та віповіді на письмовий запит служби Київського району. Взяти під контроль питання своєчасного ознайомлення батьків та осіб, що їх замінюють, з актами обстеження матеріально-побутових умов (факт ознайомлення засвідчується підписом).
11. Взаємодія зі службами Київського району

На спільному засіданні представників управлінь освіти та начальників служб у справах дітей було вирішено, що запит будь-якої інформації служб у справах дітей (служба у справах дітей, відділ кримінальної міліції у справах дітей, комітет у справах сім’ї, молоді та спорту, центр соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді) від навчальних закладів, або навпаки надання будь-якої інформації від навчального закладу до служб Київського району відбувається через управління освіти.
12. Рада з профілактики правопорушень

Сформована тека, яка містить наступні документи:

 • титульний лист;

 • завірена копія наказу про створення Ради з профілактики правопорушень (Опергрупи);

 • завірена копія наказу про затвердження складу Ради з профілактики правопорушень;

 • положення про Раду з профілактики правопорушень (Опергрупу) (затверджене директором закладу), в якому зазначено:

- нормативно-правові документи, які регулюють діяльність Ради з профілактики (Опергрупи);

- мета роботи;

- основні завдання тощо.

 • положення про критерії постановки на внутрішньошкільний облік учнів (затверджене директором закладу або наказом про створення Ради з профілактики);

 • план роботи (затверджений директором закладу, відмітки про виконання), в який необхідно включити питання:

- щодо організації роботи з правового виховання учнів;

- про проведення Днів, Тижнів, Декад правових знань;

- про проведення роботи з профілактики пропусків занять без поважних причин по семестрам;

- аналіз стану роботи з профілактики правопорушень по семестрам;

- стан виконання Комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки;

- виконання Планів спільної роботи зі службами Київського району;

- звітування педагогів-наставників про роботу з учнями, що перебувають на внутрішньошкільному обліку;

- аналіз роботи Ради з профілактики правопорушень (Опергрупи) за рік та напрями роботи на наступний навчальний рік;

- питання про постановку та зняття з обліку учнів (але якщо учень вибуває зі школи, то він автоматично знімається з обліку, дане питання розглядати не потрібно);

 • протоколи, на яких було розглянуто усі заплановані та позапланові питання.

На засідання Ради з профілактики правопорушень (Опергрупи) обов’язково запрошувати та залучати до активної взаємодії батьків учнів, що перебувають на внутрішньошкільному обліку.
13. Забезпечення зайнятості дітей пільгових категорій у позаурочний рік.

Проводити постійну роботу щодо 100 % залучення дітей пільгового контингенту та дітей, що перебувають на внутрішньошкільному обліку, до відвідування гуртків та секцій на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району, спортивних клубів та клубів за місцем проживання. Здійснювати моніторинг залучення дітей зазначених категорій до позашкільної освіти.
14. Фонд загального обов’язкового навчання

Кошти Фонду загального обов’язкового навчання використовуються для:

- організації безкоштовного харчування дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

- надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, - двічі на календарний рік, дітям з малозабезпечених сімейодин раз на календарний рік;

- придбання зимового взуття 1 раз на рік та шкільної форми 1 раз на 2 роки учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Щорічно до 05 вересня наказом по закладу затверджувати склад комісії з використання Фонду загального обов'язкового навчання (наказ «Про затвердження складу комісії з використання Фонду загального обов'язкового навчання»).

На засіданнях комісії з використання Фонду загального обов'язкового навчання необхідно розглядати питання забезпечення безкоштовним харчуванням, матеріальною допомогою дітей з малозабезпечених сімей та забезпечення безкоштовним харчуванням, матеріальною допомогою, шкільною формою, зимовим взуттям дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що відображати в протоколах.

Перелік документів, які необхідно надавати до централізованої бухгалтерії для організації забезпечення матеріальною допомогою:

Для дітей з малозабезпечених сімей:

1. Свідоцтво про народження учня або по досягненні 16-річного віку–паспорта дитини (ксерокопія).

2. Довідка з управління праці та соціального захисту населення про надання державної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

3. Довідка з місця проживання про склад сім’ї.

4. Заява батьків (з візою директора закладу).

5. Копія протоколу засідання комісії з використання Фонду загального обовязкового навчання.

6. Копія акту обстеження матеріально-побутових умов.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

1. Свідоцтво про народження учня або по досягненні 16-річного віку–паспорта дитини (ксерокопія).

2. Копія рішення виконавчого комітету про встановлення опіки.

3. Копія свідоцтва про смерть батьків або рішення суду про позбавлення батьківських прав.

4. Заява опікуна (з візою директора закладу).

5. Копія протоколу засідання комісії з використання Фонду загального обовязкового навчання.

У випадку, якщо батьки або опікуни відмовляються від забезпечення їх дітей від будь-якого виду пільг необхідно оформити їх офіційну відмову від забезпечення даного виду пільги на ім'я директора закладу.

Створити теку, в якій зберігати документи для отримання усіх видів допомоги: наказ «Про затвердження складу комісії з використання Фонду загального обов'язкового навчання», протоколи засідань комісії з використання Фонду загального обов'язкового навчання, заяви батьків або осіб, що їх замінюють, з візою директора закладу «розглянути на засіданні комісії з використання Фонду загального обов'язкового навчання», копії відомостей про отримання матеріальної допомоги з централізованої бухгалтерії, копії розписок батьків або осіб, що їх замінюють, про отримання допомоги.

В аналітичну частині річного плану роботи закладу включати результати аналізу використання коштів Фонду загальнообов’язкового навчання протягом 3-х років за формою:
Використання коштів фонду Всеобуч (для ЗНЗ)Рік

Семестр

Кількість учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

З них

отримали допомогу

Сума на

1 дитину

Кількість учнів з числа дітей з малозабезпечених сімей

З них

отримали допомогу

Сума на

1 дитину

2011 рік

І семестрІІ семестр2012 рік

І семестрІІ семестр2013 рік

І семестрІІ семестр
Затверджую

Директор (Завідувач) ________________

___________________________________

___________________________________

(назва навчального закладу)

_____________ _____________________

(підпис) (П.І.Б.)

«________» ________________20______


АКТ

обстеження матеріально-побутових умов проживання
учня (учениці) _____________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

_________________________ року народження,

(число місяць, рік)

учня (учениці) ____________ класу ___________________________________________________,

(повна назва навчального закладу)

що мешкає за адресою: __________________________________________, телефон ___________

Склад сім’ї (вказати всіх членів сім’ї, що мешкають з дитиною, їх П.І.Б., рік народження, місце роботи (навчання)) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Умови проживання _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наявність умов для навчання _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Психологічний клімат в сім’ї _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Доходи сім’ї (джерело інформації) ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примітки та рекомендації ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Члени комісії:

1. ___________________________ __________________ __________________________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

2. ___________________________ __________________ __________________________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

3. ___________________________ __________________ __________________________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

З актом ознайомлений ______________________________________________________________
« » _______________ 20________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Організаційно-методичні вказівки щодо організації роботи з соціального...
...

Товариство з обмеженою відповідальністю харківська приватна загальноосвітня...
Київського району Харківської міської ради від 18. 08. 2015 №206 «Про затвердження Плану заходів щодо організації роботи з профілактики...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Про стан матеріального та фінансового забезпечення та соціального...
У рамках огляду вивчено стан соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги з боку держави та навчаються у загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у...
Відповідно до Закону України „ Про охорону дитинства” та Конвенції ООН про права дитини, кожній дитині гарантується право на свободу,...

Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної...
Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Інструктивно-методичний лист щодо організації та якості харчування...
При цьому надсилаю для керівництва та використання в роботі «Інструктивно-методичний лист щодо організації та якості харчування дітей...

Заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та...
«Про заборону тютюнопаління в приміщеннях будівель комунальних закладів охорони здоров’я, навчальних та освітньо-виховних закладах...

Району
Про організацію роботи груп продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах Орджонікідзевського районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка