Пошук по сайту


1. 1 Поняття, завдання, система кримінального права

1. 1 Поняття, завдання, система кримінального права

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

З М І С Т
Вступ.........................................................................................................4

1. Загальна частина...............................................................................6

1.1 Поняття, завдання, система кримінального права..........................6

1.2 Поняття злочину. Кримінальна відповідальність...........................7

1.3 Склад злочину. Об’єктивні елементи складу злочину...................9

1.4 Суб’єктивні елементи складу злочину............................................12

1.5 Стадії вчинення злочину. Співучасть. Множинність злочинів.... 14

1.6 Покарання та його види.....................................................................16

1.7 Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування...................................................................................................19

2. Особлива частина...............................................................................21

2.1Поняття та значення особливої частини кримінального кодексу України. Кваліфікація злочинів..............................................................21

2.2 Злочини проти основ національної безпеки України.....................21

2.3 Злочини проти життя та здоров’я особи..........................................23

2.4 Злочини проти волі особи.................................................................26

2.5 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.........................................................................................................28

2.6 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина...............................................................31

2.7 Злочини проти власності..................................................................33

2.8 Злочини у сфері господарської діяльності......................................36

2.9 Злочини проти довкілля....................................................................39

2.10 Злочини проти громадської безпеки..............................................41

2.11 Злочини проти безпеки виробництва.............................................43

2.12 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту............46

2.13 Злочини проти громадського порядку та моральності.................48

2.14 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення...................................................................................................51

2.15 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації...................54

2.16 Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян................................56

2.17 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин(комп’ютерів),систем та комп’ютерних мереж електрозв’язку.59

2.18 Злочини у сфері службової діяльності............................................62

2.19 Злочини проти правосуддя................................................................64

2.20 Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).......................................................................67

2.21 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного

правопорядку..............................................................................................69

Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи..........72

Питання контрольної роботи...................................................................73

Практичні завдання контрольної роботи................................................74

Таблиця розподілу питань контрольної роботи.....................................79

Література..................................................................................................80

Висновок....................................................................................................85

ВСТУП
У сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на зміцненні гарантій прав людини і громадянина, важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості і правової культури населення України.

Слід також підкреслити, що побудова міцної правової держави неможлива без належного рівня підготовленості фахівців-юристів виконавців закону, їх знання юридичних дисциплін, у тому числі кримінального права України.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу і активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях необхідно застосовувати різноманітні форми навчання та контролю. При підготовці до занять студенти повинні закріплювати і поглиблювати теоретичні знання з даної дисципліни.

При вивченні дисципліни слід користуватися офіційними виданнями Кримінального кодексу України. Навчальна література, яка видавалася раніше, при використанні потребує суттєвого коректування, оскільки змінилися підходи, оцінки, які давалися раніше, і багато в чому є помилковими.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати чинне законодавство України.

Студент повинен вміти:

визначити склад злочину;

робити кваліфікаційні висновки з правових питань щодо видів злочинів;

знаходити елементи складу злочину;

охарактеризувати обставини, які виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння;

визначити види співучасті та множинності злочинів;

види співучасників, їх роль і відповідальність.

Глибокі знання кримінального права неможливі без обо­в'язкового поєднання пасивного, як правило, набуття студента­ми певних знань на лекціях з активною і наполегливою підго­товкою до практичних та семінарських занять і викладанням свого бачення (на основі вивчення відповідних законів, прак­тики їх застосування та літературних джерел) щодо вирішення того чи іншого питання, уміння вести аргументовану полеміку, обстоювати свою точку зору на групових заняттях.

При вирішенні практичних завдань студенти набувають навичок застосування кримінального законодавства.

Після вивчення теми студентам рекомендується відповісти на поставлені теоретичні запитання. Для цього слід звернутися до джерел, в яких міститься відповідь на такі запи­тання.

Перш ніж приступити до розв'язання задачі, необхідно уваж­но її прочитати, звернувши особливу увагу на юридичну термі­нологію, усвідомивши всі обставини, викладені в умові. Розв'я­зувати задачу потрібно відповідно до точно зазначених обста­вин. Довільна зміна умов або припущення того, що не зазначено в тексті, не дозволяється. Під час проведення занять можна об­говорити також інші варіанти задачі. Якщо в процесі з'ясуван­ня її змісту виникають сумніви щодо певної обставини справи, то слід виходити із загального правила: «будь-які сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого або підсудного».

Основними цілями розв'язання задач з кримінального права є:

а) набуття та закріплення навичок самостійної роботи з нор­мативним матеріалом кримінально-правового характеру пере­важно в правозастосовній (практичній) площині;

б) вироблення вміння давати власну кримінально-правову оцінку конкретних життєвих ситуацій (фактичних обставин);

в) досягнення належного рівня обґрунтування власної кри­мінально-правової оцінки фактичних обставин;

г) наближення навчальних форм засвоєння кримінального права до змісту конкретних «кримінально-правових елементів» відповідних процесуальних документів реальних кримінальних справ.

Незалежно від того, чи сформульовано в задачі конкретне запитання або завдання (кілька запитань чи завдань), її розв'я­зання у найбільш загальній формі включає:

- встановлення кримінально-правового змісту наведених в умовах задачі фактичних обставин;

- формулювання власної кримінально-правової оцінки у відповідній формі (кількох формах);

- обґрунтування здійсненої кримінально-правової оцінки;

- конкретну відповідь на поставлені в задачі питання чи зав­дання, якщо таку відповідь не було сформульовано раніше.


1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема1.1 Поняття, завдання, система кримінального права. Кримінальний закон.
Методичні поради:
При роботі над темою необхідно засвоїти поняття та значення кримінального закону ,розібратися в системі Кримінального кодексу, засвоїти структуру його частин. Вивчаючи дію кримінального закону в часі, необхідно знати порядок введення закону в дію та припинення його дії, засвоїти питання про зворотну силу закону. Слід розібратися з питанням про дію закону в просторі та його принципи.
Питання для самоконтролю:
1. Поняття, структура та система кримінального закону.

2. Загальна та Особлива частини Кримінального кодексу: їх зміст та принципи побудови

3. Структура кримінально правової норми.

4. Поняття та види джерела кримінального права.

5. Тлумачення кримінальних законів.

6. Дія кримінального закону в часі.

7. Зворотна сила кримінального закону.

8. Принципи дії кримінального закону в просторі.
Практичні завдання:
1. Назвіть дві-три статті Особливої частини КК України, які мають просту, описову, відсильну та бланкетну диспозиції.

2. Установ вирішив позбутися своєї тещі, яка налаштовувала проти нього дружину і радила розірвати з ним шлюб. Р метою вбив­ства тещі він у Бердичеві виготовив і таємно поклав до багажника її автомобіля міну з годинниковим механізмом. Вибух стався на території Республіки Білорусь, і теща загинула на місці вибуху.
Варіант 1. Теща дістала тяжке тілесне ушкодження, але за­лишилася живою.
Варіант 2. Теща померла через 6 днів після вибуху в лікарні Бреста.
Варіант 3. Міна була виявлена і знешкоджена білоруськими прикордонниками.

Ознайомтеся зі статтями 263, 201, 115, 194 КК. Визначте місце і час кожного з вчинених Устиновим злочинів.
3. Мешканець Жмеринки Козленко надіслав до Воронежа прокуророві міста анонімного листа, в якому зробив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину Гавриленком, звинувативши його у незаконному збуті наркотичних засобів.

Ознайомтеся зі ст. 383 КК та коментарем до неї. Визначте місце і час вчинення злочину.
4. Громадяни Росії Жолоб і Лоза, які постійно проживали в м. Києві, їхали потягом до Москви. Після розпиття трьох пля­шок горілки з сусідами по купе громадянами України Прищом і Кабаном на перегоні, що перетинав державний кордон України та Росії, між Лозою і Кабаном виникла сварка, що переросла в обопільну бійку, під час якої Лоза своїм ножем вдарив Кабана у груди. Останній дістав поранення, від якого помер. Коли потяг залишив територію України, Жолоб поклав цей ніж у кишеню Прища, який від надмірної дози випитої горілки перебував у стані сильного сп'яніння і міцно спав.

Прикордонникам Росії, а потім і працівнику міліції, який їх опитував, Жолоб і Лоза заявили, що вдарив ножем Кабана Прищ уже на території Росії. Під час розслідування справи органами прокуратури Росії з'ясувалася справжня картина злочину. Лоза і Жолоб у цей час перебували в Україні.
Варіант. На час розслідування справи Лоза і Жолоб перебу­вали в Росії.

Ознайомтеся зі статтями 115 та 396 КК. За законом якої дер­жави буде відповідати кожен з них?

Визначте місце вчинення Лозою та Жолобом злочинів.
5. Громадянин України Мельник незаконно придбав в Одесі пістолет, який постійно носив з собою. Мав він його при собі і в Саратові, де потрапив до медвитверезника. За незаконне прид­бання і носіння зброї його притягнуто до кримінальної відпові­дальності в Росії.

Визначте місце і час вчинення злочинів.
6. Громадянин Росії Красномирдін на станції Київ-Товарний викрав з контейнера пару жіночих чобіт. Красномирдіна засуджено за крадіжку, вчинену повторно, оскільки до цього ще одну крадіжку він вчинив у Москві. Адвокат подав на ви­рок апеляцію, мотивуючи це тим, що вирок суперечить поло­женням КК України про відповідальність за злочин, вчинений за кордоном, та загальновизнаним міжнародним стандартам прав людини.

Як слід вирішити справу?
Тема 1.2 : Поняття злочину. Кримінальна відповідальність.
Методичні поради:
При роботі над темою необхідно розібратися в характеристиках визначення злочину за кримінальним правом України, його основних ознак, вміти відмежовувати злочин від інших форм деліктів та правопорушень. Визначити значення кваліфікації для правильного застосування кримінально-правових норм.

При роботі над темою „Кримінальна відповідальність” необхідно дати роз’яснення поняття кримінальної відповідальності, розглянути зміст кримінальної відповідальності її підстави.
Питання для самоконтролю:
1. Поняття злочину в кримінальному праві України.

2. Ознаки злочину.

3. Класифікація злочинів.

4. Відмінність злочину від інших правопорушень.

5. Поняття кримінальних правовідносин.

6. Поняття і форми реалізації кримінальної відповідальності.

7. Межі та стадії кримінальної відповідальності.

8. Підстави кримінальної відповідальності.
Практичні завдання:
1. Відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у ви­правній колонії для осіб, що вчинили злочини з необережності, Володій кілька разів самовільно залишав її, щоб відвідати сім'ю, яка проживала у сусідньому селі. Коли одного разу після двого­динної відсутності Володій повернувся до колонії, його затри­мав вартовий. Володіна засуджено за втечу з місця позбавлення волі за ст. 393 КК. У вироку суд зазначив, що Володій вчинив втечу з місця позбавлення волі не з метою ухилення від відбу­вання покарання, а щоб побачитися з дітьми і дружиною.

Вважаючи свої дії незлочинними, Володій подав апеляцію на вирок.

Яке рішення має прийняти апеляційний суд?
2. Газозварник Єрназаров у раптовому приступі ревнощів, навіявши собі, що дружина його зраджує, вирішив позбутися суперника у своєрідний спосіб. Під загрозою вбити свою 5-річну доньку ревнивець поставив вимогу, щоб залицяльника дружи­ни привели до нього на квартиру. Ревнивця умовляли відпус­тити дівчинку працівники міліції, мати, сестра і брат. Врешті Єрназаров випустив дочку з дому.

Чи підлягає Єрназаров кримінальній відповідальності?
3. Малахов, перебуваючи у стані сп'яніння, вирішив по­кінчити життя самогубством. Для досягнення цієї мети він уг­нав пустий автобус і на значній швидкості спрямував його на товсте дерево. Внаслідок цього Малахов дістав тяжке тілесне ушкодження, пошкодив автобус, заподіявши автопідприємству значні матеріальні збитки.

Чи є дії Малахова злочинними?
4. Рдеричобіт смалив забиту свиню паяльною лампою. Коли йому принесли телеграму, він пішов до воріт. Ралишена ним лампа перекинулася, полум'я охопило каністру з бензином, від вибуху загорівся хлів, а від нього — сусідська хата, в якій вогонь знищив дах.

Чи є у діях Рдеричобота ознаки злочину, передбаченого ст. 270 КК? Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Рдери­чобота?
5. Недокоханий вночі заліз до чужого хліва і вкрав трьох кролів вартістю 65 гри. Його було засуджено за крадіжку чужо­го майна. Недокоханий подав апеляцію на вирок, наполягаючи на закритті справи за відсутністю в його діях складу злочину. Апеляційний суд відхилив апеляцію, посилаючись на значний розмір заподіяної Недокоханим шкоди.
Варіант 1. Недокоханий вкрав кролів з продовольчого мага­зину сільськогосподарського кооперативу.
Варіант 2. Вартість викрадених кролів становила 190 гри­вень.

Ознайомтеся зі ст. 185 КК та ст. 51 Кодексу України про ад­міністративні правопорушення
6. Медсестри лікарні Курцева, Копиткова і Цикіна за своєю ініціативою вводили різні препарати безнадійно хворим похи­лого віку, щоб ті «помирали спокійною смертю і не зазнавали зайвих страждань» та щоб не мати зайвих клопотів з майже без­помічними людьми.
Варіант 1. Частина потерпілих не належала до безнадійно хворих.
Варіант 2. Частині потерпілих препарати вводилися на їх прохання.

Чи є дії медсестер злочинними?


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. предмет, метод та система фінансового права 5 § Поняття фінансового права 5
Степанюк О.І фінансове право: Навчальний посібник. Тернопіль: смп "Тайн", 2004. 360 с

Принципи виборчого права в Україні”
Перш ніж розглядати принципи виборчого права, спробуємо спочатку розглянути таке поняття як виборча система України, адже вона в...

Закон України «Про судоустрій І статус суддів»
Семінар Поняття, предмет І метод господарського процесуального права. Система судів

Програма анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді...
Об’єднання держав. Конфедерація: поняття, ознаки. Міждержавні об’єднання: поняття, ознаки, види. Механізм держави: поняття, призначення,...

Кримінальне процесуальне право України
Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів І посадових осіб

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

А. В. Смітюх к ю. н., доцент кафедри адміністративного та господарського права
Цю статтю присвячено питанню визначення такого нового для вітчизняної правової реальності поняття, як ґрінмейл та з’ясуванню правової...

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Данилевський А. О. – заступник начальника кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук

І. А. Валіков аспірант кафедри кримінального права
Порівняльна характеристика національного та зарубіжного досвіду законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за зайняття...

1. Основні терміни І поняття сертифікації продукції І послуг
Сб пришили до висновку, що українська система стандартизації та сертифікації створена з метою реалізації права України як суверенної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка