Пошук по сайту


Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки 060100 «Правознавство»

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки 060100 «Правознавство»

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра цивільно-правових дисциплін


Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

за напрямом підготовки 8.060100 «Правознавство»


КИЇВ 2015

Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології __грудня 2014 р. (протокол № ___).
Навчально-методичний комплекс схвалено на засіданні Вченої Ради Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ __________ (протокол № ___).
Укладачі:

О.В. Ієвіня, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

Н.О. Можаровська, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Рецензенти:

В.І. Лебідь, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

І.А. Бірюков, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор;

В.С. Гопанчук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор.
Право інтелектуальної власності: Навчально-методичний комплекс / Ієвіня О.В., Можаровська Н.О. – К., Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2015. – _____ с.


Навчально-методичні матеріали укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Матеріали містять програму навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності», робочу навчальну програму, плани-конспекти проведення лекційних занять, плани проведення семінарських занять, плани проведення практичних занять, завдання для самостійної підготовки, індивідуальні навчально-дослідні завдання, методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів, навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю, тестові завдання для модульного контролю, орієнтовний перелік питань до заліку, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності», методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опорні матеріали для лекцій і семінарів та список рекомендованої літератури.

Навчально-методичні матеріали призначені для студентів-магістрів 5 курсу денної форми навчання.

ЗМІСТ


1.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРА (витяг)

4

2.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (витяг)

5

3.

АНОТАЦІЯ

16

4.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

17

5.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

19

6.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ДИСЦИПЛІНИ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

25

7.

РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

26

8.

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

63

9.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

76

10.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

91

11.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

101

12.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

108

13.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ

13.1. Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції

13.2. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності»

13.3. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності»

13.4. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Право інтелектуальної власності»


115

14.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

14.1. Система поточного та підсумкового контролю.

- Система поточного контролю

- Рубіжний контроль.

- Система підсумкового контролю.

123

15.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

131

116.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

152

1

17.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

155

118.

МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ

156

119.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

157


Витяг

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Магістр

за спеціальністю 8.060100 «Правознавство»

напряму підготовки «Право»

кваліфікації «Магістр права»
Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 «Правознавство» здійснюється за умови наявності повної вищої освіти, яку здобуто за спеціальністю 7.060101 «Правознавство» (освітньо - кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), або за спеціальністю 6.060101 «Правознавство» (освітньо - кваліфікаційний рівень «бакалавр»).

Для забезпечення ефективної реалізації визначених в ОКХ завдань освітньої і професійної підготовки при відборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової (повної) вищої освіти і підтверджених результатами державної атестації.

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Основні елементи структури професійно - значущих якостей особистості магістра зазначеної сфери виявляються:

• у громадянській зрілості: розвинуте почуття обов’язку, дисциплінованість, наполегливість, контроль за своєю поведінкою та емоціями, високі моральні якості;

• у соціально - управлінській орієнтації: спрямованість на ефективну взаємодію з людьми, самостійність, готовність до ризику, ініціативність, вміння брати на себе відповідальність;

• у розвитку організаційних якостей: готовність до співробітництва та активність у встановленні контактів, виражене лідерство, розвинуті управлінські, пізнавальні та комунікативні здібності;

• у сформованості комплексу професійно необхідних знань та вмінь, навичок для діяльності в юридичних службах підприємств, органів установ та організацій.

 • Для успішного засвоєння освітньо - професійної програми магістра слухачі повинні мати здібності до оволодіння знаннями, вміннями і навичками в галузі гуманітарних, соціально - економічних та юридичних наук.

Підготовка магістра права в ННІПП НАВС зорієнтована на одержання студентами повної вищої юридичної освіти, що має забезпечити здійснення професійної діяльності на посадах юриста, начальника юридичного відділу підприємства; юриста органу державної влади, органу місцевого самоврядування; наукового співробітника, старшого наукового співробітника науково- дослідного закладу; асистента, викладача юридичних дисциплін закладу освіти тощо і передбачає набуття навичок науково - дослідної та педагогічної роботи.

Витяг
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
Державні вимоги до обов’язкового мінімуму змісту
та рівня підготовки фахівця за спеціальністю

8.060101 «Правознавство»
Система базових знань та вмінь магістра
Магістр повинен знати:

1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:
історію державотворення українського народу;

 • історію української громадсько - політичної та філософської думки;

 • історію світової громадсько - політичної думки, основні сучасні політичні доктрини та концепції;

 • зміст головних напрямів світової філософської думки, проблеми розвитку сучасної філософії, релігії та вільнодумства;

 • основні поняття, закони і тенденції становлення та розвитку економічних відносин, у тому числі і в сучасній Україні, ринкової економіки;

 • зміст та методи політичної діяльності в сучасній Україні;

 • сутність та закономірності формування і розвитку соціальних відносин;

 • основи використання культурної спадщини;

 • організаційні форми та методи управління;

 • основи психології юриста.


2. З циклу фундаментальних дисциплін:


 • загальнотеоретичні поняття та категорії стосовно держави і права;

 • загальні закономірності виникнення держави і права, їх взаємозв’язок і взаємодію та роль, яку вони відіграють у забезпеченні життєдіяльності суспільства;

 • процес виникнення та розвитку держави і права України, інших держав світу;

 • форми держави, основні правові системи сучасності, системи законодавства;

 • особливості республіканської форми правління в Україні;

 • поняття та соціальне призначення демократії, природних прав і свобод людини, їх невідчужуваний характер;

 • концепцію правової держави, перспективи та шляхи утвердження правової державності в Україні;

 • концепцію соціальної держави, конституційні характеристики України як соціальної держави; 

 • виникнення та розвиток державної і правової думки, специфіку становлення державної і правової думки в Україні та в зарубіжних державах;

 • різні історичні джерела права, їх значення в системі правового регулювання різних держав;

 • хронологію розвитку держави і права, основні історичні типи держави і права;

 • зміст найважливіших історико - правових пам’яток України та зарубіжних держав, їх соціальну цінність;

 • основні етапи розвитку держави і права України;

 • історію світового конституційного розвитку та конституційний досвід України;

 • юридичне та політичне значення конституції держави, її основні функції;

 • юридичні властивості Конституції України, її місце в національній правовій системі;

 • вплив міжнародного права на розвиток національного законодавства України, зокрема, з питань прав і свобод людини;

 • законодавчий процес та його стадії;

 • економічні засади конституційного ладу України;

 • основи правового регулювання підприємницької діяльності в Україні.


3. З циклу професійних і спеціальних дисциплін:

 • систему національного права та законодавства України, а також механізми правового регулювання в різних галузях права, особливо конституційного та цивільного;

 • систему, функції та компетенцію органів державної влади України, зокрема їх повноваження щодо регулювання підприємницької діяльності;

 • стан юридичної практики в цілому і, зокрема, у сфері правового забезпечення підприємницької діяльності;

 • характер і зміст суспільних відносин, що регулюються різними галузями національного права України;

 • підстави виникнення, припинення та зміни правових відносин (юридичні факти);

 • поняття та види правового статусу особи, гуманістичні засади конституційного ладу України;

 • характер співвідношення людина – держава у правовій державі;

 • види та підстави юридичної відповідальності, в тому числі і при порушенні законодавства про право інтелектуальної власності;

 • національні та міжнародно - правові механізми захисту прав людини, в тому числі при порушенні права інтелектуальної власності;

 • правовий захист прав суб’єктів інтелектуальної власності;

 • функції судової влади, судову систему України;

 • порядок судового розгляду спорів, що виникають між суб’єктами у сфері інтелектуальної власності;

 • фактори, що зумовлюють наявність у суспільстві злочинності, в тому числі і злочинів проти власності (економічної злочинності);

 • систему, функції та компетенцію правоохоронних органів;

 • правові основи здійснення фінансового контролю за діяльністю підприємств та організацій;

 • організацію роботи правової служби на підприємстві;

 • теоретичні та практичні питання менеджменту персоналу юридичних служб підприємств, організацій;

 • організацію правового забезпечення претензійно - позовної роботи;

 • нормативні та методичні матеріали щодо організації та управління правовою роботою на підприємстві, в організації;

 • порядок розробки та вдосконалення організаційних структур юридичної служби підприємства, організації;

 • основи методології і методики наукових досліджень (викладання правових дисциплін);

 • актуальні проблеми цивільного права, цивільного процесу, перспективи розвитку цивільного законодавства України;

 • проблеми теорії комерційного права;

 • перспективи розвитку кримінального та адміністративного права України.


Критерії рівня сформованості знань
І. ПОНЯТІЙНИЙ
Знання та відтворення понятійно - категоріальної інформації про об’єкти, предмети, властивості, процеси, методи та способи діяльності.

ІІ. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ
Знання теорій, законів, закономірностей, об’єктів, предметів, їх властивостей, процесів, методів (алгоритмів) і способів діяльності на рівні, достатньому для формування і впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому числі і в екстремальних умовах.

ІІІ. ПРИКЛАДНИЙ, ТВОРЧИЙ
Володіння методологією дослідження теоретичних завдань та проблем організації правової служби на підприємстві, в організації, сформованість вмінь та навичок творчого користування новітніми технологіями правового забезпечення підприємницької діяльності.
Магістр повинен уміти:


  1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:
 • формувати власне розуміння минулого, сучасного та майбутнього України, давати їм оцінку;

 • творчо підходити до розуміння та тлумачення проблем сучасної соціальної діяльності;

 • аналізувати сучасні політичні, соціальні та економічні проблеми розвитку суспільства і визначати власну життєву позицію;

 • орієнтуватися у складних економічних процесах, аналізувати їх стан, оцінювати їх на макро- і мікрорівнях;

 • формулювати особисте бачення шляхів вирішення проблем становлення громадянського суспільства, демократизації суспільного та державного життя, реформування економіки;

 • застосовувати на практиці методи політичної діяльності, орієнтуватися в механізмах організації та проводити типологію сучасних політичних систем;

 • застосовувати на практиці конкретно - соціологічні методи наукових досліджень (опитування, анкетування тощо);

 • надавати консультації фізичним та юридичним особам з питань застосування норм чинного законодавства України, особливо з питань підприємницької діяльності;

 • застосовувати досягнення національної та світової культури при вирішенні професійних та життєвих завдань;

 • сприяти формуванню персоналу, брати участь в організації роботи щодо професійної орієнтації молоді.


2. З циклу фундаментальних дисциплін:


 • володіти поняттями і категоріями, які увійшли до теоретико - методологічного арсеналу загальнолюдської, політичної та правової культури;

 • використовувати принцип історичного підходу при інтерпретації різних подій як минулого, так і сучасного політичного та державного життя;

 • вести пошук історичних правових документів і тлумачити їх;

 • робити конкретний порівняльний аналіз державних і правових інститутів різних країн світу, зокрема: виборчих систем, конституційного статусу парламенту, глави держави та уряду, судових систем, муніципальних систем тощо;

 • відстоювати загальнолюдські та національні цінності;

 • застосовувати знання про державно - правові ідеї минулого при аналізі сучасних правових доктрин, концепцій, ідей;

 • застосовувати Конституцію, інші нормативні акти України, міжнародно - правові джерела права при вирішенні конкретних юридичних справ;

 • формулювати вимоги до дій державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб на предмет їх відповідності приписам норм Конституції України;

 • застосовувати на практиці норми, що регламентують питання підприємницької діяльності;

 • визначати основні напрями економічної політики держави;

 • здійснювати на науковій основі розробку пропозицій щодо вдосконалення нормативно - правового регулювання підприємницької діяльності та щодо покращання організації правового забезпечення підприємницької діяльності;

 • організувати роботу по вдосконаленню діючих та розробці нових методик правової роботи на підприємстві.


3. З циклу професійних і спеціальних дисциплін:


 • добре орієнтуватися в системі національного законодавства України, особливо в цивільному та фінансовому;

 • давати пояснення положень чинного законодавства;

 • давати правову оцінку діям і подіям;

 • давати оцінку доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретних криміналістичних ситуаціях;

 • застосовувати спеціальні прийоми виявлення, фіксації та дослідження доказів;

 • розв’язувати задачі щодо планування та організації юридичного процесу, вирішення юридичної справи;

 • приймати вірні процесуальні рішення;

 • складати проекти угод, інших юридичних актів, процесуальних документів;

 • аналізувати стан дотримання законності у різних сферах юридичної практики;

 • виявляти причини й умови, які сприяли вчиненню правопорушень, розробляти і здійснювати необхідні заходи щодо їх попередження;

 • готувати документи для державної реєстрації прав на об’єкти інтелектуальної власності;

 • готувати документи для легалізації суб’єктів підприємницької діяльності;

 • представляти і захищати інтереси суб’єктів права інтелектуальної власності в судах, готувати необхідну для цього документацію;

 • проводити консультативну роботу на підприємстві, в організації;

 • давати правову оцінку діям суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі і щодо дотримання права інтелектуальної власності;

 • робити висновки щодо законності проведення на підприємстві, в організації перевірок (ревізій);

 • давати правову оцінку документам перевірок (ревізій) на підприємстві, в організації, в тому числі документам про накладання санкцій за порушення чинного законодавства;

 • надавати правове супроводження господарсько - договірній діяльності;

 • розглядати і надавати відповіді на скарги, заяви, пропозиції, інші форми звернення;

 • організувати науково - дослідну роботу;

 • впроваджувати у практику результати науково - дослідної роботи з метою вдосконалення організації і роботи правової служби підприємства, організації;

 • здійснювати зв’язок із відповідними науково - дослідними та навчальними закладами;

 • здійснювати роботу щодо вдосконалення форм і методів професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів;

 • узагальнювати та сприяти поширенню позитивного досвіду організації правового забезпечення підприємницької діяльності;

 • самостійно здійснювати наукові дослідження та розробляти наукові теми відповідно до затверджених методик;

 • скласти робочий план проведення семінарського (практичного) заняття з правової навчальної дисципліни.


Критерії рівня сформованості вмінь
І. РЕПРОДУКТИВНИЙ
1.1. Відтворення досвіду практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових і нових методів (алгоритмів) діяльності у стандартних умовах.

1.2. Застосування наукових розробок в роботі юридичної служби підприємства, організації.

1.3. Відтворення наукової, педагогічної та навчально - методичної практики.
ІІ. АЛГОРИТМІЧНИЙ (ЕВРИСТИЧНИЙ)
2.1. Вирішення типових фахових завдань шляхом самостійного вибору (евристичний метод) та застосування типових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах.

2.2. Забезпечення ефективної організації та управління правовою роботою на підприємстві, в організації на основі аналітичного відтворення практики.
ІІІ. ТВОРЧИЙ
3.1. Вирішення фахових завдань шляхом застосування нових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах.

3.2. Постійне вдосконалення організації правової роботи завдяки використанню ефективних форм, методів, засобів та прийомів.

Виробничі функції та вміння, якими повинен володіти випускник

1. Правотворча (нормотворча):
1.1. Підготувати відповідний нормативний акт.

1.2. Розробляти рекомендації (методики) щодо застосування нормативно - правових актів, що стосуються підприємницької діяльності, здійснювати наукові дослідження у цій сфері.

1.3. Обґрунтовувати пропозиції щодо внесення змін, доповнень до діючих нормативно - правових актів.
2. Правозастосовча:
2.1. Аналізувати та узагальнювати судову практику.

2.2. Здійснювати правове забезпечення виконання рішень судів та інших органів.

2.3. Неупереджено і своєчасно здійснювати виконавче провадження.
2.4. Розглядати заяви, скарги фізичних та юридичних осіб, роз'яснювати сторонам їх права і обов'язки, за довіреністю представляти та захищати інтереси в судах, господарських судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

2.5. Грамотно, лаконічно, обґрунтовано і відповідно до вимог законодавства складати позовні заяви, скарги, листи та інші юридичні документи.
2.6. Давати характеристику нормативним актам (правилам, інструкціям, положенням) підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

2.7. Розглядати господарські, цивільні, трудові та інші спори.

2.8. Готувати господарські договори, сприяти їх виконанню та забезпечувати їх.

2.9. Готувати документи, необхідні для легалізації підприємств.
2.10. Готувати документи до розгляду справ у судах, господарських судах.
2.11. Надавати письмові та усні консультації щодо правильного застосування діючого законодавства.
3. Правоохоронна:
3.1. Запобігати правопорушенням і виявляти їх.

3.2. Сприяти неухильному дотриманню чинного законодавства (зокрема, проводити роз'яснювальну роботу).

3.3. Аналізувати матеріали результатів проведення контрольних заходів, виявляти при цьому порушення чинного законодавства та вирішувати питання щодо притягнення до відповідальності осіб, що скоїли відповідні правопорушення.

3.4. Забезпечувати законність діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян.

3.5. Вживати заходів щодо запобігання порушень
4. Облік та систематизація нормативно - правових актів:
4.1. Аналізувати локальні нормативні акти підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відповідності їх чинному законодавству.

4.2. Вміти систематизувати нормативно - правові акти.

4.3. Своєчасно вносити до нормативних актів прийняті зміни і доповнення.

4.4. Вести облік нормативно - правових актів.
5. Організаційно - управлінська:
5.1. Створювати підлеглим сприятливі умови для навчання та розвитку, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
5.2. Контролювати системність і якість проведення занять, виконання навчальних планів і програм, наслідки навчально - пізнавальної діяльності, аналізувати якісні показники результатів навчання та його ефективності.
5.3. Організовувати роботу юридичної служби підприємства, організації, відповідних підрозділів правового забезпечення підприємницької діяльності, інших структурних підрозділів.

5.4. Вести стратегічне планування юридичної діяльності, використовуючи різноманітні наукові дослідження.

5.5. Налагоджувати взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, в тому числі з правоохоронними органами, судами, управліннями юстиції.

5.6. Проводити прийоми громадян.

5.7. Надавати консультаційні послуги.

5.8. Приймати відповідні управлінські рішення.

5.9. Аналізувати роботу підприємства, організації, відповідних юридичних служб та підрозділів, розробляти заходи щодо її вдосконалення.

5.10. Розробляти програмні документи, механізми їх реалізації, готувати звіти про результати діяльності відділу.

5.11. Координувати роботу юридичної служби, відповідного юридичного структурного підрозділу (відділу, управління, департаменту тощо) з діяльністю інших підрозділів органу, установи, підприємства, організації, закладу.
6. Науково - педагогічна:
6.1. Здійснювати наукові дослідження та розробляти поетапно за завданнями наукову тему відповідно до затверджених методик.

6.2. Проводити експерименти, конкретні соціологічні дослідження, вивчати, аналізувати, узагальнювати науково - технічну інформацію.

6.3. Забезпечувати наукове супроводження, запровадження наукових досліджень у практику.

6.4. Використовувати загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної інформації.

6.5. Застосовувати наукові методи обробки інформації.

6.6. Використовувати наочність в оформленні результатів дослідження.

6.7. Забезпечувати зацікавленість працівників у навчанні та підвищенні кваліфікації.

6.8. Використовувати передові прийоми, дидактичні методи та інтенсивні технології навчання.

6.9. Проводити семінарські, практичні та інші види занять.

6.10. Розробляти необхідні навчально - методичні матеріали.
Здатності випускника, які вимагаються, та система вмінь, що свідчить про їх наявність
1. Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації:
1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища.

1.2. Мати широкий світогляд у галузі міжнародного життя та політичних процесів.

1.3. У життєдіяльності орієнтуватися на загальнолюдські цінності та загальноприйняті правила поведінки.
2. Здатність займати активну життєву, професійну та громадянську позицію:

2.1. Захищати інтереси громадян, держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

2.2. Виконувати конституційні обов'язки.

2.3. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.

2.4. Захищати права людини і громадянина.

2.5. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації у колективі.

2.6. Володіти мистецтвом менеджменту, високими моральними рисами керівника правової служби підприємства, організації.
3. Здатність нести відповідальність за діяльність організації:
3.1. Дотримуватися загальнолюдських моральних норм і цінностей.

3.2. Взаємоузгоджувати особисті, суспільні та колективні інтереси.

3.3. Прогнозувати соціальні аспекти впливу ділової активності на працівників, споживачів, місцеві спільноти, суспільство.

3.4. Зміцнювати моральні засади суспільства, колективу.

3.5. Добровільно відгукуватися і робити позитивний внесок у розв’язання загальних соціальних проблем: захист довкілля, захист прав громадян, охорона здоров'я і безпека, захист інтересів споживача.

3.6. Дотримуватися етики ділового спілкування.
4. Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій:
4.1. Володіти високим рівнем спілкування державною та іноземними мовами.
4.2. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.

4.3. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів як передумову ділового успіху.

4.4. Залежно від ситуації обирати відповідні інформаційні засоби та канали комунікацій.

4.5. Користуватися мережею «Internet».

4.6. Створювати власний імідж, удосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі.

4.7. Демонструвати добрі манери, культуру мови.

4.8. Вести ділові переговори.

4.9. Доводити інформацію до виконавців, зацікавлювати їх у вирішенні проблеми.

4.10. Готувати і проводити усні публічні виступи в аудиторіях різного типу.

4.11. Добирати і використовувати психолого - педагогічні технології у професійній та іншій сферах життєдіяльності.
5. Здатність до здорового способу життя:
5.1. Пропагувати і вести здоровий спосіб життя.

5.2. Розробляти оптимальний режим роботи та відпочинку і дотримуватися його.

5.3. Фізично самовдосконалюватися.

5.4. Уникати стресових ситуацій.

5.5. Зберігати трудову активність в екстремальних ситуаціях.

5.6. Здійснювати саморегуляцію, підтримувати добрий настрій.
6. Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення:
6.1. Здійснювати самоаналіз, використовувати методи адекватної самооцінки.

6.2. Спокійно сприймати свої невдачі і збагачувати власний досвід.

6.3. Долати власні недоліки та шкідливі звички.

6.4. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково - технічного прогресу.

6.5. Долати стереотипи мислення і практики.

6.6. Використовувати різноманітні методи та прийоми самовиховання.

6.7. Розвивати лідерський потенціал, підприємливість і виправдано ризикувати.

6.8. Використовувати психотехнології у самопрограмуванні, самоутвердженні.

6.9. Здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

6.10. Тренувати пам’ять.

6.11. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

АНОТАЦІЯ

Навчально – методичний комплекс навчальної дисципліни «Право інтелектуальной власності» є специфічною частиною освітньо-професійної програми підготовки магістрів права.

Змістом навчання є науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал згідно вимог Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 65 20.01.1998 р. (із змінами та доповненнями).

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально – економічну, психологічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково – практичну підготовку, яка базується на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра права або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста права з метою отримання повної вищої освіти, достатньої для виконання професійних обов’язків та (робіт) інноваційного характеру високого рівня складності.

Навчальна дисципліна «Право інтелектуальної власності» присвячена висвітленню проблем права інтелектуальної власності, що виникають на сучасному етапі розвитку права України, та проблем права інтелектуальної власності, що вирішуються на міжнародному рівні, зокрема – рівні Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Основна мета викладання дисципліни «Право інтелектуальної власності» – це підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом проведення самостійної наукової роботи.

Навчальний курс охоплює основні положення чинного законодавства про право інтелектуальної власності, доктринальні розробки і судову практику у вказаній сфері.

Згідно освітньо-професійної програми курс «Право інтелектуальної власності» є дисципліною, яка присвячена вивченню питань пов’язаних проблемами, що виникають у сферів охорони та захисту права інтелектуальної власності. Дисципліна вивчається протягом одного семестру.

Вивчення навчальної дисципліни організується і проводиться на основі вимог наказів Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, Міністерства Внутрішніх Справ та ректора Національної академії внутрішніх справ, директора інституту та інших діючих документів.

Навчальна дисципліна «Право інтелектуальної власності» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Господарське право», «Міжнародне приватне право», «Цивільний процес», «Адміністративне право», «Актуальні проблеми цивільно-правової відпровідальності», «Актуальні проблеми цивільного права та процесу».
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права, яке в свою чергу є галуззю національної правової системи є предметом вивчення однойменної навчальної дисципліни – однієї з базових навчальних дисциплін цивільно-правового циклу, які викладаються в науково-навчальному інституті права та психології Національної академії внутрішніх справ.

Поглиблене засвоєння найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем цивільного права України забезпечується також викладанням окремих спеціальних курсів які передбачений лише для освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр права.

В рамках курсу «Право інтелектуальної власності» деталізуються такі цивільно-правові категорії як поняття права інтелектуальної власності, авторське право, суміжні права, право промислової власності (патентне право) право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.

Метою викладання дисципліни є:

- виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» в частині підготовки магістрів права. «Магістр – як зазначено в п. 4 ст. 8 Закону, - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для певних посад у певному виді економічної діяльності»;

- поглибленого вивчення та засвоєння норм, положень та інститутів нового Цивільного кодексу України, початок якому було закладено прийняттям в 1996 році Конституції України, в якій закріплено ряд основоположень правових принципів, на яких будується цивільне законодавство, головним з яких є правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина.

- визначення поняття права інтелектуальної власності як підгалузі цивільного права;

- ознайомлення з науково-теоретичним надбанням науки що стосуються права інтелектуальної власності;

- аналіз та узагальнення судової практики щодо вирішення справ стосовно порушення інтелектуальної власності;

- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем в сфері права інтелектуальної власності;

Завдання дисципліни «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності» полягає в тому, щоб в результаті її вивчення студенти:

 1. знали:

 • національне законодавство в сфері інтелектуальної власності;

 • основні міжнародно-правові актив в сфері інтелектуальної власності;

 • основні положення доктрини про право інтелектуальної власності;

 • основні інститути права інтелектуальної власності;

 • існуючі колізії національного законодавств, що регулює відносини щодо права інтелектуальної власності;

 1. вміли:

 • самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;

 • самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

 • самостійно проводити прівняльно-правовий аналіз;

 • самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.

Аналіз проведення занять з Загальної та Особливої частин і застосування суддями, слідчими та іншими правозастосовувачами норм ЦК засвідчив наявність серйозних труднощів у розумінні змісту переважної більшості його норм, застосуванні окремих пунктів положень.

Допомогти зрозуміти зміст права інтелектуальної власності покликані, в першу чергу, такі види самостійної підготовки студентів: вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів, виступів вчених і працівників правозастосовчих органів у періодичній пресі, узагальненої судової практики, зарубіжного законодавства та літератури тощо.

З цією метою складено список джерел, які опубліковані в останні роки та не включалися до програм з Загальної та Особливої частин Цивільного права України.

Поглиблене засвоєння норм права інтелектуальної власності передбачає вивчення сучасних теоретичних концепцій, дискусійних положень науки цивільного права, критичне осмислення проблемних питань, розвиток самостійного правового мислення, що допоможе правильно зорієнтуватися в нормативному матеріалі і засвоїти необхідний обсяг інформації.

Переважна більшість цих проблем розглядається в лекціях, має бути обговорена в ході семінарських занять та самостійно осмислена студентами при підготовці реферативних повідомлень, згідно визначеної тематики.

При підготовці до семінарських занять і, особливо при написанні реферату в порядку самостійної роботи студента, слід звертатися до лектора та викладачів, які ведуть семінарські заняття, за консультацією.

Якщо студент не підготувався до семінару чи пропустив його з будь – якої причини, він зобов’язаний відпрацювати цю тему викладачу, який веде заняття. В разі, якщо ці вимоги не будуть виконані або до початку залікової сесії не будуть подані реферати у встановлений строк, студента за поданням кафедри не буде допущено до складання екзаменаційної сесії.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом»
Робоча програма дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів за напрямом підготовки 070106 «Автомобільний...

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія»
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінологія» затверджено на засіданні кафедри кримінального права І криміналістики нніпп...

Програма самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни Цивільне...
Мета: навчити студентів самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал, юридичні документи, застосовувати знання при вирішенні ситуаційних...

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Поняття права спільної власності
...

Реферат з дисципліни „Екологічне право”
В ході наступного етапу земельної реформи на селі, відбувається виділення земельних ча­сток (паїв) в натурі (на місцевості). Замість...

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарсько-процесуальне...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності...
Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент; Бондар В. С., начальник ад’юнктури лдувс ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка