Пошук по сайту


Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, І сум утриманого з них податку

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, І сум утриманого з них податку

ПОРЯДОК

заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

1. Загальні положення

1.1. Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ (далі - Порядок) регулює заповнення і подання органам державної податкової служби України податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку (далі - податковий розрахунок) відповідно до вимог підпункту "б" пункту 19.2 статті 19 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), фізичних осіб, нерезидентів або їх представництв, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок платника податку, та є податковими агентами відповідно до норм Закону.

1.3. Подання податковими агентами податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за період, у який здійснювалась ліквідація (припинення діяльності) податкового агента, проводиться до оформлення його ліквідації (припинення діяльності).

2. Порядок подання податкового розрахунку

2.1. Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Якщо останній день терміну подання податкового розрахунку припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Якщо до закінчення терміну подання податкового розрахунку податковий агент виявляє помилки в раніше поданому за поточний звітний період податковому розрахунку, він зобов'язаний подати новий податковий розрахунок. При цьому штрафні санкції та адміністративні штрафи не застосовуються, а раніше поданий податковий розрахунок скасовується.

2.2. У разі коли податковий агент протягом звітного кварталу не виплачує доходи або виплачує доходи не всім платникам податку, податковий розрахунок не подається або подається по тих платниках податку, яким нараховані (сплачені) доходи.

2.3. Податковий розрахунок подається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи - податкового агента (далі - органи державної податкової служби).

2.3.1. На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) розрахунок заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без замазок, закреслень, виправлень і уточнень. Указуються порядкові номери сторінок. Якщо в інформаційному рядку є незаповнені поля, вони заповнюються прочерками. Подання ксерокопії розрахунку не дозволяється.

2.3.2. За наявності комп'ютерної техніки податкові агенти формують і подають інформацію про доходи й утримані з них податки у вигляді файла даних, який передається в електронному вигляді (можна на дискеті), та його роздрукованої копії (за формою розрахунку). Структура файла визначена в додатку до цього Порядку. Друкована копія завіряється згідно з пунктом 5.4 цього Порядку.

2.3.3. Податковий розрахунок готується у двох примірниках. Один примірник подається до органу державної податкової служби. Другий - з підписом особи, відповідальної за приймання розрахунку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов'язковій реєстрації розрахунку в органі державної податкової служби, - повертається податковому агенту.

3. Порядок заповнення

3.1. Реквізити податкового розрахунку, що заповнюються:

3.1.1. Навпроти напису "Стор." податковим агентом проставляється номер сторінки податкового розрахунку.

3.1.2. Відмічається відповідна клітинка "Звітний", "Новий звітний" чи "Уточнюючий" залежно від того, який податковий розрахунок подається.

3.1.3. Навпроти напису "Порція" працівником органу державної податкової служби, відповідальним за приймання розрахунку, проставляється номер порції при обов'язковій реєстрації розрахунку в органі державної податкової служби.

3.1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (1), реєстраційний (обліковий) номер платника податків (юридичної особи) або десятирозрядний ідентифікаційний номер (2) фізичної особи - податкового агента, який подає розрахунок. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8).

---------------

(1) Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

(2) З Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

3.1.5. Відмічається відповідна клітинка "Юридична особа" або "Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності".

3.1.6. "Працювало у штаті" - проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікових чисельностей штатних працівників облікового складу юридичної особи чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності (3).

---------------

(3) Згідно з Інструкцією із статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 7 липня 1995 року № 171 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1995 року за № 287/823.

3.1.7. "Працювало за сумісництвом" - кількість працівників за сумісництвом (крім внутрішніх сумісників) та за договорами цивільно-правового характеру у звітному періоді; реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7, заповнюються тільки в разі наявності в юридичної особи чи у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності найманих працівників. Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7, заповнюються тільки для першої порції розрахунку.

3.1.8. Назва юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що подає розрахунок.

3.1.9. Ідентифікаційний код органу державної податкової служби, куди подається розрахунок, за ЄДРПОУ.

3.1.10. Назва органу державної податкової служби, куди подається розрахунок.

3.1.11. "Звітний період" - відображається арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік.

3.1.12. У графі 1 "№ з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється.

3.1.13. У графі 2 "Ідентифікаційний номер" відображається десятирозрядний ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку надається інформація в розрахунку.

3.2. У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі, відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу, його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

3.2.1. Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку з доходів фізичних осіб, збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3.3. У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом. Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітна плата була нарахована. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні).

3.3.1. Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого прибуткового податку в графі 4а та сума перерахованого до бюджету прибуткового податку в графі 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками), незалежно від того у якій формі або у якій валюті здійснювалося нарахування та виплата доходу.

3.4. У графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно з чинним законодавством.

3.5. У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

3.6. У графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватися у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.

3.6.1. Про кожну фізичну особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковими заповненнями графи 2 "Ідентифікаційний номер", крім випадків, зазначених у підпунктах 3.7 та 3.8.

3.7. Графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі. Наприклад, особу звільнено 1 лютого 2003 року, знову прийнято 20 лютого 2003 року, знову звільнено 3 березня 2003 року і утретє прийнято 25 березня 2003 року. У такому разі в податковому розрахунку на особу потрібно заповнити один рядок з першою датою звільнення 1 лютого 2003 року у графі 7, другий рядок з датою прийняття 20 лютого 2003 року у графі 6 і датою звільнення 3 березня 2003 року у графі 7 та третій рядок з датою прийняття 25 березня 2003 року у графі 7.

3.7.1. У графі 6 "Дата прийняття на роботу" відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття 26 грудня 2003 року, то у графі 6 потрібно вказати "26.12.2003". 3.7.2. У графі 7 "Дата звільнення з роботи" відображається дата звільнення фізичної особи з роботи аналогічно підпункту 3.7.1.

3.8. У графі 8 "Ознака податкової соціальної пільги" відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно з чинним законодавством, за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді графа 8 заповнюється прочерком. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

3.9. У графі 9 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для нового звітного та уточнюючого податкових розрахунків.

3.10. У разі потреби довідники ознак доходів та ознак податкових соціальних пільг можуть доповнюватись Державною податковою адміністрацією України у випадку змін у чинному законодавстві України.

3.11. У останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу за графою 3, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4.

3.11.1. У кінці податкового розрахунку проставляються: кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у розрахунку. При визначенні кількості заповнених рядків підсумковий рядок відповідно до підпункту 3.11 не враховується;

десятирозрядний ідентифікаційний номер керівника підприємства, який подає розрахунок;

десятирозрядний ідентифікаційний номер головного бухгалтера підприємства, який подає розрахунок.

3.11.2. Завіряється розрахунок згідно з підпунктом 5.4 цього Порядку.

3.11.3. "Дата подання" - проставляється дата подання розрахунку податковим агентом.

3.12. У кінці податкового розрахунку проставляються відмітки службових осіб органу державної податкової служби про внесення даних з податкового розрахунку до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, прізвище, службові відмітки).

4. Порядок проведення коригувань

4.1. Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом державної податкової служби.

4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення терміну приймання (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу) подається новий звітний податковий розрахунок.

4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення терміну приймання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди відповідно до підпункту 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

4.4. Порядок заповнення нового звітного і уточнюючого податкових розрахунків є однаковим і відрізняється лише заповненням відповідних клітинок "Новий звітний" або "Уточнюючий".

4.5. Новий звітний та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з копії попередньо поданого податкового розрахунку. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються органами державної податкової служби до податкового агента.

4.5.1. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - рядок на вилучення.

4.5.2. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" – рядок на введення.

4.5.3. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію за правилами підпункту 4.5.1 та ввести вірну інформацію за правилами підпункту 4.5.2, тобто, повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий - вносить вірну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на вилучення, а в другому - вказується "0" - рядок на введення.

5. Прикінцеві положення

5.1. Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, що працюють з обов'язковим заповненням їхніх десятирозрядних ідентифікаційних номерів - однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Термін подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого терміну подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.

5.2. Релігійні організації, а також створені ними добродійні заклади повинні подавати податковий розрахунок на всіх платників податку.

5.3. Якщо юридична особа має філію або інший відокремлений підрозділ (далі - філія), які мають окремий ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та інше місцезнаходження, не такі як у головного підприємства, то податковий розрахунок на працівників філії потрібно подавати до органу державної податкової служби, де знаходиться філія. У разі відсутності у філії коду за ЄДРПОУ податковий розрахунок у вигляді окремої порції за філію подає головне підприємство до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

5.4. Податковий розрахунок або друкована копія даних файла на своєму останньому аркуші завіряється:

для юридичної особи - підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою;

для фізичної особи - податкового агента - підписом особи, яка подає податковий розрахунок, а за наявності печатки – нею засвідчується.

5.5. Обов'язково мають бути вказані службові телефони керівника юридичної особи і головного бухгалтера або фізичної особи - податкового агента.

5.6. Податковий розрахунок, отриманий податковим органом від податкового агента, заповнений усупереч правилам, зазначеним у Порядку, а саме: якщо в ньому не зазначено обов'язкових реквізитів, його не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено (у разі наявності) печаткою податкового агента, - може бути не визнаний податковим органом як податковий розрахунок. При зверненні органу державної податкової служби до податкового агента з письмовою пропозицією надати новий податковий розрахунок, податковий агент може подати уточнюючий податковий розрахунок або оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.

Директор Департаменту автоматизації процесів оподаткування

М.І.СемиргаДодаток

до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

1. Довідник ознак доходів

OZN_DOX

NAME

NAME_SHOT

D_BEGIN

D_END

01

Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону

заробітна плата – нарахована (виплачена)

01.01.2004
02

Доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) (далі - роялті), у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону

роялті, у т.ч. одержувані спадкоємцями

01.01.2004
03

Сума страхових внесків (страхових премій) за договором добровільного страхування, сплачена особою - резидентом (податковим агентом) за платника податку чи на його користь (пп. 4.2.4 п. 4.2. ст. 4 Закону

страхові внески (страхові премії) за платника податку

01.01.2004
04

Сума страхових внесків (страхових премій) за договором довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування, сплачена працедавцем - резидентом за платника податку чи на його користь, що перевищує 15% нарахованої заробітної плати протягом місяця (пп. "в" пп. 4.2.4 п. 4.2. ст. 4 Закону

страхові внески (страхові премії) понад 15% нарахованої заробітної плати

01.01.2004
05

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пп. 9.8 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.5. п. 4.2 ст. 4 Закону

страхові виплати відповідно до п. 9.8 ст. 9 Закону

01.01.2004
06

Частина доходів від операцій з продажу нерухомого майна, розмір якої визначається згідно з положеннями статті 11 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону

продаж нерухомого майна згідно з ст. 11 Закону

01.01.2005
07

Частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статті 12 цього Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону

операції з майном згідно з ст. 12 Закону

01.01.2004
08

Дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 9.1 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Закону

надання майна в оренду згідно з пп. 9.1 ст. 9 Закону

01.01.2004
09

Дохід, отриманий платником податку від його працедавця (податкового агента) як додаткове благо (пп. 4.2.9 п. 4.2 ст. 4 Закону

додаткове благо від працедавця

01.01.2004
10

Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 4.2.10 п. 4.2 ст. 4 Закону

неустойки, штрафи або пені

01.01.2004
11

Дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів) (пп. 4.2.12 п. 4.2. ст. 4 Закону, пп. 9.2.3 п. 9.2 ст. 9 Закону

проценти (дисконтні доходи)

01.01.2004
12

Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.3 ст. 9 Закону

дивіденди та роялті

01.01.2004
13

Дохід у вигляді виграшів, призів (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.5.1 ст. 9 Закону

виграші, призи

01.01.2004OZN_DOX

NAME

NAME_SHOT

D_BEGIN

D_END

14

Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону

інші доходи

01.01.2004
15

Інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 4.3.3 та 4.3.17 Закону (пп. 4.2.13 п. 4.2 ст. 4 Закону

інвестиційний прибуток

01.01.2004
16

Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені Законом строки (пп. 4.2.15 п. 4.2 ст. 4 Закону

надміру витрачені кошти на відрядження або під звіт

01.01.2004
17

Сума нецільової благодійної допомоги від юридичної або фізичної особи (податкового агента), що перевищує розмір мінімального прожиткового рівня, встановленого на 1 січня такого року за умови отримання податкової соціальної пільги (пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону

нецільова благодійна допомога

01.01.2004
18

Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (пп. 9.11.2 п. 9.2 ст. 9 Закону

доходи з України нерезидента від нерезидента

01.01.2004
19

Кошти, внесені третіми особами (податковими агентами) на пенсійні рахунки фізичних осіб в уповноважених ХК "Київміськбуд" банках (пп. 22.8)

внески на пенсійні рахунки в банки ХК "Київміськбуд"

01.01.2004
20

Кошти, виплачені фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (п. 22.8)

виплати з пенсійних вкладів, за експериментом ХК "Київміськбуд"

01.01.2004
1.1. Структура довідника ознак доходів надається за таблицею 1:

Табл. 1

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

OZN_DOX

n(2)

Код ознаки

NAME

c(254)

Назва ознаки

NAME_SHOT

c(20)

Скорочена назва ознаки

D_BEGIN

d(8)

Дата початку дії ознаки

D_END

d(8)

Дата кінця дії ознаки

2. Довідник ознак податкових соціальних пільг

KOD_P

NAME_P

D_BEGIN

D_END

01

У розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі з урахуванням положень п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон), встановленій Законом на 1 січня звітного податкового року для доходу, отриманого як заробітна плата, якщо розмір доходу не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень

01.01.2004
02

У розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної у ознаці "01" за правилами пп. 6.1.1 ст. 6 Закону

01.01.2004
03

У розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної у ознаці "01" за правилами пп. 6.1.1 ст. 6 Закону

01.01.2004
При заповненні довідника ознак доходів і довідника ознак податкових соціальних пільг слід ураховувати можливі варіанти їх поєднування, наведені у таблиці 2.

Табл.2

Ознака доходу

Ознака податкової соціальної пільги

01

01, 02, 03

2.1. Структура довідника ознак податкових соціальних пільг надається за таблицею 3:

Табл. 3

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

KOD_P

n(2)

Код ознаки

NAME_P

c(254)

Назва ознаки

D_BEGIN

d(8)

Дата початку дії ознаки

D_END

d(8)

Дата кінця дії ознаки

Реквізит D_END заповнюється у програмному забезпеченні тільки після припинення дії відповідної ознаки. Якщо реквізит "Дата кінця дії ознаки" не визначений, по замовчуванню він - "31.12.2999".

3. Опис структури файла даних розрахунку

3.1. За наявності комп'ютерної техніки інформацію про доходи й утримані податки слід подавати у вигляді DBF файла з іменем - DArrccnn.k, де:

DA - маска файла з даними про доходи;

rr - код області;

сс - код органу державної податкової служби, куди подається податковий розрахунок;

nn - номер файла за звітний період (01, 02Е);

к - порядковий номер звітного кварталу.

3.2. Структура файла даних розрахунку надається за таблицею 4:

Табл. 4

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

NP

n(5)

порядковий номер запису у файлі

PERIOD

n(1)

порядковий номер звітного кварталу

RIK

n(4)

звітний рік

KOD

с(10)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, що подає податковий розрахунок (юридичної особи), або ідентифікаційний номер фізичної особи - податкового агента з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), що подає податковий розрахунок

TYP

n(1)

ознака податкового агента, який подає податковий розрахунок (0 - юридична особа, 1 - фізична особа)

TIN

с(10)

ідентифікаційний номер фізичної особи (з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), про яку надається інформація у податковому розрахунку

S_NAR

N(12.2)

сума нарахованого доходу

S_DOX

N(12.2)

сума виплаченого доходу

S_TAXN

N(12.2)

сума нарахованого прибуткового податку

S_TAXP

N(12.2)

сума перерахованого прибуткового податку

OZN_DOX

N(2)

ознака доходу згідно з довідником ознак доходів

D_PRIYN

D(8)

дата прийняття на роботу фізичної особи

D_ZVILN

D(8)

дата звільнення з роботи фізичної особи

OZN_PILG

N(2)

ознака пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг

OZNAKA

N(1)

ознака: 0 - введення запису, 1 - вилучення запису

Останні три записи файла заповнюються таким чином.

У першому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" - заповнюється чотирма цифрами "9" і однією цифрою "1"; "TIN" - вноситься ідентифікаційний номер керівника підприємства; "S_DOX" - вноситься службовий телефон керівника підприємства; "PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються відповідно попереднім записам файла. Решта полів цього запису не заповнюється.

У другому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" - заповнюється чотирма цифрами "9" і однією цифрою "2"; "TIN" - вноситься ідентифікаційний номер головного бухгалтера; "S_DOX" - вноситься службовий телефон головного бухгалтера; "PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються відповідно попереднім записам файла. Решта полів цього запису не заповнюється.

У третьому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" - заповнюється п'ятьма цифрами "9"; "PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються відповідно попереднім записам файла; "S_NAR" - підраховується загальна сума нарахованого доходу за всіма записами файла; "S_DOX" - підраховується загальна сума виплаченого доходу за всіма записами файла; "S_TAXN" підраховується загальна сума нарахованого податку з доходів фізичних осіб за всіма записами файла; "S_TAXP" - підраховується загальна сума перерахованого податку з доходів фізичних осіб за всіма записами файла. Решта полів цього запису не заповнюється.

Заступник директора Департаменту оподаткування фізичних осіб

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник ознак доходів
Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних...

Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ
Наведені у довіднику ознаки доходів використовуються при заповненні податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)...

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку...
Зрахунок) відповідно до вимог статті 51 глави 2, підпункту 70. 16. 1 пункту 70. 16 статті 70 глави 6 розділу II, підпункту 170 2...

I. Загальні положення
На підставі відомостей щодо сум утриманого та/або сплаченого податку, які зазначаються у податковому розрахунку, нарахування податкового...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Про внесення змін до податкового кодексу україни (щодо уточнення...

Міністерство фінансів україни
Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове...

Щодо терміну подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу)
Міжрегіональне головне управління дфс центральний офіс з обслуговування великих платників

До Порядку проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення...
Пенсійного фонду України розстрочення сум заборгованості зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого...

240. Поняття платника податку визначає ст. 15 Пк україни. У зв’язку...
Поняття платника податку визначає ст. 15 Пк україни. У зв’язку зі специфікою екологічного податку в статті 240 дається детальніше...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка