Пошук по сайту


Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій

До відома

керівників закладів освіти
Практичні питання

реалізації трудових прав працівників

на сумісництво та суміщення професій

Сумісництво
Частиною другою статті КЗпП України встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, і установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Таким чином, працівник підприємства має право укладати, крім трудового договору за основним місцем роботи, трудові договори на інших підприємствах за умови, що за основним місцем роботи не встановлені обмеження на роботу за сумісництвом.

На сьогодні у нормативно-правових актах присутні терміни „основна робота”, „основна посада”, „основне місце роботи”, „робота на постійних умовах” тощо.

Легітимне визначення поняття „основна робота” вперше з’явилося в 1998 році у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Відповідно до третього випуску цього Довідника (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336) „Основною уважається посада з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими посадами”.

У пунктах 1.1. та 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, визначено, що трудові книжки ведуться за місцем основної роботи, оскільки записи до трудової книжки про роботу за сумісництвом заносяться за місцем основної роботи. Ці записи роблять кадрові служби лише на прохання працівника на підставі довідки, представленої працівником з місця роботи за сумісництвом.

Пунктом 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 (далі – Положення № 43), визначено, що сумісництвом є виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або на іншому підприємстві або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Важливо. Працівник не може одночасно, наприклад з 8.00 до 17.00, виконувати роботу за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Внутрішнє на зовнішнє сумісництво.

На практиці існують такі поняття, як зовнішнє та внутрішнє сумісництво. Якщо працівник працює на двох (або декількох) підприємствах, одне з яких є основним місцем роботи, а інше – місцем роботи за сумісництвом, ця робота вважається зовнішнім сумісництвом. Якщо працівник працює на тому самому підприємстві як основний працівник і у вільний від основної роботи час здійснює роботу за сумісництвом, то ця робота вважається внутрішнім сумісництвом.

Трудові договори за внутрішнім сумісництвом (за основною посадою та посадою за сумісництвом) юридично не пов’язані між собою, оскільки за кожною посадою окремо визначається порядок оплати праці, тривалість робочого часу, відпустки тощо.

Робота за сумісництвом працівників державних установ регулюється постановою Кабінету Міністрів України „Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 3 квітня 1993 року № 245 (далі Постанова № 245) в Положенням № 43.

Відповідно до статті 21 КЗпП між працівником і власником укладається трудовий договір, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства чи фізична особа – виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені колективним договором і угодою сторін.

Прийняття на роботу

Зовнішнє сумісництво

Порядок прийняття на роботу практично не відрізняється від порядку прийняття на основну роботу та супроводжується оформленням обов’язкових облікових документів працівника, а саме:

- особової картки за формою № П-2;

- особової справи, що заповняється на фахівців та матеріально відповідальних осіб.

Крім того, в обов’язковому порядку необхідно:

- внести записи до штатно-посадової та алфавітної книг;

- присвоїти табельний номер і внести прізвище сумісника до табеля обліку використання робочого часу.

При працевлаштуванні на роботу за сумісництвом працівник зобов’язаний представити:

- паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

- диплом або інший документ, що підтверджує відповідну освіту (кваліфікацію), якщо робота вимагає певних знань і навиків.

Також він подає:

- заяву про прийняття на роботу за сумісництвом;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Важливо. При працевлаштуванні за сумісництвом подання працівником трудової книжки і дозволу з основного місця роботи не потрібне. Разом з тим, якщо працівник при працевлаштуванні на роботу за сумісництвом бажає пред’явити записи про кваліфікацію або трудові досягнення, власник за основним місцем роботи зобов’язаний видати йому завірену виписку з трудової книжки.

Після надання всіх необхідних документів із працівником укладається трудовий договір і оформляється наказ про прийняття на роботу за сумісництвом, у якому визначається режим роботи та порядок оплати праці.

Працівник-сумісник може бути переведений на постійну роботу на тому самому підприємстві, при цьому він повинен розірвати трудовий договір за основним місцем роботи та представити на новому постійному місці роботи відповідно оформлену трудову книжку, військовий квиток або приписне свідоцтво призовника. Власник або уповноважений ним орган, у свою чергу, видає відповідний наказ.

Внутрішнє сумісництво

Оформлення працівника на роботу здійснюється на підставі його заяви, погодженої з відповідними посадовими особами, і наказу.

Обмеження на роботу

Пункт 2 Постанови № 245 містить обмеження на робочий час для працівників-сумісників державних підприємств. Зокрема, тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 год. на день і повного робочого дня у вихідний день. Крім того, загальна тривалість роботи за сумісництвом не повинна бути більшою за половину місячної норми робочого часу, встановленої для цієї посади.

Не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої діяльності) керівники державних підприємств, їхні заступники, керівники структурних підрозділів і їхні заступники (п. 4 Постанови № 245).

Оплата праці

Відповідно до статті 102 КЗпП, статті 19 Закону України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 року № 108/96-ВР, пункту 5 Положення № 43, пункту 2 Постанови № 245 праці сумісника оплачується за фактично виконану роботу.

Відпустка

Відповідно до статті 2 Закону України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі Закон № 504) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами незалежно від форм власності. Отже, ті, хто працює за сумісництвом на тому самому підприємстві, мають право на щорічну оплачувану відпустку повної тривалості і на одержання компенсації за невикористану відпустку так само, як і основні працівники, незалежно від того, виконують вони чи не виконують роботу у режимі повного робочого дня.

Якщо тривалість відпустки за місцем роботи за сумісництвом менша, ніж за основним місцем роботи, за бажанням працівника йому в обов’язковому порядку на підставі заяви надається відпустка без збереження заробітної плати на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 частини першої ст.. 25 Закону № 504).

Відповідно до статті 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. Працівникам, які працюють за сумісництвом, оплата зазначених відпусток не передбачена, у зв’язку з чим сумісникові на підставі заяви надається відпустка без збереження заробітної плати.

Відповідно до статті 24 Закону № 504 у разі звільнення працівника-сумісника грошова компенсація виплачується за невикористану відпустку (за всі невикористані дні щорічної відпустки), а також за невикористану додаткову відпустку (працівникові, який має дітей, ст.. 182 КЗпП). На сумісників також поширюється загальний порядок надання відпустки без збереження заробітної плати (ст.. 25-26 Закону № 504).

Звільнення

Звільнення працівника з роботи за сумісництвом здійснюється на підставах і в порядку, передбаченому чинним законодавством України (ст.. 36, 38, 40, 41 КЗпП тощо).

Додатковими підставами ( п. 8 Положення № 43) звільнення є:

- прийняття на роботу (тобто на місце сумісника) іншого працівника, який не є сумісником;

- обмеження сумісництва у зв’язку з особливими умовами та режимом праці.

Звільненому сумісникові вихідна допомога не виплачується.

Суміщення професій (посад)
Суміщення професій (посад) – виконання працівником на тому самому підприємстві поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи (ст. 105 КЗпП).

Основна передумова суміщення професій (посад) – наявність у штатному розписі зазначених професій (посад), при цьому вони повинні бути вакантними.

Важливо. Якщо вакансія відсутня, встановити доплату за суміщення неможливо.

Оформлення трудових відносин

При роботі за суміщенням професій (посад) окремий трудовий договір з працівником не укладається. При цьому на підставі заяви працівника видається наказ про встановлення доплати йому за суміщення професій (посад), збільшення обсягу виконуваних робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника тощо за згодою профкому.

Важливо. У табелі обліку використання робочого часу робота за суміщенням професій (посад) не відображається. Нарахування заробітної плати за таку роботу здійснюється на підставі наказу.

Звільнення працівника від виконання роботи за суміщенням професій (посад) відбувається у зв’язку із закінченням строку суміщення або достроково через видання наказу про припинення доплати за суміщення професій (посад), збільшення обсягу виконуваних робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника тощо. Воно може бути ініційоване як працівником, так і роботодавцем. При цьому згоди профспілкового органу не потрібно. Запис до трудової книжки про роботу за суміщенням професій (посад) не вноситься.
Порівняльна характеристика

роботи за сумісництвом і суміщенням професій (посад)


Сумісництво

Суміщення

Умови роботи

При внутрішньому сумісництві робота виконується на тому самому підприємстві. При зовнішньому сумісництві робота виконується на іншому підприємстві чи у суб’єкта підприємництва

Робота виконується на тому самому підприємництві

Час виконання роботи

У вільний від основної роботи час

У той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи

Тривалість роботи для працівників державних підприємств

Не може перевищувати 4 год. на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу

Робота виконується в робочий час

Відображення у внутрішній документації підприємства

Видається наказ про прийняття на роботу за сумісництвом; відображається в табелі обліку використання робочого часу

Видається наказ про встановлення доплати за суміщення професій (посад); не відображається у табелі обліку використання робочого часу

Місце зберігання трудової книжки працівника

При зовнішньому сумісництві – на підприємстві за основним місцем роботи працівника. При внутрішньому сумісництві – на тому самому підприємстві

На тому самому підприємстві

Внесення запису до трудової книжки

За бажанням працівника – за основним місцем роботи

Не вноситься

Оплата праці

Оплата за фактично виконану роботу

Доплата (у відсотках) на умовах, передбачених у колективному договорі.

Не більше 50% ставки заробітної плати (тарифної ставки, посадового окладу) відсутнього працівника (або за вакантною посадою) – у бюджетній сфері

Щорічна відпустка

Надається тривалістю, передбаченою для посади, на якій працівник працює за сумісництвом. Щорічна відпустка надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи

Окремо не надається. Доплата за суміщення включається в розрахунок середньої заробітної плати при обчисленні заробітної плати за час відпустки за основною посадоюЗа матеріалами журналу „Довідник кадровика” № 11 за 2008 рік


Спеціаліст з кадрової роботи В.В.Барибіна

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Що таке сумісництво І суміщення?
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 року №504/96-вр (далі — Закон №504) та ін. Основними нормативними документами, які безпосередньо...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Колективний договір
Сторін, що підписали Договір, включає зобов’язання Сторін, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи школи,...

Згода на збір та обробку персональних даних
Хмельницької міської ради з питань реалізації визначених законодавством І колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових...

Варіант 5 Завдання Поняття І причини трудових спорів. Строки звернення...
Завдання Поняття І причини трудових спорів. Строки звернення за вирішенням трудових спорів. Поновлення на роботу неправильно звільнених...

Варіант 5 Завдання Поняття І причини трудових спорів. Строки звернення...
Завдання Поняття І причини трудових спорів. Строки звернення за вирішенням трудових спорів. Поновлення на роботу неправильно звільнених...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 ТоргівляБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка