Пошук по сайту


Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОТОЗАПЧАСТИНА"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13385697

4. Місцезнаходження емітента

91019 Луганська область - м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0642 528564 0642 528564

6. Електронна поштова адреса емітента

amz@amz-auto.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

№78 Бюлетень. Цiннi папери України

 

28.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://atzvit.com.ua/13385697/

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом4) інформація про похідні цінні папери5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду13. Опис бізнесу14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції5) інформація про собівартість реалізованої продукції15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)33. Примітки Дiяльнiсть товариства не потребує лiцензування, тому "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не надається.

Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб, тому "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не надаються.

Корпоративного секретаря товариство не має.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" не надається, тому що державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "Iнформацiя про дивiденди", "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент", "Опис бiзнесу", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", "Текст аудиторського висновку (звiту)" не заповнюють приватнi акцiонернi товариства.

Товариство не випускало облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери.

Викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювався.

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, тому "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не надаються.

Особлива iнформацiя протягом звiтного року не траплялась.

Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складалась.

Цiльовi облiгацiї товариством не випускались, тому звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй. Iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН товариство не випускало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОТОЗАПЧАСТИНА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

А01 № 612109

3. Дата проведення державної реєстрації

29.03.1995

4. Територія (область)

Луганська область

5. Статутний капітал (грн.)

6210000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

449

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

29.32 

ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ВУЗЛIВ, ДЕТАЛЕЙ I ПРИЛАДДЯ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ 

22.29 

ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ВИРОБIВ IЗ ПЛАСТМАС 

46.90 

НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ 

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "СП БАНК"

2) МФО банку

304706

3) Поточний рахунок

26008538

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "СП БАНК"

5) МФО банку

304706

6) Поточний рахунок

26008538
V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка