Пошук по сайту


Програма з правового виховання дітей дошкільного віку Пояснювальна записка

Програма з правового виховання дітей дошкільного віку Пояснювальна записка

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Я - МАЛЕНЬКА ЛЮДИНА

Програма з правового виховання дітей дошкільного віку
Пояснювальна записка
Програма "Я — маленька людина» розкриває систему роботи педагогів із дітьми, починаючи з молодшого віку, та їхніми батьками з правової освіти.

Вона призначена для вихователів, методистів, психологів, які працюють в дошкільних навчальних закладах, а також для широкого кола спеціалістів, зацікавлених цією проблемою.

Педагогам запропоновано модель формування правового світогляду дошкільників та перспективне планування навчально-виховної роботи з дітьми, що розкриває особливості практичної реалізації завдань і відкриває зміст формування правового світогляду дітей дошкільного віку.

Керуючись цією програмою, вихователі-практики мають змогу розпочати роботу з правового виховання дітей з молодшого дошкільного віку.

Програму побудовано на підставі засво­єння сфер Базового компонента дошкільної освіти (далі— БК).

Завдання і зміст виховної роботи з дітьми подано за сферами БК. Це створює умови для забезпечення послідовності викладу матеріалу, його систематичності, усклад­нення відповідно до зростання вікових можливостей дітей, розвитку інтересів та інди­відуальних особливостей до різних видів діяльності.

У доборі форм і методів організації робо­ти педагоги мають змогу проявити власну ініціативу, творчість, самостійний пошук.

До програми увійшов різноманітний практичний матеріал у вигляді конспектів занять, сценаріїв свят та розваг, перспектив­не планування роботи з батьками, з педа­гогами щодо правового виховання,анкети тощо.
ПЕРЕДМОВА

Формування ціннісної моральної та правової практики для найкращого забезпечен­ня інтересів дітей — одне з найважливіших завдань. Це означає, що у кожний віковий період дитини необхідно запропонувати максимально повний обсяг матеріальних та інших благ, які потрібні йому для життя та повноцінного розвитку.

У дитини, обділеної турботою та увагою, немає гідної можливості для нормального росту та здорового розвитку, тому проблем охорони дитинства на всіх рівнях слід при­діляти першочергову увагу.

Проблема ця умовно розглядається у двох напрямах: соціально-правовому та психолого-педагогічному.

До соціально-правового напряму входить: законодавче забезпечення охорони прав дитини, створення системи соціальних, освітніх, культурних та інших дошкільних закладів.

Психолого-педагогічний напрям припу­скає створення сприятливих умов відповід­ної атмосфери, стилю життя, спілкування в родині та навчальному закладі.

Реалізація прав дитини — це:

 • захист від усіх форм жорстокого пово­дження;

 • право на охорону здоров'я;

 • захист її права на освіту;

 • право на гру;

 • право на забезпечення своєї індивіду­альності.

Захист прав дитини, забезпечення вико­нання нормативно-законодавчої бази потребує участі кожного педагога. Дуже важливо чітко організувати діяльність всіх структур­них підрозділів. Головне в цій роботі не епі­зодичність, а система та послідовність.

Педагог — головна діюча особа всієї ро­боти. Від його особистої позиції культури та розуміння питання залежить дотриман­ня прав дітей в навчальному закладі та ро­дині.

Мета програми:

1. Створювати соціально-педагогічні умови організації життєдіяльності, які допомагають реалізуватися та самореалізуватися.

2. Ознайомити дітей з правилами лю­дини, тобто їхніми особистими правами як основою соціалізації, підготовки до дорос­лого життя.

3. Формувати у дітей моральні уявлення про права людини, гуманістичне ставлення до навколишнього світу.

 1. Вчити аналізувати ситуації з власно­го життя та пригоди казкових персонажів щодо прав дитини.

 2. Заохочувати дітей спиратися на свої права в реальному житті, захищати себе, своїх друзів.

 3. Виховувати та закріплювати прави­ла культури поведінки в суспільстві, проя­ву доброзичливості, чесності в спілкуванні з людьми.

 4. Розвивати навички правової пове­дінки.

 5. Формувати навички, що сприяють продуктивній соціалізації та профілактиці шкід­ливих звичок.

 6. Вчити знаходити правильне вирішення ситуацій, що не принижує гідність інших, ви­ховувати співчуття, взаємодопомогу.

10. Закріпити уявлення про міжнародні вимоги щодо збереження миру на плане­ті Земля.

11. Повторити правила безпеки життєдіяльності.
Принципи роботи:

 • інтеграція різних видів дитячої діяль­ності;

 • активізація власного досвіду дітей;

 • формування у дошкільників уміння ак­тивно застосовувати в практичному житті
  здобуті знання;

 • враховувати дозування і співвідношення інформації до самостійної практичної робо­
  ти дітей на ігрових принципах;

 • цілеспрямоване використання народо­знавчого матеріалу та художніх творів;

• поступове підведення дітей до самостійних висновків та узагальнень.
Форми, методи, прийоми роботи:

 • традиційні, комплексні та інтегровані заняття;

 • моделювання та проектування;

 • трудова діяльність та різні види ігор;

 • розв'язання проблемних завдань та ситуацій;

 • спостереження та екскурсії;

 • театралізована діяльність;

 • тренінги;

 • виставки;

 • читання художньої літератури та бесіди за ними;

 • рольове програвання бажаної поведін­ки в різних життєвих ситуаціях;

 • вправи (зокрема на самопізнання);

 • використання «ситуацій успіху»;

 • алгоритми;

 • етюди психогімнастики та пантоміміка;

 • образотворча діяльність;

 • обмірковування та програвання зада­них ситуацій;

 • кросворди та ребуси (розгадування);

 • анкетування та діагностика;

 • дні відкритих дверей;

 • перегляд та аналіз фрагментів мульти­плікаційних фільмів з послідовним моделю­ванням нових версій;

 • дискусії;

 • «піраміда запитань».


ОСВОЄННЯ СФЕРИ БАЗОВОГО КОМ­ПОНЕНТА «ПРИРОДА» сприяє усвідомлен­ню дитиною себе як частки природи, формуванню в неї почуття відповідальності за те, що відбувається в природному довкіллі внаслідок впливу людей.
Законодавче забезпечення:

Конституція України

Ст. 14 «Земля — це національний скарб, який знаходиться під охороною держави».

Ст. 16 «Забезпека екології та екологічної рівноваги».

Ст. 50 «Кожному гарантується право віль­ного доступу до інформації про стан навко­лишнього природного середовища».

Ст. 66 «Кожен зобов'язаний не завдава­ти шкоди природі, відшкодовувати заподіяні збитки».

Права та обов'язки:

 • право на життя;

 • право пити чисту воду, дихати чистим повітрям;

 • не завдавати шкоди природі;

• любити та берегти природу.
Вікова група

Завдання

Примірна тематика занять та форм роботи

Джерело


Молодша група

Забезпечити емо­ційно-чуттєве сприй­мання живої та не­живої природи.

Пробудити почут­тя здивування природою та інтерес до навколишнього життя

Спостереження в природі. Актуаліза­ція елементів живої природи у казках, віршах, картинках.

Виготовлення з батьками моделей тварин, дерев, квіток:

 • «Рідна природа»;

 • «Що нас оточує?»;

 • «Фрукти, овочі»;

 • «У вишневому садочку»;

 • «Подорож краплинок з повітрям»;

 • «Подорож у гості до Сонця»;

 • «Пробудження землі»;

 • «Ми йдемо на прогулянку»;

 • «Пісок-пісочок»;

 • «Мої улюблені тварини»;

 • «Цікаве навколо»

 • Розкажіть ону­ку. — 2001. — №45-46 — С. 8.

 • Дитячий садок — 2003.— № 44.

 • Герасімова О.О. До гармонії з при­родою // Палітра педагога. — 2001. —№ 3

Середня група

Розвивати спосте­режливість на під­ставі навколишнього світу, що приваблює дітей; забезпечити чуттєве сприйняття природи; підводити до розуміння взає­мозв'язків у приро­ді; вчити розрізняти об'єкти живої та не­живої природи

Спостереження в природі.

Складення колективної моделі «Природ­ний світ».

Складення панно з природного мате­ріалу:

• «Що нас оточує»;

• «Ми природи вірні друзі»;

• «Природні прояви»;

 • «Чарівна ковдра веселки»;

 • «Стихія Вогонь»;

 • «Повітря»;

 • «Що росте в лісі?»;

 • «Хто живе в лісі?»;

 • «Кому потрібна вода?»

• Герасімова О.О. До гармо­нії з природою // Палітра педа­гога. — 2001. — №3.

• Ніколаєва С.Н. Методика еколо­гічного виховання // Палітра педа­гога. — 2001. — №3

Старша група

Розвивати емоцій­не світовідчуття та забезпечувати усві­домлення свого «Я» відповідно до про­явів природи в різні пори року; розуміти значення природи в житті людей; вчи­ти знаходити цікаві особливості явищ природи поєднан­ня кольорів, форм, звуків, милувати­ся ними; розуміти потребу природо­охоронної діяльно­сті, брати участь у збереженні природи рідного краю; забезпечити залучення кожної дитини до збереження природи свого краю

для становлен­ня у дошкільника компетенції у сфе­рі життєдіяльності, сформувати зачатки екологічної культури, наукового світо­гляду та екологічно доцільної поведінки; виховувати любов та дбайливе став­лення до природи

Дослідницька робота з живою та нежи­вою природою. Складання колекцій неживої природи:

• «Любимо природу»;

• «Таємниці довкілля та екології»;

• «Охорона природи. Червона книга»;

• «Ми друзі природи».

Вплив навколишнього середовища на життєздатність рослин:

• «Станьмо захисниками природи»;

• «Ми — діти Землі»;

• «Одухотворена вода»;

• «Земля — планета Океан»;

• «Вода-мандрівниця»;

• «Люби все живе»;

• «Наша Галактика»;

• «Брати наші менші»;

• «Довкілля — наука про добро»;

• «Зелений патруль»;

• «Екологія й довкілля»;

• «Люби природу не для себе, люби для неї»;

• «Від зеленого світу — наснага»;

• «Цей дивний світ навколо тебе»;

• «Людина і навколишній світ»;

 • "Відвідування музею природи"

Читання екологічних казок та опові­дань. Створення макетів.

Туристичні походи.

Екологічні десанти:

• «За що я можу бути відповідальним»;

• «Природа живе за своїми законами»;

• «Чи здатен я бачити проблеми у при­роді?»;

• «Що означає «Не нашкодь»?;

• «Екологічна рівновага»;

• «Моя участь в екологічній діяль­ності»;

• «Винахідницька діяльність»;

• «Вирощування ліків на підвіконні».

• Малювання екологічних знаків та пла­катів «Життя людини найвища цінність»

• Дитячий садок. 2001. —№45.

 • Розкажіть ону­ку. — 2004. — № 13—14.

 • Дитячий садок. — 2004. — № 27.

 • БВДС. — 2001. — №7. — С.14.

 • С.Н.Ніколаєва. Методика еколо­гічного виховання // Дошкільне вихо­вання. — 2004. — №4.

 • Палітра педа­гога. — 2002. — №3-А.

 • Дошкільне вихо­вання. — 1994. — №9.

 • Розкажіть онуку. — 1998.— №22.

 • Дошкільне вихо­вання. — 1999. —

• Розкажіть онуку. — 1998.— 5.

• БВДС. —2001.— №7

• Розкажіть онуку. — 2004. — № 8.

• Дитячий садок. — 2004. № 25—27.

• ПП. — 2003.

• Дошкільне вихо­вання! — 2000. — № 11.

• БВДС —2004.— № 1—2.

• С.Семенченко. Еколіцей для ма­лят

ОСВОЄННЯ СФЕРИ БАЗОВОГО КОМ­ПОНЕНТА «КУЛЬТУРА» вводить дитину у світ практичної та духовної діяльності люди­ни, розвиває потребу в реалізації власних творчих здібностей, надає змогу отримувати насолоду від процесу та результатів своєї діяльності, вправляє в умінні цінувати рукот­ворні вироби, культивує інтерес до надбань національної та світової культури.

Законодавче забезпечення:

Конституція України

Ст. 47 «Кожен має право на житло».

Закон України про охорону дитин­ства

Ст. 18 «Держава забезпечує право ди­тини на проживання в таких санітарно-гігі­єнічних та побутових умовах що не завда­ють їй шкоди».

Діти — члени родини, мають право кори­стуватися займаним приміщенням нарівні з власником.

Права та обов'язки:

 1. Право на батьківщину.

 2. Право на житло.

Вікова група

Завдання

Примірна тематика

Джерело

Молодша група

Дати дітям знання про назву міста й вулиці, де живе дитина; закрі­пити знання про буди­нок, домашню адресу; розширити уявлення про предмети домаш­нього вжитку, меблі, посуд, одяг, іграшки

• Дидактична гра «Де я живу?»;

 • «Наш майданчик»;

 • «Розгляд побутової техніки»;

 • «Подорож кімнатою»;

 • «Що у нас є вдома»

• БВДС.—2004— №7—8.

• В.В.Гербова. Вчусь розмовляти // Розкажіть онуку. — 2004. — № 13—14

Середня група

Ознайомити з тим, що наша Батьківщина — Україна; викликати позитивне ставлення до свого будинку, ву­лиці, міста; дати по­няття «дім»; ознайомити з правом недоторканності житла

• «Рідну землю, де живем, Україною зовем»;

• «Всім потрібен дім»;

 • «Як люди створюють свій дім»

Малюнки на тему.

• «Мій дім»;

• «Чому мені подобається моя до­мівка»;

• «Щасти тобі моя, Україно» (свято);

• «Моя вулиця і як я її запам'ятав(ла)» (створення макета «Дім»);

• «Що мені подобається на моїй ву­лиці?»

• Розкажіть ону­ку. — 1998. — № 15.

• Дошкільне виховання.—2004. — №6.

• АртемоваЛ.В. Я у цьому світі // Навколишній світ в дидактич­них іграх


Старша група

Пробудити почуття гідності за свою кра­їну; дати знання про пам'ятні місця краю; викликати почуття гідності за своє мі­сто (село), свою малу Батьківщину; вихову­вати любов до рідно­го краю; розширюва­ти уявлення дітей про людей, які прослави­ли Україну

• «Ми живемо в Україні»;

• «Мій рідний край»;

• «Подорож до України»;

• «Що я знаю про своє місто?»;

• «Моє місто на мапі нашої країни»;

• «Пізнай Вітчизну в собі»;

• «Історія України»;

• «Досвітні вогні Л.Українки»;

• «Кому який будинок потрібен»;

• «Армія — захисниця моєї країни»;

• «Ми — діти твої, Україно» (свято);

• «Мої улюблені місця»

• «Що робить моя родина для нашого міста»

• Крутій К. На­вчання україн­ської мови //Дитячий садок. — 2004. - № 4.

• Палітра педа­гога. — 2002. — С.13.

• Дошкільне ви­ховання.—2003. № 12.

• Палітра педа­гога. — 2004. — № 1.

• Дитячий са­док. — 1999. — № 10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Україна олександрійська районна державна адміністрація кіровоградської...
Олександрійської райдержадміністрації від 12 січня 2016 року №9-р «Про встановлення розміру плати батьків за харчування дітей дошкільного...

Україна олександрійська районна державна адміністрація кіровоградської...
Олександрійської районної державної адміністрації від 11. 02. 2015 року №52-р «Про встановлення розміру плати батьків за харчування...

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / [М-во освіти І науки України, Акад пед наук України; наук ред та упоряд....

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Затверджено Наказом Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604

Пояснювальна записка до проекту розпорядження
Службою у справах дітей районної державної адміністрації встановлено, що з березня 2010 року громадянин Т. С. О. передав на виховання...

Пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття...
Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень І завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді»,...

Навчальний проект «Ми діти твої, Україно!» для дітей середнього дошкільного...
Формувати знання дітей про побут українського житла, українську іграшку, посуд, одяг

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Московського району Харківської міської ради від 12. 04. 2013 №28 «Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка