Пошук по сайту


Методика розслідування умисного заподіяння - Тяжкості тілесних ушкоджень

Тяжкості тілесних ушкоджень

Сторінка16/16
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Методика розслідування умисного заподіяння


тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкодженьРедактор: О.Г. Кузьменко


Коректор: О.О. Лиценко
Підписано до друку 27.03.2003.

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Petersburg.

Обл.-вид.арк. 10,1. Умовн.друк.арк. 11,2.

Тираж 300 прим. Замовл. № 302.

Видавництво «С.А.М.»

Друкарня ДП ХМЗ «ФЕД».

61023, м. Харків, вул. Сумська, 123.

Тел./факс (0572) 19-67-82

 Відомості криміналістичної характеристики не стосуються випадків заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що скоєні на замовлення (ч. 2 ст. 121 КК України).

1 Засоби вчинення злочину – це об’єднуюче поняття. Воно містить у собі будь-які предмети матеріального світу, які використовує суб`єкт у механізмі злочинної діяльності. Див.: М.В. Салтевський [21.c.302].

2 Інтерв’ю працівників ОВС показало, що обвинувачені у більшості випадків особисту характеристику за місцем мешкання, роботи, навчання надають слідчому самостійно. В основному обвинувачені безпосередньо (маючи у себе офіційний запит) звертаються до посадових осіб з проханням надати йому гарну характеристику. Трапляється, що характеристику пишуть самі обвинувачені чи їх адвокати, подружжя, родичі, і така характеристика, з формальним підходом до її змісту, засвідчується посадовою особою. Ця обставина потребує критичної оцінки відомостей, які характеризують особистість злочинця за наданою йому характеристикою.

3 При інтерв’юванні працівники ОВС України мали труднощі щодо надання психологічного портрету злочинців, у зв`язку з чим особливості психологічних рис характеру досліджувались за матеріалами психіатричних і психологічних експертиз.

4 Вивчено 65 висновків цих експертиз.


5 Віртуальний – (лат.) можливий; такий, що може чи повинен проявитися в певних умовах. Див.: Сучасний словник іншомовних слів [27.c.126].

6 Регенерація – поновлення структур організму в процесі життєдіяльності й відновлення тих структур, які втрачені у результаті патологічних процесів. Субституція – неповна регенерація [28.c.85].

7 Під нейтральною поведінкою, у даному випадку, розуміється така поведінка жертви злочину, яка не створює негативних, шкідливих умов або обставин і не викликає об`єктивної необхідності відповідної реакції іншої людини.


8 Перелік ушкоджень небезпечних для життя вказаний в п. 2.1.3. Правил [43] у зв’язку з чим, немає сенсу їх повторного викладення.

9 Мова йде про часткову аналогію, оскільки докази оцінюються за внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному й об`єктивному розгляді всіх обставин справи й їх сукупності, керуючись законом. На стадії порушення кримінальної справи це є неможливим. До того ж, ця стадія обмежується об`ємом часткового пізнання лише окремих ознак злочину, з припущенням ймовірності встановлення у ході слідства всіх ознак делікту.

10 Див.: п. 3 ст. 2 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» [44].

11 Про проблеми доказування мотиву та мети злочину див.: Осика І., Сафронов С. Доказування мотиву та мети як ознак суб`єктивної сторони злочину // Право України. – 1997. – № 3. – С. 51-52.

12 Див.: п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994р. № 1 «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров`я людини».

13 Наказ Міністра внутрішніх справ України № 701 від 18 жовтня 1993 р.

14 Наказ Міністра внутрішніх справ України № 1100 від 31 жовтня 2002 р.

15 Згідно з ст. 6 Закону України «Про міліцію» державні органи, громадські об`єднання, посадові особи, трудові колективи, громадяни повинні сприяти міліції щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю. Міліція вправі для виконання покладених на неї задач притягати громадян за їх згодою до співробітництва.


16 Згідно з п.17 ст. 11 Закону України «Про міліцію», міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право одержати безкоштовно від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також від об`єднань громадян на письмовий запит відомості, які є необхідними щодо справ про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.

17 Згідно з п. 28 ст. 11 Закону України «Про міліцію», міліція користується безкоштовно засобами масової інформації у зв’язку з виконанням покладених на неї обов’язків.

18 Див.: ст. 7 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» [45].

19 Анамнез – відомості про початок та розвиток хвороби, які повідомленні хворим або його близькими; історія розвитку хвороби.

20 Участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам є основним завданням міліції (ст. 2 Закону України «Про міліцію»). Тому проведення профілактичної бесіди з потерпілим є законним тактичним прийомом.

21 Стаття 6 Закону України «Про міліцію» надає право міліції притягати громадян, за їхньою згодою, до співробітництва.

22 Слід відзначити деяку хиткість меж між оглядом житлового приміщення та його обшуком. Це питання заслуговує окремого розгляду і носить у більшій ступені процесуальній, а не криміналістичній характер, у зв’язку з чим, теоретико-правове питання їх різниці не розглядається.


23 За винятком злочинів, з кваліфікуючою ознакою ч. 2 ст. 121 КК «з метою залякування потерпілого».


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Вимоги до рівнів шуму та вібрації
Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях", затверджених Міністерством охорони здоров'я срср, гр n 2411-81 "Гігієнічні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка