Пошук по сайту


Закон України

Закон України

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Проект вноситься

народними депутатами України

Оніщуком М.В., Слабенком С.І.,

Маркуш М.А., Демьохіним В.А., Кармазіним Ю.А.,

Соболєвим С.В., Стретовичем В.М., Мусіякою В.Л.
Закон України

Про адвокатуру”
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера дії Закону
Цей Закон визначає основи організації та діяльності адвокатури в Україні.
Стаття 2. Адвокатура
1. Адвокатура в Україні – це професійний недержавний правозахисний інститут, який відповідно до Конституції України діє для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах, а також інших видів правової допомоги.

2. Адвокатура в Україні діє на принципах законності, незалежності, демократизму, поваги до прав людини, конфіденційності, самоврядності, рівності адвокатів.

3. Адвокатуру в Україні складають всі особи, які мають статус адвоката України відповідно до цього Закону.
Стаття 3. Адвокат
1. Адвокатом є фізична особа, яка відповідно до цього Закону набула статус адвоката та має право здійснювати адвокатську діяльність.

2. Адвокат не має права обіймати посади та здійснювати діяльність, несумісні зі статусом адвоката, які визначені цим та іншими законами України.
Стаття 4. Адвокатська діяльність
1. Адвокатська діяльність – це індивідуальна або у складі адвокатського об’єднання професійна систематична діяльність адвоката із забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах, а також інших видів правової допомоги.

2. Адвокатська діяльність може здійснюватися виключно адвокатами на підставі Свідоцтва про право на здійснення адвокатською діяльністю.
Стаття 5. Види адвокатської діяльності


 1. Видами адвокатської діяльності є:

 1. захист прав, свобод і законних інтересів затриманого, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, потерпілого у всіх судах, правоохоронних органах, інших органах в Україні та за кордоном, іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством України або іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій;

2) надання усних і письмових консультацій, складання письмових довідок, заяв, скарг, клопотань, договорів, правових висновків та інших документів правового характеру;

3) представництво фізичних та юридичних осіб по всіх категоріях справ у Конституційному та інших судах, правоохоронних органах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед фізичними особами, в юридичних особах приватного права, державних і недержавних органах або організаціях за кордоном, іноземних і міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів і інших міжнародних організацій, або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

4) представництво органів державної влади, органів місцевого самоврядування в конституційному, цивільному, господарському, кримінальному та адміністративному судочинстві, якщо інше не встановлено законодавством;

5) надання інших видів правової допомоги, не заборонених цим та іншими законами.

 1. При здійсненні будь-якого з видів адвокатської діяльності адвокат користується всіма правами, виконує всі обов’язки адвоката, які передбачені цим та іншими законами, на адвоката поширюються всі гарантії адвокатської діяльності.


Стаття 6. Адвокат іноземної держави
1. Адвокат іноземної держави може надавати в Україні правову допомогу лише з питань застосування законодавства держави, у якій він набув статус адвоката, за умови включення його до Єдиного реєстру адвокатів.

2. Адвокат іноземної держави може надавати правову допомогу в Україні з дня включення його за рішенням Ради адвокатури України до Єдиного реєстру адвокатів в обсязі, визначеному ч.1 цієї статті.

3. Документом, який надає адвокату іноземної держави право надавати правову допомогу в Україні, є витяг з Єдиного реєстру адвокатів, який видається у визначеному Положенням про Єдиний реєстр адвокатів порядку.

4. На адвоката іноземної держави поширюються норми цього Закону про статус адвоката, крім норм, якими регулюється здійснення захисту за призначенням, надання допомоги, що надається за рахунок держави, участь адвокатів України у професійному самоврядуванні адвокатів, та Правила адвокатської етики (в частині, яка є до нього застосовною).

5. У разі порушення адвокатом іноземної держави норм законодавства України, якими регулюється адвокатська діяльність, та (або) Правил адвокатської етики (в частині, яка є до нього застосовною) адвокатська діяльність такого адвоката в Україні припиняється Вищою кваліфікаційно–дисциплінарною комісією адвокатури України в порядку, передбаченому цим Законом.

6. Про рішення щодо припинення адвокатської діяльності адвоката іноземної держави Вища кваліфікаційно–дисциплінарна комісія адвокатури України у 3-денний термін повідомляє Раду адвокатури України для внесення відповідних змін у Єдиний реєстр адвокатів.

7. Рада адвокатури України у 3-денний термін повідомляє відповідний національний орган, який надав адвокату іноземної держави статус адвоката, про порушення ним законодавства України чи Правил адвокатської етики, про припинення його адвокатської діяльності в Україні і про виключення його з Єдиного реєстру адвокатів.
Стаття 7. Правове регулювання адвокатської діяльності в Україні
1. Адвокати у своїй професійній діяльності керуються Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законами України та нормативно-правовими актами України, Правилами адвокатської етики, актами органів професійного самоврядування адвокатури.
Стаття 8. Адвокатура і держава
1. Держава гарантує і забезпечує громадянам України рівні умови доступу до зайняття адвокатською діяльністю та рівні можливості адвокатам в організації та здійсненні ними адвокатської діяльності, створює умови, необхідні для виконання завдань, що покладені на адвокатуру.

2. Порушення професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності тягне за собою відповідальність, передбачену законами України.

3. Міністерство юстиції України:

1) забезпечує в межах коштів Державного бюджету України необхідне фінансування оплати праці адвокатів із здійснення захисту та надання правової допомоги у випадках, коли законами України оплата захисту та надання правової допомоги покладається на державу;

2) узагальнює статистичні дані про адвокатську діяльність;

3) сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів.
Стаття 9. Адвокатська таємниця 1. Адвокатську таємницю складають:

1) факт звернення особи до адвоката або адвокатського об’єднання;

2) зміст договору про здійснення захисту або надання правової допомоги;

3) суть доручення або питання, з яких особа звернулась до адвоката, адвокатського об’єднання, суть консультацій, порад, роз'яснень, наданих адвокатом, складені ним правові документи, всі матеріали, що складають адвокатське досьє, інформація, яка зберігається на електронних носіях, та будь-які документи і відомості, одержані адвокатом при здійсненні адвокатської діяльності;

4) інформація про особу, яка звернулася до адвоката за захистом або наданням правової допомоги;

5) інформація про третіх осіб, що стала відома адвокату в зв‘язку зі здійсненням адвокатської діяльності.

 1. Адвокату, помічнику адвоката, технічним та іншим працівникам адвокатських об'єднань забороняється розголошувати відомості, що складають адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

 2. Адвокатська таємниця не обмежена у часі.

 3. Особи, винні у порушенні адвокатської таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

 4. Таємність певної інформації, що охороняється цією статтею, може бути відмінена тільки особою, зацікавленою в її дотриманні (або спадкоємцями такої фізичної особи чи правонаступниками юридичної особи), в письмовій або іншій зафіксованій формі.

 5. У разі пред’явлення клієнтом вимог щодо притягнення адвоката до відповідальності за неякісне здійснення захисту або надання правової допомоги, або поширення клієнтом в засобах масової інформації відомостей, які складають адвокатську таємницю, адвокат може використати відомості, що є адвокатською таємницею, в обсязі, який є необхідним для захисту його законних прав та інтересів.


Стаття 10. Гарантії адвокатської діяльності
1.Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом.

2. Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена лише Генеральним прокурором України, його заступниками.

3. Забороняється:

1) незаконне втручання в адвокатську діяльність, перешкоджання її здійсненню;

2) вимагати від адвоката пред’явлення договору про здійснення захисту або надання правової допомоги для підтвердження повноважень на участь у справі;

3) вимагати від адвоката, помічника адвоката, технічних та інших працівників адвокатського об’єднання надання відомостей, що складають адвокатську таємницю;

4) допит адвоката, помічника адвоката, технічних та інших працівників адвокатського об’єднання в якості свідка щодо відомостей, які складають адвокатську таємницю;

5) проводити огляд або вилучення документів, що складають адвокатську таємницю, без згоди адвоката;

6) розголошення адвокатської таємниці при проведенні обшуку адвоката та приміщення, що використовується для здійснення адвокатської діяльності, огляду або виїмці;

7) прослуховування розмов адвокатів у зв’язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції Генерального прокурора України, його заступників;

8) внесення подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали суду (постанови судді) щодо правової позиції адвоката у справі;

9) притягнення адвоката до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погроза її застосуванням у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

5. Уповноважені державні органи зобов’язані:

1) забезпечувати можливість здійснювати адвокатську діяльність без залякування, перешкод, незаконного втручання та впливу;

2) в разі затримання адвоката, обрання до нього запобіжного заходу, пред’явлення йому обвинувачення негайно повідомити про це регіональну раду адвокатури за місцем здійснення відповідних процесуальних дій;

3) забезпечувати безпеку адвоката у випадках, в порядку та на умовах, встановлених законом;

4) надавати обґрунтовані відповіді (відмови у наданні відповіді) на звернення (заяву, клопотання, скаргу) адвоката.

6. Перешкоджання здійсненню адвокатської діяльності, зокрема порушення професійних прав адвоката, гарантій адвокатської діяльності, встановлених законом, прояв неповаги до адвоката, погроза, образа, наклеп на його адресу, поширення неправдивих відомостей, що ганьблять адвоката, вчинення насильницьких дій щодо нього, посягання на життя, здоров`я, майно адвоката або членів його сім’ї тягнуть відповідальність, встановлену законом.
Стаття 11. Єдиний реєстр адвокатів


 1. Єдиний реєстр адвокатів – це офіційна база даних відомостей про адвокатів України та адвокатів іноземних держав, що надають правову допомогу в Україні.

 2. Метою Єдиного реєстру адвокатів є збирання, облік та надання достовірної інформації про адвокатів України та адвокатів іноземних держав. Єдиний реєстр адвокатів сприяє забезпеченню права кожного на вільний вибір захисника, одержання правової допомоги, в тому числі за рахунок держави, відповідно до цього та інших законів України.

 3. Ведення Єдиного реєстру адвокатів здійснює Рада адвокатури України на підставі відомостей, що надаються регіональними радами адвокатури у 3-денний термін після видачі адвокату Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та інших документів, які доповнюють чи змінюють відомості, що містяться в Єдиному реєстрі адвокатів.

 4. Зміст відомостей про адвоката, що вносяться до Єдиного реєстру адвокатів, порядок їх оприлюднення та інші питання регулюються цим Законом та Положенням про Єдиний реєстр адвокатів, затвердженим З’їздом адвокатів України.


РОЗДІЛ ІІ. СТАТУС АДВОКАТА
Стаття 12. Професійні права адвоката
1. При здійсненні адвокатської діяльності адвокат має право:

1) представляти і захищати права та інтереси фізичних і юридичних осіб в судах, інших органах державної влади, державних органах, органах місцевого самоврядування, третейських судах, а також у відносинах з іншими фізичними і юридичними особами;

2) збирати та подавати предмети, документи, відомості про факти, іншу інформацію, яка може бути використана як доказ в конституційному, цивільному, господарському, кримінальному, адміністративному судочинстві і повинна за клопотанням адвоката долучатися до справи;

3) робити запити та отримувати відомості та копії документів про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справах, справах про адміністративні правопорушення, а також у справах, що розглядаються третейськими судами, від органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, а від фізичних осіб – за їх згодою;

4) безперешкодно ознайомлюватись з документами та матеріалами в органах державної влади, державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з метою здійснення захисту або надання правової допомоги, крім випадків, передбачених законодавством України;

5) отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань;

6) застосовувати технічні засоби, в тому числі для копіювання матеріалів справи, у якій адвокат здійснює захист або надає іншу правову допомогу;

7) проводити опитування осіб, що володіють інформацією необхідною для здійснення захисту або надання правової допомоги, за їх згодою, робити записи під час здійснення опитування або отримувати від цих осіб письмові пояснення на ім’я адвоката;

8) при здійсненні адвокатської діяльності фіксувати аудіо та відео засобами будь-які процесуальні дії, у яких адвокат бере участь, хід судового засідання, інші події та явища, пов’язані зі здійсненням захисту та наданням правової допомоги;

9) подавати звернення (клопотання, заяви, скарги) на прийомі у посадових осіб і одержувати від них письмові мотивовані відповіді;

10) бути присутнім при розгляді своїх звернень на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті цих звернень;

11) зустрічатися з особою, захист якої здійснюється або якій надається правова допомога у будь - який час, наодинці, без обмеження часу, в умовах, що забезпечують дотримання адвокатської таємниці, в тому числі при його затриманні, арешті, перебуванні під вартою та у місцях позбавлення волі;

12) виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
Стаття 13. Професійні обов’язки адвоката


 1. При здійсненні адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний:

1) неухильно додержуватись законодавства України, міжнародних актів згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, Присяги адвоката, Правил адвокатської етики, рішень органів професійного самоврядування;

2) зберігати адвокатську таємницю;

3) використовувати всі незаборонені законами та Правилами адвокатської етики засоби захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, не використовувати свої повноваження на шкоду особі, якій надається захист або правова допомога;

4) виконувати вимоги щодо обов’язкової участі в якості захисника за призначенням та надавати правову допомогу, що надається за рахунок держави, у випадках та в порядку, встановлених законами України;

5) не займати правову позицію на шкоду особі, яку адвокат захищає або якій надає правову допомогу;

6) не рідше ніж один раз на п’ять років проходити курси підвищення кваліфікації, організація проведення яких здійснюється регіональними радами адвокатури.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту

Закон україни
Цей Закон спрямований на поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни

Закон україни
Української рср ( 142-12 ) самостійно здійснює політику цін. Закон визначає основні принципи встановлення І

Закон україни
Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів

Зміст документу закон україни
Цей Закон встановлює дипломатичні ранги в Україні, визначає порядок їх присвоєння та позбавлення

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка