Пошук по сайту


Економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року

Економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 2010 р. №

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової

економічної програми розвитку автомобільного

транспорту на період до 2015 року

1. Схвалити Концепцію Державної цільової економічної програми
розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року, що
додається.

Визначити Міністерство транспорту та зв'язку державним замовником Програми.

2. Міністерству транспорту та зв'язку разом з іншими
заінтересованими органами виконавчої влади розробити та подати у
шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної
цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на
період до 2015 року.

Прем'єр—міністр України

М. АЗАРОВ

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2010 р. №

КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової економічної програми

розвитку автомобільного транспорту

на період до 2015 року

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Автомобільний транспорт відіграє важливу роль в соціально-економічному розвитку країни. На сьогодні більш як 100 тис. автомобільних перевізників надають послуги з перевезення 52 відсотків пасажирів та 64 відсотків вантажів.

Автомобільний транспорт у цілому задовольняє потреби національної економіки та населення у перевезеннях, однак структура парку автобусів та вантажних автомобілів є недосконалою, більшість транспортних засобів за своєю конструкцією, пасажиромісткістю, вантажністю, типами кузова, класом комфортності, видами та питомими витратами палива, екологічними показниками не відповідають сучасним вимогам.

Оновлення парку рухомого складу автомобільного транспорту відбувається повільними темпами — майже 70 відсотків рухомого складу є технічно та/або морально застарілими, а 50 відсотків автобусів експлуатуються більш як 10 років.

Нерозв'язаною залишається проблема компенсації втрат доходів автомобільних перевізників у зв'язку з перевезенням пільгових категорій громадян та перевезень за регульованими тарифами, неможливо визначити реальний обсяг втрат автомобільних перевізників.

Недосконалою є система організації міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, зокрема механізм перетинання державного кордону, митне оформлення товарів та транспортних засобів та отримання віз водіями транспортних засобів.

Крім того, викиди в атмосферу шкідливих речовин, що здійснюються автомобільним транспортом, становлять 95 відсотків викидів, що здійснюються пересувними джерелами забруднення.

2

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Основними причинами виникнення проблеми є:

недосконалість законодавства щодо регулювання діяльності автомобільних перевізників, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності, які забезпечують безпечність перевезень пасажирів та вантажів, та системи контролю за його дотриманням;

недостатній обсяг фінансування витрат, пов'язаних з наданням соціально значущих послуг, за рахунок бюджетних коштів;

відсутність системних підходів до забезпечення функціонування автомобільного транспорту.

Мета Програми

Метою Програми є підвищення якості і рівня безпечності перевезень пасажирів та вантажів, розвиток ефективної конкуренції на ринку послуг з перевезення пасажирів та вантажів, зменшення екологічного впливу автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Розв'язати проблему можливо двома варіантами, які передбачають:

перший — забезпечення функціонування автомобільного транспорту шляхом виконання окремих завдань, без вирішення питання надання автомобільним транспортом загального користування соціально значущих послуг, у тому числі перевезень пасажирів за встановленими уповноваженими органами тарифами та на пільгових умовах відповідно до законодавства, перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями. Цей варіант не дасть змоги створити ефективне конкурентне середовище на ринку послуг з перевезення пасажирів та вантажів, оновити парк рухомого складу автомобільного транспорту, забезпечити перевезення пасажирів у сільській місцевості та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

другий, оптимальний — розроблення та виконання Програми, передбаченої статтею 14 Закону України "Про автомобільний транспорт". Цей варіант забезпечить подальший системний розвиток галузі автомобільного транспорту, визначення першочергових завдань та стратегічних орієнтирів щодо підвищення якості і рівня безпечності перевезень пасажирів та вантажів, їх енергоефективності,

з

конкурентоспроможності автомобільних перевізників, бюджетне фінансування видатків з надання соціально значущих послуг.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Для розв'язання проблеми необхідно:

удосконалити систему державного управління у галузі автомобільного транспорту, підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів шляхом:

 • координації з іншими програмами, зокрема, розвитку автомобільних доріг, як державного, так і місцевого значення, розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів, енергозбереження, підвищення безпеки дорожнього руху;

 • створення механізму надання соціально значущих послуг, зокрема перевезення пасажирів у сільській місцевості та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- урегулювання відносин автомобільних перевізників, власників
автостанцій та органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, що
здійснюють транспортно-експедиторську діяльність;

- розроблення правил перевезення пасажирів у таксі, вимог до такого
виду діяльності, ліцензування, обліку та проведення реєстрації
автомобілів, які обладнані для роботи як таксі;

- оптимізації структури парку автобусів у великих містах та
промислових центрах;

запровадження економічного механізму, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності автомобільних перевізників, забезпечення збереження та створення нових робочих місць;

 • забезпечення застосування транспортної логістики, централізованого транспортного обслуговування, розвитку системи обслуговування транспортних засобів та пунктів відпочинку водіїв;

 • оптимізації мережі автобусних маршрутів;

- впорядкування системи страхування від нещасних випадків на
транспорті під час здійснення перевезень пасажирів;

4

- оптимізації механізму допуску автомобільних перевізників до
провадження господарської діяльності на ринку послуг з перевезення
пасажирів та вантажів;

удосконалити систему цінового і податкового регулювання діяльності автомобільних перевізників, забезпечити інноваційний та інвестиційний розвиток галузі автомобільного транспорту шляхом:

 • розроблення та запровадження механізму надання окремим категоріям громадян адресної дотації для пільгового проїзду автомобільним транспортом;

 • розроблення механізму встановлення тарифів на автостанційні послуги;

 • створення рівних умов господарювання суб'єктів, які здійснюють діяльність на ринку транспортних послуг;

 • удосконалення механізму нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів;

 • запровадження механізму проведення безготівкових розрахунків за перевезення пасажирів на маршрутах міського автобусного сполучення;

 • створення умов для оновлення автомобільними перевізниками парку рухомого складу автомобільного транспорту, для надання насамперед соціально значущих послуг, та оптимізації його структури, використання новітніх технологій та інформаційних систем;

підвищити рівень безпечності перевезень пасажирів та вантажів шляхом:

 • посилення вимог до автомобільних перевізників та забезпечення контролю за дотриманням ними вимог законодавства щодо безпеки дорожнього руху;

 • удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу автомобільного транспорту;

 • посилення вимог до безпечності конструкції та технічного стану транспортного засобу відповідно до європейських норм та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху;

 • розроблення гармонізованого з європейськими вимогами положення щодо режиму праці та відпочинку водіїв транспортних засобів;

- реалізації ефективних методів контролю за дотриманням норм
безпечності;

5

удосконалити систему технічного регулювання допуску до експлуатації транспортних засобів і надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів шляхом:

 • розроблення згідно з міжнародним законодавством вимог та процедур підтвердження відповідності конструкції та технічного стану транспортного засобу, послуг з перевезення пасажирів та вантажів;

 • створення нормативно-правової бази щодо затвердження типу колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин до них відповідно до європейського законодавства;

 • розроблення та запровадження технічного регламенту надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

підвищити рівень екологічної та енергетичної безпеки автомобільного транспорту шляхом:

удосконалення нормативно-правової бази щодо охорони
навколишнього природного середовища, енергозбереження,

енергоефективності та використання транспортними засобами альтернативних видів палива;

- забезпечення з урахуванням досвіду країн ЄС контролю за
відповідністю транспортного засобу і палива встановленим вимогам та
утворення науково-дослідного випробувального центру автомобільного
транспорту;

- запровадження екологічних норм "ЄВРО-3", "ЄВРО-4", "ЄВРО-5"
для транспортних засобів і палива;

запровадження механізму стимулювання використання альтернативних видів палива, зокрема біопалива;

 • посилення державного контролю за якістю паливно-мастильних матеріалів;

 • зниження рівня питомих витрат ресурсів, пов'язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів та вантажів, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

інтегрувати систему автомобільного транспорту до європейської шляхом:

- адаптації національного законодавства до європейського у галузі
автомобільного транспорту, зокрема щодо управління перевезеннями,
регулювання ринку транспортних послуг, доступу до ринку послуг з
перевезення пасажирів та вантажів, підвищення конкурентоспроможності

6

автомобільних перевізників, забезпечення безпеки руху, здійснення транзитних перевезень, прикордонного контролю, визначення вимог до колісних транспортних засобів, транспортної статистики, екологічних та соціальних вимог;

- об'єднання з транс'європейською транспортною мережею відповідно до Європейської політики сусідства, підвищення ефективності використання транзитного потенціалу.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

підвищення ефективності та якості надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів;

надання послуг з перевезення пасажирів у сільській місцевості та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

підвищення рівня безпечності перевезень пасажирів та вантажів;

зниження питомих витрат палива та інших енергоресурсів на 10 відсотків;

зниження рівня екологічного впливу автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище;

інтеграцію системи автомобільного транспорту до європейської та розвиток транзитного потенціалу;

розвиток ефективної конкуренції на ринку послуг з перевезення пасажирів та вантажів.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел.

За попередньою оцінкою, видатки на фінансування заходів Програми становитимуть близько 59 млрд. гривень.

Обсяг видатків для виконання Програми щороку уточнюється з
урахуванням реальних можливостей бюджетів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про схвалення Концепції Програми розвитку виробництва дизельного...
Схвалити Концепцію Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року, що додається

Про проект районної комплексної програми розвитку водного господарства...
Щодо комплексної програми розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року”, керуючись статтею 6, пунктом...

На сьогоднішній день діяльність підприємців у сфері надання послуг...
України. На всіх етапах цієї діяльності з боку різних органів влади здійснюється постійний контроль за додержанням вимог нормативних...

Про проект районної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року
Схвалити проект районної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року (далі – Програма), що додається, та винести його на розгляд...

Закон україни
Розділ I. Загальні положення організації та діяльності автомобільного транспорту

Рішення двадцять першої сесії міської ради від 22. 10. 2008 №3 "Про...
...

Закону України «Про автомобільний транспорт»
...

Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Скадовському...
Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, на виконання...

Законукра ї н и
...

Програма розвитку міського електротранспорту м. Хмельницького на 2008-2015 роки
Програма розвитку міського електротранспорту м. Хмельницького на 2008-2015 роки розроблена у відповідності до Державної програми...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка