Пошук по сайту


Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором Центру вимог з питань охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці»

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором Центру вимог з питань охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці»
ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового

комітету

_________ О.Ю. Волинчук

___________________ року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Бориспільського міського

центру туризму та краєзнавства учнівської молоді

10 січня 2011 року № 7-о
ІНСТРУКЦІЯ № 4-ОП

та безпеки життєдіяльності для директора Бориспільського міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджених наказом Бориспільського міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді (далі Центр) від 10.01.2011 № 7-о.

1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки діяльності директора Центру.

1.3. Інструкція з охорони праці для директора Центру поширюється на всі кабінети та приміщення Центру.

1.4. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт директором Центру в приміщеннях, на території Центру та інших місцях, де директор Центру виконує доручену йому роботу начальником відділу освіти.

1.5. Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором Центру вимог з питань охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю України».

1.6. Відповідальність за розробку і контроль за виконанням директором Центру інструкції з безпеки діяльності покладається на відповідального з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Центру.

1.7. Працівники призначаються з осіб, які мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров'я можуть виконувати відповідний вид роботи та пройшли навчання та відповідні інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

1.8. Перед призначенням на роботу і періодично, один раз на рік, директор Центру повинен проходити медичний огляд.

1.9. Директор Центру один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань.

1.10. Директор Центру:

- відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, цією інструкцією;

- не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- створює у Центрі службу охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується йому, або призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці та визначає їх функціональні обов'язки; забезпечує функціонування системи управління охороною праці у Центру;

- призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах;

- затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань охорони праці;

- створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти приймання;

- уживає наслідків щодо проведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання відповідно до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

- щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, та забезпечує його виконання;

- організовує роботу комісії з перевірки готовності Центру до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

- забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;

- на засіданнях ради Центру, педагогічній раді, нарадах при директорі, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу охорони праці колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань;

- організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;

- організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду (один раз на 5 років): інструкцій з охорони праці для працівників Центру та інструкцій з безпеки для гуртківців;

- сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;

- забезпечує навчання з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності учнів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства;

- забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;

- організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 31.03.94 №45 і зареєстрованого в Мінюсті 21.06.94 за №136/345;

- організовує з відповідними органами державного нагляду за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою практикою, забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;

- здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

- організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.

1.11. Керівник чи особа, призначена ним, проводить з працівником, який приймається на роботу, вступний інструктаж з охорони праці, знайомить з правилами внутрішнього розпорядку, із заходами щодо забезпечення належного рівня пожежної безпеки, санітарними правилами влаштування і утримання приміщення.

1.12. Перед допуском до роботи особа, призначена директором Центру, проводить з працівником первинний інструктаж з охорони праці, знайомить його з умовами праці.

1.13. Повторний (періодичний) інструктаж з працівниками та адміністрацією з охорони праці проводиться один раз на 6 місяців та один раз на 3 місяці з обслуговуючим персоналом.

1.14. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, директор Центру повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.15. Директор Центру повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

1.16. Директор Центру повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

1.17. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні прояви та про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті, директор повинен повідомити начальника відділу освіти або особу, яка його замінює.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

2.1. Оглянути своє робоче місце, територію Центру та кабінети з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров'я факторів.

2.2. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби — повідомити начальника відділу освіти або особу, яка його замінює.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконуйте свою роботу згідно із своїми функціональними обов'язками.

3.2. Не залишайте без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп'ютер, електроприлади тощо).

3.3. Запобігайте проникненню в приміщення Центру сторонніх осіб під час навчально-виховного процесу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Перевірте своє робоче місце.

4.2. Відключіть від електромережі електрообладнання.

4.3. Закрийте вікна.

4.4. Перевірте справність телефонного зв'язку; чи зачинені на ключ усі кабінети, класні кімнати, наявність засобів пожежогасіння.

4.5. Про виявлені недоліки повідомте начальника відділу освіти або особу, яка його замінює.
5. Вимоги безпеки в аварійних та небезпечних ситуаціях

5.1. При виявленні небезпечної ситуації (пожежа, землетрус, радіаційна безпека, неполадки в електрогосподарстві тощо) для вашого життя та життя співробітників заспокойтесь і заспокойте оточуючих. Оцініть важкість аварійної ситуації.

5.2. Не усувайте самі несправностей електромережі та електрообладнання, а вимкніть загальне електропостачання.

5.3. При виявленні пожежі негайно викликати пожежну частину за телефоном 01, повідомити начальника відділу освіти.

5.4. Вжити заходів з планом евакуації на випадок пожежі, виробничих та природних явищ та вивести працівників, гуртківців у небезпечне місце. Організувати роботу ДПД щодо збереження державного майна та цінних паперів.

5.5. При появі сторонньої особи, яка застосовує протиправні дії щодо вашої безпеки життєдіяльності або оточуючих, викличте міліцію.

5.6. У випадку травмування дітей або працівників під час навчально-виховного процесу Центру необхідно звернутися до медичного працівника, викликати швидку допомогу або за потреби надати першу долікарську допомогу, письмово повідомити начальника відділу освіти, створити комісію по розслідуванню нещасного випадку, видати акт за формами Н-2,Н-1(Н-5), НТ(Н-5), наказ про підсумки розслідування, повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Дії директора Центру при наданні першої долікарської допомоги:

1 .Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження. У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця, викликати швидку медичну допомогу.

2. Дії при уражеииі електричним струмом:

- необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення — відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;

- за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мізку. При такому стані оживлення необхідно починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

3. Дії при пораненні:

- для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний перев'язувальний матеріал і зав'язати її бинтом;

- якщо індивідуального пакету немає, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану.

4. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:

- при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба;

- при передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку;

- при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям у низ, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку;

- при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5. Дії при теплових опіках:

- при опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом;

- при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; при опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3% марганцевим розчином або 4% розчином таніну;

- при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

6. Дії при кровотечі:

- для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев'язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хв; якщо кровотеча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання...
Це Положення розроблено відповідно до законів України "Про охорону праці", "Про освіту", Положення "Про розробку інструкцій з охорони...

Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на...
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових...

Організація роботи з питань охорони праці І безпеки життєдіяльності...
Ення дієвого контролю за виконанням вимог Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення...

М.І. Білоусенко програма навчання з питань охорони праці
Законодавство україни про охорону праці. Основні положення закону україни «про охорону праці»

Інструкція №250 з охорони праці на робочому місці для працівників...
Охорона праці це система правових, соціально економічних, організаційно технічних, санітарно гігієнічних І лікувально профілактичних...

Затверджено
Закону України "Про охорону праці" І встановлює правила виконання робіт І поведінки працівника на території підприємства, у виробничих...

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

Екзаменаційні питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників
Постанова Верховної Ради України від 21. 11. 02р. №229-iv – ввести в дію Закон України „Про охорону праці”.(нова редакція)

Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка