Пошук по сайту


Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою районної державної адміністрації. Складовою частиною центру, утвореного при районній державній адміністрації є дозвільний центр,

Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою районної державної адміністрації. Складовою частиною центру, утвореного при районній державній адміністрації є дозвільний центр,ПРОЕКТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


____________ №________


Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Відповідно до статі 6, частини першої статті 39, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»:
1. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації (додається).
2. Розпорядження набуває чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше офіційного опублікування у засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків та на сектор адміністративно-дозвільних процедур відділу економічного розвитку, торгівлі та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації П.Л.Синчак
Розробник:

Завідувач сектору – адміністратор сектору

адміністративно-дозвільних процедур

відділу економічного розвитку, торгівлі та

житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації О.О. Паланська
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

                                                                            державної адміністрації

___________№________

Положення

про центр надання адміністративних послуг

районної державної адміністрації
  1. Центр надання адміністративних послуг Жашківської районної державної адміністрації (далі - центр) – постійно діючий робочий орган районної державної адміністрації, який утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг в районі.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою районної державної адміністрації.

3. Складовою частиною центру, утвореного при районній державній адміністрації є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

4. Центр у своїй діяльності керується  Конституцією  та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.

5. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора районної державної адміністрації (далі - адміністратор).

6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

7. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

8. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

9. Адміністратор може мати іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

10. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог  Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

11. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах  місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних прав»;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

12. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру утворюється структурний підрозділ - сектор адміністративно-дозвільних процедур відділу економічного розвитку, торгівлі та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

13. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації, що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

14. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади району, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

15. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно розпорядження районної державної адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який затверджується головою районної державної адміністрації.

16. Час прийому суб’єктів звернень у центрі:

понеділок, середа з 800год. до 1700год.;

вівторок, четвер з 800год. до 2000год.;

п’ятниця з 800год. до 1600год.;

субота з 800год. до 1500год.

без перерви на обід;

неділя - вихідний.

Розпорядженням Жашківської районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
Перший заступник голови

районної державної адміністрації П.Л.Синчак

Аналіз регуляторного впливу

розпорядження районної державної адміністрації

«Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж , іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття розпорядження райдержадміністрації «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Жашківському районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.
2. Цілі регулювання

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Жашківському районі шляхом затвердження положення центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації (далі – центр).

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у центрі:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором.

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру у визначений графіком їх роботи час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Типове положення не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

Отже, обирається затвердити розпорядження «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації».
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження положення центру надання адміністративних районної державної адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

- завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг центру.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені адміністратора, державного адміністратора, представників суб'єктів надання адміністративних послуг (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів), при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм роботи центру.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза - нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.


6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат


Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

 • відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

 • дотримання принципу організаційної єдності;

 • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

 • мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

 • вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

 • мінімізація корупційної складової;

 • оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

 • налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

 • формування в суспільстві позитивного іміджу влади.На утримання Центру.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 • доступність та зручність;

 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

 • мінімізація часу на очікування в черзі;

 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

 • доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

 • доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);

 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";

 • мінімізація часу на очікування в черзі;

 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.7.Запропонований строк дії регуляторного акта.

Даний проект регуляторного акту – розпорядження райдержадміністрації «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі;

- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;

- розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру, соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Завідувач сектору- адміністратор сектору

адміністративно-дозвільних процедур

відділу економічного розвитку, торгівлі та

житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації О.О.Паланськаподілитися в соціальних мережахСхожі:

Голови районної державної адміністрації
Рпня 1997 року №157 «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації» та керуючись статтею 6, частиною...

Голови районної державної адміністрації
Рпня 1997 року №157 “Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації“ та керуючись статтею 6, частиною...

Голови районної державної адміністрації
Рпня 1997 року №157 «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації» та керуючись статтею 6, частиною...

Розпорядження
Про Порядок організації чергування керівництва районної державної адміністрації, працівників структурних підрозділів районної державної...

Голови районної державної адміністрації
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в районній державній адміністрації

Звіт голови районної державної адміністрації про виконання
Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення районної ради від 7 серпня 1997 року №157 “Про делегування повноважень районної ради...

Голови районної державної адміністрації
Про затвердження Умов проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в районній державній адміністрації та...

Засідання громадської ради при районній державній адміністрації
Запрошені: В. Писарук, М. Корнійчук – представники від районної організації «Батьківщина»

Колегії районної державної адміністрації
Плану заходів, затвердженого головою районної державної адміністрації, щодо реалізації положень Закону України «Про засудження комуністичного...

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 24 квітня 2014 року №1 та зібрані службою...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка