Пошук по сайту


Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів напряму підготовки 030508“Фінанси І кредит” заочної форми навчання Івано-Франківськ 2015

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів напряму підготовки 030508“Фінанси І кредит” заочної форми навчання Івано-Франківськ 2015

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ
Основи оціночної діяльності

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної (індивідуальної) роботи


для студентів напряму підготовки 6.030508“Фінанси і кредит”

заочної форми навчання

Івано-Франківськ - 2015

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладач: викл. Онуфрик І.І. – Івано-Франківськ, 2015. – 45 с.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 7 від «24» березня 2015 р.

ЗМІСТ


Вихідні положення та методичні вказівки до виконання та оформлення 4

Завдання індивідуальних контрольних робіт 6

Самостійна реферативна робота студентів 39

Довідкові джерела 42

Критерії оцінювання 44

ЗАВДАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Індивідуальна контрольна робота (ІКР) з даного курсу є підсумковим завданням, яке спрямоване на вдосконалення навичок самостійної роботи із закріпленням тих знань, які були отримані під час його викладання.

Мета роботи – сприяти закріпленню знань студентів в процесі дослідження, аналізу та узагальнення результатів вивчення основних тем даної дисципліни.

Завдання ІКР студенти отримують під час першого настановчого міжсесійного заїзду в якому вивчають предмет «Основи оціночної діяльності» Завдання розподіляються наступним чином: відповідно до списку студентів у журналі обліку академгрупи студент 1-й за списком виконує 1-у ІКР, і так до 15 – го студента включно, далі роботи повторюються спочатку: 16-й за списком студент знову виконує 1-у ІКР і т.д.

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал та опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти й навчальну літературу.

Робота не обмежена в обсязі, але в цілому вона має бути викладена на 10-20 сторінках з написанням змісту та обов'язково списку використаної літератури з посиланнями на неї за текстом.

Робота виконується від руки або за допомогою обчислювальної техніки на аркушах формату А4 з дотриманням таких вимог до оформлення: Шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.

Титульний аркуш повинен містити такі елементи: найменування вищого навчального закладу; назву факультету; назву кафедри; назву навчальної дисципліни та вид виконуваної роботи; ПІБ автора; номер варіанту; номер академічної групи; ПІБ, посада, науковий ступінь викладача; місто і рік виконання роботи.

Завдання контрольної роботи складається із двох теоретичних питань і одного практичного завдання і має таку структуру:

Титульна сторінка

Зміст

Вступ

1.Теоретичне питання № 1

2. Теоретичне питання № 2

3. Тестові завдання.

4.Практичне завдання (задача)

Список використаних джерел

Назви теоретичних питань нумерують арабськими цифрами (після цифри ставиться крапка) та наводять жирним шрифтом (перша буква велика) з абзацним відступом. Назви складових частин теоретичного питання також наводять жирним шрифтом з абзацним відступом.

Кожне теоретичне питання та список використаних джерел розпочинають з початку наступного аркушу.

Теоретична частина завдання присвячена огляду законодавчих актів, монографічної та періодичної літератури, підручників та навчальних посібників за обраним питанням. У практичній частині індивідуального завдання необхідно розв’язати завдання, зробити висновки. Посилання на джерела використаної літератури є обов’язковими.

Мета роботи формулюється у вигляді очікуваних результатів, які являють собою внесок у практику теми, що розглядається. Тематика контрольних робіт має як теоретичну, так і практичну спрямованість, задачі, запропоновані для розв’язання, охоплюють широке коло проблем, пов’язаних з функціонування оціночної діяльності.

Індивідуальна робота має бути представлена на перевірку у перший день наступного заїзду на заліково-екзаменаційній сесії та захищена на практичному занятті.

Оцінювання роботи виконується за бальною системою (див. Критерії оцінювання) Виконання цієї роботи є обов'язковим елементом навчального процесу.

ЗАВДАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1

Теоретичні питання.

 1. Дайте характеристику основним методам порівняльного підходу.

 2. Які форми власності на землю існують в Україні?


Тестові завдання.

 1. Оцінкою майна є :

а) процес визначення вартості майна на дату оцінки;

б) процедура, встановлена нормативно-правовими актами;

в) результат практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності;

г) усі відповіді вірні.


 1. Діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна - це :

а) інвестиційна діяльність;

б) підприємницька діяльність;

в) професійна оціночна діяльність.


 1. У випадках самостійного проведення оцінки майна органом державної влади або органом місцевого самоврядування складається :

а) звіт про оцінку майна;

б) акт оцінки майна;

в) висновок про вартість майна;


 1. У випадках проведення незалежної оцінки майна складається :

а) звіт про оцінку майна;

б) акт оцінки майна;

в) висновок про вартість майна.


 1. Оціночна діяльність може здійснюватись в таких формах:

а) практична та консультаційна діяльність;

б) рецензування звіту про оцінку майна;

в) практична діяльність;

г) усі відповіді вірні.


 1. Міра цінності майна, що виражається сумою грошей або їхнього еквіваленту, які покупець готовий надати в обмін на придбання прав на майно - це :

а) вартість;

б) ціна;

в) витрати.


 1. Міра того, скільки грошей потрібно на створення майна, виробництва товару або надання послуги - це :

а) вартість;

б) ціна;

в) витрати.


 1. Факт, що фіксує на визначену дату вартість майна у грошовій сумі, за якою відбувається продаж - це :

а) вартість;

б) ціна;

в) витрати.


 1. Ціна залежить від :

а) величини витрат на створення товару;

б) норми прибутку та рентабельності;

в) співвідношення попиту та пропозиції;

г) усі відповіді вірні.


 1. Професійна оцінка майна та майнових прав здійснюється:

а) суб'єктом підприємницької діяльності;

б) суб'єктом оціночної діяльності;

в) власником підприємства.
Задачі.

1. Магазин, площею 500 м2 через розташування у старому районі міста і зменшення населення, почав втрачати клієнтів. Протягом року втрати в орендній платні склали 10$ на місяць з 1 м2. Звичайний річний рентний мультиплікатор для аналогічного об'єкта дорівнює 2,7. Визначити розмір економічного зносу.

2. Поверхи будинку мають надлишкову висоту. Відновна вартість даного будинку — 174 900 у.о., а поточна відновна вартість аналогічного будинку, але з нормальною висотою, — 172 900 у.о. Фізичне зношення об'єкта — 30%. Додаткові щорічні витрати, пов'язані з висотою поверхів — 500 у.о. Коефіцієнт капіталізації — 10%. Визначити втрати від надлишкових покращень.

Варіант 2

Теоретичні питання.

 1. Назвіть учасників процесу оцінювання.

 2. Охарактеризуйте родові ознаки нерухомості.


Тестові завдання.

 1. Оцінку бізнесу проводять в цілях :

а) визначення вартості цінних паперів;

б) визначення вартості підприємства;

в) реструктуризації підприємства;

г) усі відповіді вірні.


 1. Основним нормативно-правовим документом, згідно якого здійснюється оцінка вартості підприємства є :

а) Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

б) Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

в) Національний стандарт №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів».


 1. Оцінка вартості майна підприємства проводиться у випадках:

а) створення підприємств;

б) реорганізації підприємств;

в) ліквідації підприємств;

г) усі відповіді вірні.


 1. Майновими правами є:

а) права власності;

б) права на провадження діяльності;

в) права вимоги;

г) вірно б), в).


 1. Оцінка майна, майнових прав - це:

а) процес визначення вартості майна на дату оцінки ,за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами,

б) результат практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності;

в) факт, що фіксує на визначену дату вартість майна у грошовій сумі, за якою відбувається продаж;

г) вірно а). б).


 1. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні здійснює :

а) фонд Державного майна України;

б) Верховна Рада України ;

в) обласні державні адміністрації;

г) міністерство економіки України.


 1. Юридично підставою проведення оцінки майна є:

а) усна домовленість між оцінювачем та замовником;

б) укладення договору у письмовій формі;

в) укладення договору в усній чи письмовій формі;

г) нормативно правові акти.


 1. Право займатися оціночно діяльністю мають особи, які :

а) пройшли стажування впродовж одного року за відповідною програмою;

б) мають вищу освіту;

в) склали кваліфікаційний іспит;

г) усі відповіді вірні.


 1. Суб'єктами оціночної діяльності є:

а) суб'єкти господарювання;

б) громадяни України;

в) фонд Державного майна України;

г ) навчальні заклади.


 1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача видається:

а) безстроково;

б) на три роки;

в) до першого порушення законодавства;

г ) на два роки.

Задачі.

1. Визначити витратним підходом вартість дачі.

Вихідні дані:

 • площа дачі = 100 м, вартість 1 м — 2000 грн;

 • площа гаража = 60 м, вартість 1 м — 1000 грн;

 • вартість усіх інших споруд на дачі — 20000 грн;

 • усунений фізичний знос дачі — 30 000 грн;

 • неусунений фізичний знос дачі — 20 000 грн;

 • усунене функціональне старіння — 10 000 грн;

 • ринкова вартість земельної ділянки — 50 000 грн.

 1. Розрахувати абсолютний розмір знецінення об'єкта під впливом фізичного зносу.

Вихідні дані: Фізичний знос окремих елементів будинку характеризується такими даними:

Елементи

Ступінь зносу

Питома вага

Фундамент

15%

12%

Перекриття

7%

9%

Підлоги

30%

7%

Перегородки

20%

11%

Первісна вартість об'єкта — 200 000 грн.

Варіант 3
Теоретичні питання.

 1. . Коли виникає потреба у визначенні вартості майна?

2 Як класифікуються об’єкти оцінки згідно національного стандарту №1?

.
Тестові завдання.

 1. Положення (Національні стандарти) оцінки майна затверджуються :

а) Верховна Рада України ;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Президентом України;

г) Всеукраїнськими громадськими організаціями оцінювачів.


 1. Основними напрямами державного регулювання оціночної діяльності є:

а) забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів;

б) контроль за виконанням оціночної діяльності;

в) видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів;

г) усі відповіді вірні.


 1. Голова фонду Державного майна України призначається на посаду :

а) Верховною Радою України;

б) Президентом України;

в) Кабінетом Міністрів України;


 1. Фонд державного майна України

а) Виступає замовником оцінки майна;

б) укладає договори на проведення оцінки;

в) затверджує акти оцінки майна;

г) усі відповіді вірні.

5. Громадське регулювання оціночної діяльності здійснюється :

а) Верховна Рада України ;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Українським товариством оцінювачів нерухомості.
6. Кількісний склад саморегулівних організацій оцінювачів повинен налічувати :

а) не менше 300 оцінювачів;

б) не менше 250 оцінювачів;

в) не менше 100 оцінювачів.


 1. Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють :

а) контролю за виконанням положень оцінки майна;

б) рецензування звітів про оцінку майна;

в) участь у професійній підготовці оцінювачів;

г) усі відповіді вірні.


 1. У саморегулівній організації оцінювачів здійснювати оціночну діяльність повинні:

а) 90% її членів;

б) 80% її членів;

в) 65% її членів.


 1. З метою колегіального вирішення питань щодо видачі суб'єктам оціночної діяльності сертифікатів, їх анулювання, підвищення професійного рівня оцінювачів Фондом державного майна України створюється :

а) Кваліфікаційна рада;

б) Наглядова рада;

в) Спостережна рада.
10.До повноважень наглядової ради належать :

а) вирішення спірних питань щодо сертифікатів;

б)погодження нормативно-правових актів з оцінки майна;

в) надання рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки оцінювачів;

г) усі відповіді вірні.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік»
«Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 03050901

Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять
Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять з курсу “Оцінка землі та нерухомості” для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Алгебри та операції : Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Дискретна математика” для студентів...

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №996 — ХIV від 16. 07. 1999р

Українська бібліотечна асоціація
Бібліотеки та електронне урядування: навчальна програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»...

Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...

Перелік питань до державного іспиту для слухачів заочної форми навчання...
Перелік питань до державного іспиту для слухачів заочної форми навчання спеціальності 15010002 «Державна служба»

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Методичні вказівки до вивчення курсу “Метрологія, стандартизація, сертифікація...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка