Пошук по сайту


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік»

Сторінка1/4
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ТЕХНІКУМ

ЛОЗІВСЬКА ФІЛІЯМетодичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни

«Фінансовий облік»

для студентів денної та заочної форми навчання

за спеціальністю:

5.03050901«Бухгалтерський облік»

РОЗГЛЯНУТО ТА УЗГОДЖЕНО Розробив викладач

на засіданні циклової комісії Яковенко С.Л.

«Бухгалтерський облік»

Протокол №_____

від «____»___________20____р.

Голова ЦК ________ _______________


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯЗгідно з вимогами Державного стандарту України курсові роботи є відповідальним науковим дослідженням і їх необхідно оформлювати відповідно до вимог нормативних документів.

З огляду на чинні вимоги Державного стандарту України дослідникам треба неухильно дотримуватись порядку оформлення текстового матеріалу, таблиць, формул, ілюстрацій тощо.

Назва курсової роботи повинна бути чіткою, конкретною, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті розв’язання наукових проблем, вказувати на мету дослідження і його завершеність. У назвах слід уникати ускладненої термінології.

При написанні курсової роботи студентам необхідно обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі тези.

Курсова робота є важливим і відповідальним дослідженням, в якому, з одного боку, студент має показати добрі знання теоретичного матеріалу, а, з другого боку, довести вміння самостійної роботи з друкованими матеріалами, з плановою, звітною та оперативно-обліковою документацією, вміння систематизувати теоретичні і практичні знання зі спеціальності та застосовувати їх, вирішуючи конкретні наукові, науково-практичні та виробничі завдання.

У процесі виконання роботи необхідно глибоко вивчити законодавчий, методичний та інструктивний матеріал, літературні джерела з теми, теоретично обґрунтувати основні положення теми, проаналізувати роботу підприємств, організацій із даної теми, сформулювати конкретні висновки і дати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення форм і методів ведення фінансового обліку.

Невід’ємним показником науково-дослідної роботи є наявність елементу пошуку, новизна, особистісна оцінка поставленої проблеми, обраної теми.
2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Структура курсової роботи наступна:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки і пропозиції;

- список використаних джерел;

- додатки.
3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Метою курсової роботи є поглиблене вивчення і закріплення теоретичних знань з дисципліни “Фінансовий облік”, практичне їх застосування при розв’язанні конкретних питань ведення обліку активів, капіталу та зобов’язань підприємств і організацій.

Курсова робота базується на практичних матеріалах підприємств, організацій різних форм власності та видів діяльності, містить таблиці, графіки, схеми, тобто має практичний характер.

Курсова робота виконується студентами згідно з навчальним планом зі спеціальності. Вона є першим етапом у самостійному науковому дослідженні студента і готує його до написання дипломної або магістерської роботи. До речі, тема курсової роботи може бути основою дипломної або магістерської роботи, виконаної згідно з вимогами щодо написання дипломних або магістерських робіт.

Важливе значення при належному виконанні курсової роботи має добір літератури - підручників, навчальних посібників, монографій, журнальних статей. Обов’язковим є вивчення інструктивних і нормативних документів, що дасть змогу студенту одержати знання з теорії та практики питань, що досліджуються. Вивчаючи літературні джерела, студентам бажано вести робочі записи у вигляді тез і конспектів, що полегшує систематизацію і узагальнення матеріалів у відповідності з планом курсової роботи.

Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно із тематики курсових робіт, затверджених цикловою комісією обліку.

Студент має право вільного вибору відповідно до своїх наукових і практичних інтересів і здібностей. Якщо у студента є своя тема, він може її виконувати, попередньо узгодивши із завідувачем і керівником роботи назву і доцільність виконання пропонованої теми.

Згідно складеного графіка проводяться регулярно консультації, на яких студент доповідає про стан дослідження, консультується з приводу всіх питань, які виникають у процесі роботи. Завершені курсові роботи здаються керівнику, який перевіряє їхню якість, викладає свої зауваження, пропозиції. Якщо курсова робота виконана у відповідності до вимог, керівник рекомендує її до захисту і повертає студенту.

Прийом курсової роботи до захисту проводиться викладачем спецдисципліни, згідно із затвердженим графіком. Позитивна оцінка з курсової роботи виставляється тільки за умови її успішного захисту. Студентам, що одержали оцінку „незадовільно”, даються інші завдання і встановлюється новий строк для їх виконання.

 1. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Зміст роботи повинен відповідати програмі навчальної дисципліни та робочій програмі дисципліни “Фінансовий облік”. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел.

Вступ - дві-три сторінки - розкриває:

 • значення теми в даній дисципліні;

 • актуальність теми;

 • мету, завдання роботи;

 • методи дослідження;

 • розробку теми в науковій літературі;

 • практичне значення досліджуваної теми.

Основна частина складається з трьох розділів, кожний з яких починається з нової сторінки. В розділах основної частини подаються:

 • огляд наукової літератури з досліджуваної теми;

 • практичну частину;

 • виклад результатів власних досліджень з висвітленням того нового, що виноситься у розробку проблеми.

В першому розділі подається огляд наукової літератури з досліджуваного питання, викладається теоретична суть обраної теми курсової роботи (детально описується склад, характеристика, оцінка та визнання активів, капіталу і зобов’язань, організація синтетичного та аналітичного обліку активів, капіталу та зобов’язань, їх документальне оформлення відповідно до діючих нормативно – законодавчих актів, окремим підрозділом може бути висвітлено особливості податкового обліку конкретного об’єкта дослідження).

В другому розділі описується практичне застосування об’єкта дослідження, здійснюється його аналіз, виявляються розбіжності, недоліки та їх причини (описується порядок організації обліку відповідно до наказу про облікову політику, характеризується організація синтетичного та аналітичного обліку активів, капіталу та зобов’язань, їх документальне оформлення виходячи з конкретних практичних даних).

В третьому розділі курсової роботи окреслюються недоліки діючої системи обліку активів, капіталу, зобов’язань в Україні та на досліджуваному підприємстві з досліджуваної теми, зокрема, вказуються шляхи вирішення цих проблем, вносяться пропозиції щодо покращення стану об’єкта дослідження (методики ведення обліку), наводиться зарубіжний досвід організації обліку.

Кожен розділ може мати закінчену думку, невеликий висновок.

Висновки і пропозиції передбачають:

 • підсумки всієї роботи;

 • результати виконаних завдань, поставлених у вступі;

 • узагальнення дослідження;

 • пропозиції автора, які випливають з науково-теоретичних та практичних узагальнень.

Цей розділ має мати 3-5 сторінок.

Додатки мають об’єднувати первинні та зведені документи, облікові регістри, податкова, фінансова, статистична звітність, графіки, таблиці, розрахунки, малюнки, на які в самому тексті мають бути посилання. Усі додатки повинні бути пронумеровані, підписані.

У список використаних джерел включають тільки ті джерела, які були використані в курсовій роботі.

5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
5.1. Загальні вимоги
Зразок титульного листка подається в додатку А до цих рекомендацій.

Курсова робота друкується за допомогою комп’ютерної техніки на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) в текстовому редакторі Microsoft Word 95/97 у форматі Times New Roman текстового редактору Word розміру 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. Для формул і графіків використовують стандартні вмонтовані в текстовий редактор режими.

Обсяг роботи повинен становити 30-45 сторінок.

Друкуючи текст роботи, необхідно залишати поля таких розмірів: лівий – 30мм, правий – 10мм, верхній – 20мм, нижній – 20мм.

Шрифт друку має бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності, ніяких виділень жирним шрифтом і курсивом в тексті не повинно бути (крім заголовків структурних частин та підрозділів).

Щільність тексту повинна бути однаковою. Після того, як робота надрукована, її необхідно уважно прочитати і акуратно виправити всі друкарські помилки. Робота подається до захисту добре вичитаною, без будь–яких помилок і виправлень.

Заголовки структурних частин роботи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” друкують великими літерами, жирним шрифтом, симетрично до тексту. Оскільки курсова робота поділяється на окремі розділи, то заголовки друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком структурної частини та підрозділом або структурної частини та текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам (додаток Б).

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки (підрозділ не є структурною частиною роботи, тому відстань між текстом попереднього підрозділу і заголовком наступного підрозділу та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам (додаток В).

Параметри абзацу – 1,27 см.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Зразок оформлення змісту курсової роботи наведено у додатку Г.

У додатку Д відображено використання „Списку”. У курсовій роботі може бути використано тільки два види „Списку” із запропонованих у додатку.
5.2. Нумерація
Нумерація сторінок, розділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Титульний аркуш, зміст є відповідно першою, другою сторінками роботи, хоч на них номер сторінки не ставиться. Нумерація починається із сторінки „3”. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи як зміст, вступ, висновки і пропозиції, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини друкованої роботи, нумеруються звичайним способом. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: „1.Вступ” або „Розділ 5. Висновки”. Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Якщо в розділі наявні підрозділи, то номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: „2.3” (третій підрозділ другого розділу). Далі у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
5.3. Ілюстрації, таблиці, формули
Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці подаються в роботі після тексту, де вони згадані. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо ілюстрація розміщена на окремій сторінці роботи, її включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу), Рис. 1.3, Рис. 2.1. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу арабськими цифрами. У правому верхньому куті розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера (без знаку номер). Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть слова: „Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад, „Продовження табл.1.2”. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово таблиця в тексті пишуть скорочено, наприклад, „… в табл.1.2”. Заголовки таблиць мають відповідати її змісту, бути короткими, чітко визначеними і повністю відповідати розміру таблиць. Їх розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово „Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють і в кінці заголовку крапки не ставлять.

Таблицю розміщують відразу ж після першого згадування про неї в тексті.

Заголовки граф починаються з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують у середині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки.

Рівняння і формули розміщуються симетрично до тексту, виділяться з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння вміщується в один рядок, його слід перенести після знаків рівності „=” або після знака „+”, мінус „-„, множення „х”, ділення „:”.

Нумерувати слід лише формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Номер формули – дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Зразок оформлення таблиць та рисунків подано у додатку Е.
5.4. Посилання та цитування
Посилатися рекомендується на останні видання публікації.

У посиланні в тексті роботи на використані джерела слід зазначати порядковий номер за алфавітним переліком джерел і виділяти квадратними дужками, наприклад, „…у працях [2 - 7]…”.

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретну сторінку відповідного джерела, то це робиться таким чином:

Цитата в тексті „…витрати на утримання основних засобів можуть…” [6, 3]. У дужках цифра 6 означає джерело в списку використаних джерел, а цифра 3 – сторінку в цьому джерелі.

Звертаємо увагу дослідників на те, що у випадку використання відомостей, матеріалів з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Для підтвердження власних аргументів автору необхідно наводити цитати з авторитетного джерела. Це вимагає точного відтворення цитатного тексту. Вимоги до цитування такі:

 • текст цитати починається та закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

 • цитування повинно бути без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора;

 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

 • при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) треба бути граматично точними у викладі думок автора і давати посилання на відповідне джерело і його автора.


5.5. Список використаних джерел
Список використаних джерел розміщується після основного змісту роботи. Літературні джерела вказуються в такому порядку:

 1. Конституція України.

 2. Закони України.

 3. Постанови Верховної Ради України.

 4. Укази Президента України.

 5. Постанови Кабінету Міністрів України.

 6. Нормативні документи міністерств і відомств.

 7. Монографії, підручники, журнальні та газетні статті в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел українською та російською мовами.

 8. Друковані джерела іноземною мовою в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел.

 9. Інформація з Інтернету.

 10. Статистичні збірники, інформаційні бюлетені.

При оформленні списку літератури слід дотримуватись наступних правил:

 1. закони, укази, постанови повинні бути названі повністю, оформлені так, як звучать в пресі;

 2. оформляти монографії, підручники і навчальні посібники, кількість авторів яких не перевищує три особи, потрібно так: Прізвище та ініціали автора. Назва. – Місце видання: Видавництво, рік. – загальна кількість сторінок.;

 3. якщо кількість авторів монографій, підручників і навчальних посібників більше трьох, то книга йде за редакцією і оформляється так: Назва / За ред. (ініціали та прізвище). – Місце видання: Видавництво, рік. – загальна кількість сторінок.;

 4. якщо використовується стаття з журналу або газети, то вона оформляється так: Прізвище та ініціали автора. Назва статті // Назва журналу (або газети). – рік. – номер. – сторінки статті.;

 5. назву місця видання наводять повністю у називному відмінку, за винятком міст: Київ (- К.:), Москва (- М.:), Санкт-Петербург (- СПб.:), перед назвою міста ставиться тире, а після - двокрапка.

Усі видання колективного автора, найменування якого змінювались, припускається описувати під його останньою офіційною назвою.

Вид джерела

Приклади оформлення


Конституція України

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

Закони України

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996 – ХIV // Все про бухгалтерський облік .- 2003. - №

Постанови Верховної Ради України

 1. Про ліцензування освітніх послуг: Постанова Верховної Ради України від 29 серпня 2003 року № 1380 // Орієнтир. – 2003. - № 36.

Укази Президента України

 1. Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності: Указ Президента України від 10 квітня 2006 року № 300/206 // Правова бібліотека “ІНФОДИСК”

Постанови Кабінету

Міністрів України

 1. Про доповнення переліку об’єктів, що фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до статті 54 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік": Постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2006 р. № 1101 // Правова бібліотека “ІНФОДИСК”

Розпорядження Кабінету

Міністрів України

 1. Про схвалення концепції значного зменшення кількості передбачених законодавством податкових пільг, що надаються у разі ввезення товарів на митну територію України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 458 – р. // Збірник Урядових нормативних актів України. – 2001. - № 34.

Нормативні документи міністерств і відомств

7. Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 // Все про бухгалтерський облік. - 2005.- №11.

Монографії, підручники, навчальні посібники, статті з журналів, газет українською та російською мовами

 1. Микитенко Т. Сучасні інформаційні технології обліку й аудиту в управлінні підприємством // Бухгалтерський облік і аудит. - №10.- 2005. -С. 12 -16

 2. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. – Львів.: Каменяр, 2002. – 192 с.

 3. Бухгалтерський фінансовий облік / За ред.. Ф.Ф. Бутинця: Підручник. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.

Друковані джерела

Іноземною мовою

 1. Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. 10. Aufl. – Muenchen: Vahlen, 2002. – 600 S.

Інформація з Інтернету

 1. YMF, Annual Report, 2002, p.12; Макроекономічна ситуація, поточні тенденції періоду [сайт http://www.bank.gov.ua].

Статистичні збірники,

Інформаційні бюлетені

 1. Статистичний щорічник України за 2002 рік. – К.: Техніка, 2003. – 600 с.

 2. Бюлетень про соціально-економічне становище України. – К.: Держкомстат України, 2002. – 74 с.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №996 — ХIV від 16. 07. 1999р

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік»
«Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 03050901

Завдання та рекомендації до виконання курсової роботи мета написання курсової роботи
...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Алгебри та операції : Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Дискретна математика” для студентів...

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів...
Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми...

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарсько-процесуальне...

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»
Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А. В. ТелятніковБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка