Пошук по сайту


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік».

Вагоме місце займає самостійна робота студентів, що сприяє більш детальному вивченню та засвоєнню навчального матеріалу, дає можливість поглибити знання та закріпити навички, оволодіти вмінням щодо впровадження теоретичних знань в практичну діяльність.

Самостійна робота студентів виконується поетапно згідно тематичного плану, що дає змогу раціонально її розподілити, містить контрольні завдання практичного характеру, які сприяють засвоєнню програми теоретичної підготовки студентів з дисципліни "Основи аудиту".


ЗМІСТ

ВСТУП 5

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 6

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 10

МОДУЛЬ 1 10

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ 10

ТЕМА 2. МЕТА І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АУДИТУ 15

ТЕМА 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ, АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 18

КОНТРОЛЮ Й АУДИТУ 18

МОДУЛЬ 2 23

ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ 23

ТЕМА 5. АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 27

ТЕМА 6. АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ І ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ 31

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 34

ВСТУП


Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних дисциплін і регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.93р. №161.

Самостійна робота студентів – це спланована пізнавальна, організаційна і методична направлена діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача, на досягнення результату.

Мета самостійної роботи студентів:

  • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

  • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

  • розвиток морально-вольових зусиль.

Завдання самостійної роботи студентів:

  • навчити студентів самостійно працювати з літературою;

  • творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;

  • сформувати навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

Самостійна робота студента – одна із форм навчального процесу в технікумі. У процесі самостійної роботи студент повинен активно «включати» розумову діяльність.

Для організації самостійної роботи студентів педагогу рекомендується навчити їх створювати опорний конспект лекцій, конспектувати навчальну та довідкову літературу.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ

Професійна етика і вимоги, пропоновані до кваліфікації аудита, права й обов'язки аудитора. Функції аудита в ринковій економіці. Стан і поводження об'єкта керування як предмет аудита. Класифікація аудита.

Методика аудита з використанням прийомів і методів контролю. Заходи щодо виїзду на об'єкт перевірки. Методи і технології аудита, комп'ютеризація аудиторської діяльності.

Міжнародні правила (стандарти) аудита. Концепції і постулати аудита. Особливі принципи, що регулюють аудит. Загальні стандарти. Стандарти практичної роботи. Стандарти звітності. Система норм аудита в Україні.

Стандарти і норми аудита, аудиторські робочі документи. Стадії і процедури. Планування перевірки і зміст планових документів, висновок договорів і надання аудиторських послуг.

Література:

1. Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту./За ред.проф. Немченко В.В., Редько О.Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536с. [ст. 64-79].

2. Виноградова М.О. Аудит: навч.посіб./М.О.Виноградова, Л.І.Жиднєєва – К.: «Центр учбової літератури», 2014.- 656с. [ ст. 23-30], [ст. 77-80 ].
ТЕМА 2. МЕТА І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АУДИТА

Закон України «Про аудиторську діяльність». Аудиторська палата України. Міжнародні організації аудиторів. Підготовка і підвищення кваліфікації аудиторських кадрів. Заходи щодо виїзду на об'єкт перевірки.

Література:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність».

2. Виноградова М.О. Аудит: навч.посіб./М.О.Виноградова, Л.І.Жиднєєва – К.: «Центр учбової літератури», 2014.- 656с. [ст. 48-77].

3. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2012. – 664 с. [ст. 18-19].
ТЕМА 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ, АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО

КОНТРОЛЮ Й АУДИТУ

Дії аудитора при виявленні перекручувань. Ризик бізнесу ауди-тора й аудиторської фірми. Визначення аудиторського ризику. Попередній аналітичний огляд при оцінці внутрішнього контролю. Інтуїтивний ризик. Розрахунковий ризик. Прийнятний аудиторський ризик.

Рівень прийнятного ризику. Ризик виявлення. Визначення оцінки величини ризику від рівня оцінки внутрішнього контролю. Взаємозв'язок між ступенем ризику і рівнем істотності.

Перевірка поділу обов'язків співробітників. Перевірка плану-графіка розподілу інформації між співробітниками. Перевірка правильності первинного обліку. Графік документообігу. Перевірка облікової політики.

Використання різних методів перевірки для визначення оцінки внутрішнього контролю. Усне тестування співробітників бухгалтерії. Оформлення результатів оцінки ефективності внутрішнього контролю. Критерії внутрішнього контролю. Класифікація всіх операцій суб'єкта господарювання.

Література:

1.Виноградова М.О. Аудит: навч.посіб./М.О.Виноградова, Л.І.Жиднєєва – К.: «Центр учбової літератури», 2014.- 656с. [ст. 122-125], [ст. 117-130], [ст.130-132].

2. Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту. / За ред.. проф. Немченко В.В., Редько О.Ю.,Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с. [ст. 241- 251, 290].

3. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; К.: «Каравела»; Львів: «Новий Світ – 2000», 2002. – 504 с. [ст.180-192].
МОДУЛЬ 2

ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

Організація вибірки для одержання аудиторських доказів. Внутрішні і зовнішні докази. Джерела аудиторських доказів.

Визначення достатності аудиторських доказів. Цінність доказів. Співвідношення між витратами й аудиторськими доказами. Вибір методів одержання доказів.

Література:

1. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008.- 416 с. [ст.136-176].
ТЕМА 5. АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудит створення підприємств. Особливості аудита господарчих товариств. Аудит довірчих суспільств і інвестиційних фондів. Аудит підприємств з іноземними інвестиціями. Особливості аудита операцій, зв'язаних із приватизацією майна. Аудит припинення діяльності підприємств.

Вплив штрафних санкцій на фінансовий стан підприємства. Квартальна і річна звітність. Аудит Головної книги підприємства. Зіставлення показників Головної книги, журналів-ордерів з даними фінансової звітності підприємства. Порядок визначення вірогідності фінансової звітності.

Коефіцієнт ліквідності. Коефіцієнт покриття. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Коефіцієнт фінансової стійкості. Коефіцієнт фінансової незалежності. Коефіцієнт ефективності активів підприємства. Коефіцієнт ефективності капіталу.

Література:

1. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2012. – 664 с. [ст. 324-379], [ст.563-564, 601-606].

2. Виноградова М.О. Аудит: навч.посіб./М.О.Виноградова, Л.І.Жиднєєва – К.: «Центр учбової літератури», 2014.- 656с. [ст. 312-325], [ст.330-348].

ТЕМА 6. АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ І ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

Аналітична частина аудиторського висновку. Виклад загальних результатів перевірки стану внутрішнього контролю організації. Виклад загальних результатів перевірки стану бухгалтерського обліку і звітності.

Виклад загальних результатів перевірки дотримання законодавства підприємством. Підсумкова частина аудиторського висновку.

Надання аудиторського висновку. Аудиторський висновок спеціального призначення.

Література:

1. Виноградова М.О. Аудит: навч.посіб./М.О.Виноградова, Л.І.Жиднєєва – К.: «Центр учбової літератури», 2014.- 656с. [ст. 392-401].

2.Немченко В.В., Редько О.Ю. Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту: підручник. – К.: «Центр учбової літератури», 2012.- 536с. [ст. 323-328].

3. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2012. – 664 с. [ст. 590-601].

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік»
«Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 03050901

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів...
Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Алгебри та операції : Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Дискретна математика” для студентів...

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «Основи конституційного права» (для студентів...

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №996 — ХIV від 16. 07. 1999р

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік»
Згідно з вимогами Державного стандарту України курсові роботи є відповідальним науковим дослідженням І їх необхідно оформлювати відповідно...

Програма самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни Цивільне...
Мета: навчити студентів самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал, юридичні документи, застосовувати знання при вирішенні ситуаційних...

Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять
Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять з курсу “Оцінка землі та нерухомості” для студентів спеціальності...

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка