Пошук по сайту


Положення про підготовку та проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітній школі

Положення про підготовку та проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітній школі

Сторінка1/3
  1   2   3ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Міністерство освіти України Штаб цивільної оборони України

Затверджено наказом міністра освіти України та наказом начальника Штабу — заступника начальника Цивільної оборони України від 19.05.95 №143/179 Ухвалено Головним управлінням загальної середньої освіти Міністерства освіти України і Управлінням підготовки сил ЦО Штабу Цивільної оборони УкраїниПоложення про підготовку та проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітній школі

Це Положення розроблено відповідно до Закону «Про Цивільну обо­рону України» і Положення «Про Цивільну оборону України».

У ньому викладено основні заходи з організації підготовки і мето­дики проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітніх школах .

Положення призначене для начальників цивільної оборони (дирек­торів) шкіл, ПТУ, штабів і курсів цивільної оборони.

ВСТУП

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техно­генного походження, зменшення збитків і втрату разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж, Законом України «Про Цивільну оборону України» передбачена підготовка й перепідготовка керівного складу з цивільної оборони та навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

Зокрема, програма комплексних навчальних занять із «Безпеки життєдіяльності» включає підготовку учнів загальноосвітніх шкіл із цивільної оборони.

Підсумком цієї підготовки школярів за навчальний рік є проведення Дня цивільної оборони. Практична спрямованість заходів, що прово­дяться протягом Дня цивільної оборони, повинна носити характер зма­гань, викликати певний інтерес в учнів, спонукати їх до поглиблення знань із цивільної оборони та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.Мета та завдання Дня цивільної оборони:

 • вироблення в учнів умінь, навичок грамотно й чітко діяти у різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров'я та життя;

 • виховання впевненості в ефективності заходів, що проводить цивільна оборона;

 • формування і розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємної виручки; постійної готовності виконати завдання цивільної оборони;

 • удосконалювати теоретичні знання та практичні навички учнів та педагогічного колективу під час захисту від наслідків надзвичай­них ситуацій;

 • визначати готовність структурних ланок ЦО (охорона громадсь­кого порядку, обслуговування сховищ і ПРУ, протипожежна, санітарна діяльність) до виконання завдань за своїм призначенням;

 • організувати масову задачу нормативів із цивільної оборони;

 • пропагувати передовий досвід організацій і здійснення навчаль­ного процесу з ЦО та методичну майстерність учителів, що виклада­ють цей предмет;

 • практично перевірити вміння учнів користуватися засобами ін­дивідуального захисту, виготовляти найпростіші засоби захисту ор­ганів дихання, надавати першу медичну допомогу;

 • навчати керівний та командно-навчальний склад організації й про­веденню заходів із цивільної оборони у школі.

До керівного складу прийнято включати начальника ЦО школи, його заступників, начальника штабу ЦО та його помічників. До командно- начальницького складу належать командири формувань ЦО.Підготовка Дня цивільної оборони у школі

Успіх проведення Дня цивільної оборони великою мірою залежить від його завчасної підготовки, чіткого керівництва та правильного виз­начення складу учасників.

Організоване та змістовне проведення Дня цивільної оборони не­можливе без ретельного й продуманого планування всього комплексу заходів. Усі необхідні документи розробляються під керівництвом ди­ректора школи.

Перш за все видається наказ начальника ЦО — директора школи — з підготовки і проведення Дня цивільної оборони.

Наступним важливим документом є «План підготовки й проведення Дня цивільної оборони у школі». Він розробляється із залученням спе­ціальної групи під керівництвом директора.

На підготовку до проведення Дня цивільної оборони треба відво­дити не менше 2-х місяців. У період підготовки штаб ЦО і керівництво школи активізують пропаганду через усні виступи, стіннівки, радіову­зол, демонстрацію науково-популярних та хронікально-документальних фільмів із цієї тематики, оновлюють наочну агітацію, обладнують те­матичну виставку. Крім того, у цей період проводиться цілеспрямована робота з підвищення якості підготовки постійного складу, вдоскона­люється навчання учнів з ЦО, готуються структурні ланки ЦО й інтен­сивно проводяться заняття, тренування та змагання, здача нормативів із програм ЦО для учнів.

Під час підготовки всіх учнів доцільно об'єднати у 3 вікові групи (2—4-ті, 5—9-ті, 10—11-ті класи) і своєчасно ознайомити їх із перелі­ком заходів, у яких вони братимуть участь, їх змістом та місцем і ча­сом проведення.

Рішенням директора школи призначаються класи з другої вікової групи, які здійснюють екскурсію на закріплений об'єкт народного гос­подарства.
Організація й методика проведення

Дня цивільної оборони у школі

Час проведення Дня цивільної оборони визначається наказом дирек­тора школи, як правило, у період з 20 квітня по 15 травня або в інший зручний для школи час, коли завершується вивчення шкільних програм із ЦО і проведені основні заходи з ЦО за рік.

З метою інтенсифікації заходів ЦО у день проведення Дня цивіль­ної оборони необхідно заздалегідь передбачити його в розкладах уроків і спланувати на цей день максимально можливу кількість уроків або занять з ЦО (за рахунок концентрації часу на заняття з охорони життя й здоров'я дітей).

У програму Дня цивільної оборони включаються, як правило, такі заходи:

 • урочисте відкриття;

 • огляд структурних ланок ЦО й організація їх дій за призна­ченням;

 • відкриті уроки з ЦО у 2, 6, 7-х класах і медико-санітарної підго­товки у 10-х класах;

 • планові тренування з учнями 2, 3, 4, 5, 8, 9-х класів;

 • вікторини і змагання з ЦО;

 • здача нормативів, які рекомендуються шкільними програмами з ЦО;

 • проведення естафет із нормативів ЦО;

 • зустріч із представниками штабів, курсів ЦО;

 • огляди-конкурси на крашу наочну агітацію з тематики ЦО та вій­ськово-патріотичного виховання, класних стіннівок;

 • показ діафільмів із цивільної оборони;

 • широка інформація по шкільному радіо, а також радіопередачі на теми військово-патріотичного виховання і цивільної оборони;

 • проведення підсумків Дня цивільної оборони.

Виходячи з місцевих умов та можливостей, школи можуть прово­дити й інші заходи.

При складанні Плану підготовки і проведення Дня цивільної обо­рони у школі необхідно чітко визначити час та місце проведення за­ходів для кожної з вікових груп, а також відповідальних за проведення заходів. Особливу увагу необхідно звернути на виконання вимог тех­ніки безпеки для всіх учасників змагань.

Урочисте відкриття Дня цивільної оборони тривалістю 10—20 хв, як правило, проводиться до початку першого уроку. Якщо загально- шкільну лінійку до початку уроків організувати неможливо, то про по­чаток Дня цивільної оборони оголошують по шкільному радіо.

У разі проведення лінійки начальник ЦО школи оголошує відкриття Дня цивільної оборони.

Відкриті уроки з цивільної оборони у 2, б, 7-х класах проводять до­свідчені вчителі, які пройшли спеціальну підготовку на курсах цивіль­ної оборони. На уроках можуть бути присутні працівники органів ос­віти та цивільної оборони.

На цей день розкладом уроків повинно бути передбачено опрацю­вання підсумкових тем програми.

Планові тренування з учнями 2-х класів проводяться на уроках, пе­редбачених розкладом, а з учнями 3, 4, 5, 8, 9-х класів — у позаурочний час.

На цих тренуваннях під керівництвом учителів закінчується відпра­цювання нормативів із ЦО.

Вікторини з ЦО проводяться зі школярами першої вікової групи. Для її організації клас ділиться на команди, призначається журі. Журі оголошує запитання й кількість балів, що за нього присуджуються. За­питання ставляться перед усім класом, а відповідають бажаючі. Журі оцінює відповідь і заносить до протоколу.

Оцінка за відповідь виставляється таким чином: кожне запитання залежно від його складності заздалегідь оцінюється певною кількістю балів. За вичерпну відповідь нараховується вся сума балів, за відповідь із незначними недоліками — знижується на один бал, за відповідь із суттєвими помилками — на 2 бали, за неправильну відповідь бали не нараховуються.

Для наочності та пожвавлення змагань протокол можна вести на класній дошці.

Потім підбивається загальний підсумок, визначається переможець, відбувається нагородження.

Здача нормативів та проведення комбінованих естафет відбува­ються у вигляді змагань як однієї з найбільш масових форм вдоскона­лення практичних навичок із цивільної оборони. Вони проводяться з учнями 2-ї і 3-ї вікових груп.

Критерії оцінювання змагань, підбиття підсумків та визначення пе­реможців розробляються керівництвом змагань.

Решта заходів, зазначених вище, що проводяться у День цивільної оборони (зустріч з ветеранами, огляди-конкурси, перегляд кінофільмів, радіопередачі), розробляються й проводяться, виходячи з місцевих умов і можливостей кожної школи.
День цивільної оборони проводиться у чотири етапи. Пропонуємо один із варіантів проведення Дня цивільної оборони.

І. Дії на першому етапі Дня цивільної оборони (час проведення планових занять)

Після проведення загальної лінійки на першій годині у 2—4-х, 5—7-х, 10—11-х класах проводяться відкриті уроки з курсу «Цивільна

оборона». У класах, де не вивчається програма, або уже відпрацьовані всі теми, проводяться планові заняття (відповідно до розкладу).

Під час проведення першого уроку у класі для проведення бесід з учнями обсягом 15—20 хв можуть бути запрошені представники штабу ЦО. Для проведення таких бесід можна запрошувати і батьків учнів, компетентних у даних питаннях. Усі інші уроки, крім останнього, проводяться відповідно до розкладу занять. Останній урок також пла­нується з програми «Цивільна оборона».

На перервах між плановими уроками проводяться конкурсні огляди наочної агітації з цивільної оборони (стіннівок, фотомонтажів, листівок, плакатів). Усе це готується заздалегідь, у підготовчий період. Тематика може бути різноманітною, наприклад, «Захист людини у надзвичайних ситуаціях», «Дії учнів у разі можливих аварій, катастроф та інших над­звичайних ситуацій», «Санітарна обробка людей» тощо.

При оцінюванні цього конкурсу враховуються зміст, висвітлення безпосередньої поведінки людини у надзвичайних ситуаціях, гумор, загадки та ін. Одночасно з конкурсним оглядом можуть бути розгор­нуті виставки дитячої творчості з аналогічної тематики. Це буде додат­ковим балом до загальної оцінки дій класу.

На цьому етапі Дня цивільної оборони враховуються організованість і різноманітність проведених заходів на відкритому уроці, активність проведення їх на перервах.II. Дії постійного складу і учнів з увідних

можливої обстановки на території школи

при виникненні аварій та катастроф.

Другий етап Дня цивільної оборони

Опрацювання цього етапу починається на останньому уроці, за­лежно від групи за віком або за рішенням директора школи — на будь- якому іншому уроці (після уроків).

Оповіщення по ввідній проводиться дзвінковою сигналізацією школи або індивідуальною мовною інформацією.

Перша ввідна: «Радіаційна обстановка».

1) Одержана інформація зі штабу ЦО району про можливу загрозу зараження (забруднення) унаслідок аварії на АЕС.

Постійний склад (учителі, технічні працівники школи).

У кабінеті директора збирається керівний склад (адміністрація) школи, здійснюється оповіщення всіх інших працівників та службовців (викладачів). Перевіряється надійність зв'язку зі штабом ЦО, районом та сусідніми об'єктами. Директор школи організує чергування на пун­кті управління (ПУ), контроль і участь у заходах школи (по класах). Розгортається пункт видачі засобів індивідуального захисту. Із викла- дачів-спеціалістів організується контроль за навколишнім середовищ із залученням для цього учнів 10—11-х класів.

Учні.

У 2—6-х класах здійснюється виготовлення найпростіших за­собів захисту органів дихання із завчасно підготовленого матеріалу. У 6—9-х класах організується робота з герметизації шкільних при­міщень. У 10—11-х класах одержують майно для господарських робіт та приводять у готовність підвальні приміщення й територію, яка за­кріплена, одержують прилади дозиметричного контролю (якщо вони є у школі) і готують їх до роботи.

В усіх класах проводяться протипожежні заходи (прибирання при­міщень), складаються списки для одержання 313 і проведення імуні­зації (через медичний пункт школи).

  1. Початок радіоактивного зараження (забруднення) із підвищенням рівня радіації більше, ніж 30 мкр/год.

Постійний склад.

Збір обслуги ПУ і постановка завдань. Решта викладачів розходяться у класи і проводять роз'яснювальну роботу серед учнів.

Учні.

Оповіщуються через шкільний радіовузол, докладається обстановка і пояснюються правила поведінки в умовах можливого зараження. Ін­формація може бути доведена індивідуально до кожного посадовими особами ЦО.

  1. Підвищення рівня радіації до 60 мкр/год і більше.

Подається ввідна «Виникнення загрози радіоактивного зараження»,

і дається команда про укриття всіх у захисних спорудах. Припиняються заняття, і всі спускаються у сховище (підвальне приміщення) відповідно до встановленого графіка.

Після прибуття у захисну споруду класні керівники (старости класів) уточнюють наявність засобів індивідуального захисту і подають списки на пункт видачі для одержання 313.

Відповідно до графіка й наявності 313 класи одержують протигази і медичні засоби захисту на пункті видачі протигазів. Ті класи, які не одержали 313, приводять у готовність найпростіші засоби захисту ор­ганів дихання. Фахівці ЦО, викладачі доводять до відома учнів правила поведінки їх на території школи в умовах підвищеного радіаційного фону, в режимі радіаційного захисту, ведуть роз'яснювальну роботу для недопущення паніки. Робітники штабу ЦО школи доповідають у штаб ЦО району про обстановку. При одержанні розпорядження відпрацьовуються елементи проведення евакуації, нормативу ЦО «За­повнення сховищ».

Під час опрацювання першої вводної перевіряючі (судді) врахову­ють організованість і дисципліну учнів при виконанні заходів; точність і якість виконання поставлених завдань; при заповненні захисних спо­руд — час прибуття класу в дане місце. Крім того, враховуються пра­вильність складання списків на одержання 313 і наявність найпрості­ших засобів захисту. Виставляються бали кожному класу.

Перша ввідна: «Хімічне зараження».

   1. Одержання сигналу про аварію на одному з підприємств міста і ймовірність зараження СДОР.

Постійний склад.

Збір керівників (адміністрації") школи у директора. Дається завдання. Організовується спостереження за навколишньою обстановкою, а та­кож постійний зв'язок із штабом ЦО району.

Учні.

Повідомляються через радіовузол або дзвінковою сигналізацією про загрозу хімічного зараження. Обумовлюються правила поведінки в умовах зараження СДОР, характерного для даної аварії. Учні одер­жують 313 і медичне майно на пунктах видачі протигазів, виготовля­ють найпростіші засоби захисту або приводять у готовність ті, які вже є. Учні 10-11-х класів одержують ВПРХ та інше майно, якщо воно є, організовують спостереження за навколишнім середовищем (викону­ються нормативи ЦО — робота поста РХС).

   1. Виникнення небезпеки хімічного зараження.

Подається ввідна «Виникнення небезпеки хімічного зараження» (дзвінкова сигналізація). Керівники (адміністрація) школи й викладачі керують діями учнів. Усі переміщаються по території школи і навколо прилеглої місцевості, залежно від характеру СДОР укриваються у за­хисних спорудах, піднімаються на верхні поверхи, одягають 313 або найпростіші засоби захисту органів дихання. Залежно від місця аварії відпрацьовуються елементи евакуації. На цьому етапі можуть відпра­цьовуватися нормативи по одяганню 313.

Перевіряючі (судді) враховують організованість і дисципліну учнів при виконанні поставлених завдань, кожному класу виставляється певна кількість балів. Після виконання нормативів ЦО може бути виставлена оцінка як усьому класу, так і індивідуально кожному, можуть бути за­дані питання щодо особливостей СДОР і заходів безпеки у разі контакту з різними СДОР (при оцінюванні класу). Окрема оцінка виставляється класу за відпрацювання дій з евакуації.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія
Зважаючи на це, у старшій загальноосвітній школі запроваджується профільне навчання, яке створить системно-спеціалізовану підготовку...

Департамент з питань оборони
Відповідальний за підготовку Звіту: Головний контролер –директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий...

Закони І положення про Ц. О. України
Тому з набуттям Україною незалежності враховуючи досвід економічно розвинутих країн було розпочато законодавче оформлення цивільної...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Департаменту освіти Харківської міської ради від 04. 01. 2011 №3, наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської...

Розпорядження
Про оновлений склад комісії для організації заходів, пов’язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної...

3. Організація цивільної оборони на об'єктах господарської діяльності...
На всіх об'єктах Цивільна оборона організовується з метою завчасної підготовки їх до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій,...

Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій
Затвердити Інструкцію щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час (далі Інструкція), що додається

Закон “ Про освіту”
Планування інструктажів з безпеки життєдіяльності, з протипожежної безпеки, цивільної оборони та вивчення правил дорожнього руху....

Наказ Міністра оборони України
Це Положення визначає структуру, завдання та функції, порядок роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України,...

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 19. 09. 2008 р
Стан заготівлі овочів для харчування учнів початкової ланки на 2008-2009 навчальний рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка