Пошук по сайту


Звіт про технічний стан вихідного еталона України (додаток 1)

Звіт про технічний стан вихідного еталона України (додаток 1)


Надання вихідним еталонам України статусу державних еталонів

Надання вихідним еталонам України статусу державних еталонів


Зміст документу


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держспоживстандарту

України

26.08.2005 N 222

ПОРЯДОК

надання вихідним еталонам України статусу державних еталонів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 9 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (далі — Закон України).

1.2. Порядок регламентує процедуру надання вторинним еталонам національного наукового метрологічного центру, державних наукових метрологічних центрів та територіальних (регіональних) органів Держспоживстандарту України, які є вихідними еталонами України і затверджені наказом Держспоживстандарту України, статусу державних еталонів.

1.3. Порядок поширюється на:

Держспоживстандарт України;

національний науковий метрологічний центр (ННЦ “Інститут метрології") та державні наукові метрологічні центри (ДП “НДІ “Система” та Укрметртестстандарт) і територіальні органи Держспоживстандарту України.

1.4. Державні еталони є основою технічної бази державної метрологічної системи, є виключно державною власністю і перебувають у віданні Держспоживстандарту України.

1.5. Статус державних еталонів може бути наданий вторинним еталонам (далі — еталон), які зберігаються у ННЦ “Інститут метрології”, ДП “НДІ “Система”, Укрметртестстандарті та територіальних (регіональних) органах Держспоживстандарту України (далі — організація-зберігач), які є вихідними еталонами України, у разі відсутності первинних еталонів.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ ЕТАЛОНІВ


2.1. Статус державного надається еталону, який має найвищі метрологічні властивості серед еталонів відповідної одиниці вимірювань, що є у державі, який застосовується у сферах державного метрологічного нагляду, знаходиться у задовільному технічному стані, має сучасний метрологічний рівень, важливість якого обґрунтована для економіки України, на визначений термін до створення первинного еталона відповідної одиниці вимірювань.

2.2. З метою надання еталону статусу державного організація-зберігач готує та надає до ННЦ “Інститут метрології” для проведення науково-технічної експертизи наступні документи:

- обґрунтування щодо доцільності надання еталону статусу державного;

- звіт про технічний стан вихідного еталона України (додаток 1);

- доповідь Держспоживстандарту України (додаток 2);

- правила зберігання та застосування еталона (додаток 3);

- проект нормативного документа на державну повірочну схему;

- рішення науково-технічної ради організації — зберігача еталона;

- відомості про еталон для занесення його до Реєстру державних, первинних та вторинних еталонів (далі — Реєстр) (додаток 4);

- паспорт еталона (додаток 5);

- рекомендацію про призначення вченого зберігача еталона (додаток 6).

2.2.1. Обґрунтування повинно включати:

- аналіз існуючої повірочної схеми (місце еталона у цій повірочній схемі, кількість ступеней передачі, наявність та кількість робочих еталонів у територіальних органах Держспоживстандарту України, кількість засобів вимірювальної техніки, що знаходиться в експлуатації, та сфера їх застосування, періодичність повірки тощо);

- інформацію про метрологічний рівень еталона та порівняння з національними еталонами інших держав.

2.3. ННЦ “Інститут метрології” протягом місяця здійснює науково-технічну експертизу наданих документів та після розгляду надсилає їх разом з експертним висновком організації-зберігачу.

2.4. Організація-зберігач здійснює коригування цих документів за умови наявності зауважень ННЦ “Інститут метрології”, готує пропозиції щодо складу міжвідомчої комісії для прийняття еталона (МВК) і не пізніше ніж за один місяць до початку роботи комісії надає їх до управління метрології Держспоживстандарту України. Управління метрології Держспоживстандарту України готує наказ про затвердження складу МВК, термін та місце проведення робіт.

2.5. Організація-зберігач еталона подає на розгляд МВК у трьох примірниках документи, перелічені у п. 2.2 цього Порядку, та експертний висновок ННЦ “Інститут метрології”.

Міжвідомча комісія розглядає надані матеріали та готує висновок щодо можливості надання еталону статусу державного.

2.6. Організація-зберігач еталона подає до управління метрології Держспоживстандарту України документи, перелічені у п. 2.2 цього Порядку, та висновок МВК.

2.7. Управління метрології Держспоживстандарту України розглядає надані документи та готує і подає їх на розгляд Колегії Держспоживстандарту України.

2.8. За наявності зауважень, зроблених на засіданні Колегії Держспоживстандарту України, організація-зберігач коригує документи і надає їх до управління метрології Держспоживстандарту України для затвердження.

Рішення Колегії Держспоживстандарту України про затвердження еталона оформлюється наказом Держспоживстандарту України.

2.9. Після одержання наказу Держспоживстандарту України про затвердження еталона як державного організація-зберігач надсилає до ННЦ “Інститут метрології” комплект документів та відомості про еталон для внесення його до розділу державних еталонів Реєстру державних, первинних та вторинних еталонів.

Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 1


до п. 2.2 Порядку надання

вихідним еталонам статусу

державних

ЗВІТ

про технічний стан вихідного еталона

------------------------------------------------------------------

| Назва |Метроло- | Назва | НД | Дата | Результати |

|вихід- | гічні |еталона,|(ГОСТ, | повірки | повірки |

| ного |характе- | за |МИ) на | (місяць, | |

|еталона |ристики (з|допомо- |держав-| рік) | |

|України,| паспорта |гою | ну |-----------+---------------|

| якому | еталона) | якого |повіро-|оста-|чер- |Остан-| Дві |

|надаєть-| |проводи-| чну | ння |гова | ня |поперед-|

|ся | | ться | схему | | |повір-| ні |

|статус | |повірка | | | | ка |повірки |

|держав- | |вихідно-| | | | |--------|

|ного, | | го | | | | |да-|дата|

|рік | |еталона,| | | | |та | |

|випуску | | місце | | | | | | |

| | |проведе-| | | | | | |

| | | ння | | | | | | |

| | |повірки | | | | | | |

| | |(країна)| | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Керівник підрозділу ______________________ __________________

(назва (підпис, ініціали,

організації-зберігача) прізвище)

Додаток 2


до п. 2.2 Порядку надання

вихідним еталонам статусу

державних

Форма доповіді Держспоживстандарту

Форма титульного аркуша доповіді

Держспоживстандарту України

_________________________________________________________________

(повна назва організації-зберігача)

ДОПОВІДЬ

Держспоживстандарту України

_________________________________________________________________

(назва еталона)

_________________________________________________________________

(назва міста, в якому знаходиться організація-зберігач)

____ р.

Зміст доповіді Держспоживстандарту України

Доповідь повинна містити такі розділи:

1. Вступ і стислі відомості про еталон.

2. Заходи щодо забезпечення єдності вимірювань (у розділі обґрунтовується необхідність надання вторинному еталону, який є вихідним еталоном України, статусу державного та створення державної повірочної схеми, викладається стан та перспективи розвитку певної галузі вимірювань в Україні, характеризується парк засобів вимірювальної техніки, що знаходиться в обігу, та нові розробки, обґрунтовуються заходи, що плануються для метрологічного забезпечення даного виду вимірювань).

3. Місце і рік створення та місце зберігання еталона.

4. Опис еталона та його склад.

5. Результати дослідження та атестації еталона (похибки за ГОСТ 8.381; невизначеність вимірювання (за типом A — UA, за типом B — UB, сумарна стандартна невизначеність — UC, розширена невизначеність — U); оцінка нестабільності за рік; похибка передачі розміру одиниці вимірювання робочим еталонам; методи визначення похибок; методи та засоби, які застосовувались під час досліджень (якщо проводились); порівняння одержаних результатів досліджень із зарубіжними).

6. Умови зберігання та застосування еталона.

7. Ефективність еталона для національної економіки України.

8. Перспективи подальшого вдосконалення еталона.

9. Висновки та пропозиції.

Керівник підрозділу ______________________ __________________

(назва (підпис, ініціали,

організації-зберігача) прізвище)

Додаток 3


до п. 2.2 Порядку надання

вихідним еталонам статусу

державних

Форма правил зберігання та застосування еталона

Форма обкладинки правил зберігання та застосування еталона

________________________________________________________________

(повна назва організації-зберігача)

ПРАВИЛА

зберігання та застосування

_________________________________________________________________

(назва еталона)

_________________________________________________________________

(назва міста, в якому знаходиться організація-зберігач)

____ р.

Зміст правил зберігання та застосування еталона

Правила зберігання та застосування повинні містити такі розділи:

1. Призначення, склад і місце зберігання еталона.

2. Умови зберігання та застосування еталона (вимоги, виконання яких гарантує тривале додержання паспортних характеристик еталона, кваліфікація та кількість працівників, потрібних для роботи з еталоном, необхідна площа, маса еталона, потужність, що споживається, освітлення, витрата води та інше).

3. Застосування еталона (порядок та особливості відтворення одиниці вимірювань, періодичність дослідження еталона та його атестації, методика атестації та обробки результатів вимірювань, методика передачі розміру одиниці вимірювання).

4. Вимоги безпеки умов праці під час роботи з еталоном.

5. Документи, які повинні бути при еталоні:

- паспорт еталона;

- правила зберігання та застосування еталона;

- методика атестації еталона;

- результати досліджень та звірень еталона (журнал застосування еталона);

- наказ Держспоживстандарту України про надання еталону статусу державного еталона;

- технічна і конструкторська документація до еталона згідно з Єдиною системою конструкторської документації;

- повірочна схема;

- план упровадження еталона та державної повірочної схеми.

6. Правила транспортування еталона (порядок переміщення еталона з одного приміщення до іншого всередині однієї будови, із однієї будови до іншої і т. п., який гарантує повне збереження еталона та його метрологічних характеристик).

Керівник ______________________ __________________

(назва (підпис, ініціали,

організації-зберігача) прізвище)

Керівник підрозділу __________________

(підпис, ініціали,

прізвище)

Додаток 4


до п. 2.2 Порядку надання

вихідним еталонам статусу

державних

Відомості про еталон для занесення його до Реєстру

Для внесення до Реєстру еталона організація-зберігач подає до ННЦ “Інститут метрології” такі відомості про еталон:

- повна назва;

- номінальне значення (діапазон значень) одиниці вимірювань, яку відтворює державний еталон;

- похибки еталона згідно з ГОСТ 8.381;

- невизначеність вимірювання (за типом A — UA, за типом B -

UB, сумарна стандартна невизначеність — UC, розширена невизначеність — U);

- оцінка нестабільності за рік;

- місце і рік створення або місце зберігання еталона;

- дата і номер наказу Держспоживстандарту України про надання еталону статусу державного еталона;

- назва організації, яка зберігає державний еталон;

- прізвище, ім’я, вчений ступінь та звання (якщо є), посада вченого зберігача еталона;

- номер документа на державну повірочну схему.

Керівник ______________________ __________________

(назва (підпис, ініціали,

організації-зберігача) прізвище)

Додаток 5


до п. 2.2 Порядку надання

вихідним еталонам статусу

державних

Форма паспорта еталона,

якому надано статус державного еталона

Форма титульного аркуша паспорта Держспоживстандарт України

ПАСПОРТ

_________________________________________________________________

(назва еталона) ДЕТУ

_________________________________________________________________

(позначення еталона)

____ р.

Форма першої сторінки паспорта еталона

_________________________________________________________________

(назва організації-зберігача)

ПАСПОРТ

_________________________________________________________________

(назва еталона)

Склад еталона

Еталон складається з комплексу засобів вимірювальної техніки (перелічуються засоби вимірювальної техніки, які входять до складу еталона, з зазначенням типу, номера чи іншого індивідуального знака)

Метрологічні характеристики еталона

Діапазон значень _______________________________________________,

(назва фізичної величини)

в якому відтворюється одиниця,

становить _______________________________________________,

(значення)

чи номінальне значення _________________________________________,

(назва фізичної величини)

за якого відтворюється одиниця,

становить _______________________________________________.

(значення)

Еталон забезпечує відтворення одиниці з середнім квадратичним відхиленням результату вимірювань, яке не перевищує

(значення похибки)

при ______________________________ незалежних спостереженнях.

(число)

Невилучена систематична похибка

не перевищує _____________________________________________________

(значення похибки)

Невизначеність вимірювання (за типом A - UA = ___, за типом B

- UB = ___, сумарна стандартна невизначеність - UC = ____,

розширена невизначеність - U = ___).

Нестабільність еталона за рік становить _____________________

(значення,

якщо її визначають)

Час і місце створення еталона та місце зберігання

_________________________________________________________________

(скорочена назва організації-зберігача)

Форма другої сторінки паспорта еталона

Місце і умови зберігання еталона

Еталон зберігають і застосовують у

_________________________________________________________________

(скорочена назва організації-зберігача)

в умовах, що відповідають правилам зберігання та застосування

еталона. Підрозділ, що відповідає за еталон

_________________________________________________________________

(назва підрозділу)

Керівник ______________________ _________________

(назва (підпис, ініціали,

організації-зберігача) прізвище)

Керівник __________________________________ ____________________

(назва підрозділу, де зберігається (підпис, ініціали,

та застосовується еталон прізвище)

Еталонзатверджено наказом Держспоживстандарту України

від "___"____________ р. N ______

Форма вкладного аркуша до паспорта

Результати досліджень ___________________________________________

(назва еталона)

------------------------------------------------------------------

| Дата | Метод |Номіна-|Середнє |Невилу- |Невизна- |Неста-|Підпис|

|внесе-|дослід-| льне |квадра- | чена | ченість |біль- |учено-|

| ння | ження |значен-| тичне |система-|вимірюва-|ність | го |

|запису| | ня |відхиле-| тична | ння (за | |збері-|

| | |(діапа-| ння |похибка |типом A -| | гача |

| | | зон | | | UA; за | | |

| | | зна- | | |типом B -| | |

| | | чень) | | | UB; | | |

| | | | | | сумарна | | |

| | | | | |стандарт-| | |

| | | | | | на | | |

| | | | | |невизна- | | |

| | | | | |ченість -| | |

| | | | | | UC; | | |

| | | | | |розширена| | |

| | | | | |невизна- | | |

| | | | | |ченість -| | |

| | | | | | U) | | |

|------+-------+-------+--------+--------+---------+------+------|

| | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Додаток 6


до п. 2.2 Порядку надання

вихідним еталонам статусу

державних

Форма рекомендації про призначення

вченого зберігача еталона

_________________________________________________________________

(назва організації-зберігача)

РЕКОМЕНДАЦІЯ

про призначення вченого зберігача вихідного еталона України, якому надається статус державного еталона

_________________________________________________________________

(назва еталона)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(повинна бути наведена коротка науково-технічна характеристика

спеціаліста, який рекомендується як вчений зберігач еталона)

_________________________________________________________________

(ініціали, прізвище, вчений ступінь та звання, посада,

місце роботи)

рекомендується вченим зберігачем еталона.

Керівник ______________________ __________________

(назва (підпис, ініціали,

організації-зберігача) прізвище)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Аудиторський висновок
Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності,...

Аудиторський висновок
Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності,...

Наказ
Довідку про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 7-8-х класів з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах...

Зміст
Пдв припадає на вихідний або святковий день, то сплата податкових зобов’язань має бути здійснена до настання такого вихідного або...

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій...
Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

Екологія І природокористування, 2005, Випуск 8
Не дивлячись на багаторічний антропогенний прес, навіть на території такого індустріального центру, як м. Дніпропетровськ, залишилися...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Пв /умови праці/) складають підприємства та організації незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання,...

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки
Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє

М. Кременчук 10 березня 2011 року
Ват “Кременчуцький завод дорожніх машин” за 2010 рік в складі: Форма №1 “Баланс” станом на 31. 12. 2010 р., Форма №2 “Звіт про фінансові...

Державний професійно-технічний навчальний заклад
Білки, Іршавського району, Закарпатської області тел.: 2-39-00База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка