Пошук по сайту


Н а к а з

Н а к а з

Сторінка1/3
  1   2   3

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 


Н А К А З
 


29.03.2005 N 71
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2005 р.
за N 392/10672

 

Про затвердження Правил уповноваження
та атестації у державній метрологічній системі

 


     Відповідно до статей 21-25, 28, 37 і 38 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, що додаються.
 

     2. Управлінню метрології забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно з чинним законодавством.
 

     3. Керівникам метрологічних центрів та територіальних органів Держспоживстандарту України забезпечити дотримання вимог Правил.
 

     4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстандарту України від 4 грудня 2000 року N 687 ( z0211-01 ) "Про затвердження Правил акредитації на право проведення метрологічних робіт (ПМУ 18-2000)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2001 року за N 211/5402.
 

     5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника управління метрології Домницького Р.А.
 

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Задирайка В.Г. 

Голова Л.Школьник

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
29.03.2005 N 71 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2005 р.
за N 392/10672

 

ПРАВИЛА
уповноваження та атестації у державній
метрологічній системі

 


     1. Загальні положення
 

     1.1. Правила реалізують положення статей 21-25, 28, 37 і 38 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) (далі - Закон) і встановлюють вимоги щодо організації та порядку здійснення уповноваження і атестації у державній метрологічній системі на проведення метрологічних робіт (далі - уповноваження/атестація/) та оформлення їх результатів.
 

     1.2. Уповноваження (атестація) проводиться з метою визначення і офіційного підтвердження готовності заявників до проведення метрологічних робіт, передбачених Законом ( 113/98-ВР ).
 

     1.3. Проведення уповноваження (атестації) спрямоване на підвищення рівня проведення метрологічних робіт з метою захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.
 

     1.4. Вимоги цих Правил поширюються на:

     Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт України);

     національний науковий метрологічний центр та державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління Держспоживстандарту України (далі - метрологічні центри), і територіальні органи Держспоживстандарту України (далі - територіальні органи);

     метрологічні служби центральних органів виконавчої влади;

     головні та базові організації метрологічних служб центральних органів виконавчої влади (далі - головні та базові організації);

     підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України (далі - підприємства та організації) та їх метрологічні служби;

     повірочні, калібрувальні та вимірювальні лабораторії підприємств та організацій (далі - повірочні, калібрувальні та вимірювальні лабораторії).
 

     1.5. Згідно з цими Правилами здійснюються:

     а) уповноваження на проведення таких метрологічних робіт:

     державні приймальні та контрольні випробування засобів вимірювальної техніки;

     повірка засобів вимірювальної техніки;

     атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;

     б) атестація на проведення таких метрологічних робіт:

     калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб та/або для власних потреб цих підприємств та організацій;

     вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.
 

     1.6. Положення цих Правил, які стосуються робіт з:

     уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;

     атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій;

     атестації на проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, є рекомендаційними і можуть використовуватися як безпосередньо під час проведення зазначених робіт з уповноваження (атестації), так і для розроблення відповідних нормативних документів з метрології.
 

     1.7. Ці Правила не поширюються на роботи з уповноваження (атестації) повірочних (калібрувальних) лабораторій іноземних виробників на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, призначених для ввезення на територію України партіями. Зазначені роботи здійснюються згідно з окремими правилами, які встановлюються Держспоживстандартом України.
 

     2. Терміни та їх визначення

     У цих Правилах використовуються терміни та їх визначення відповідно до Закону ( 113/98-ВР ), а також такі:

     уповноваження - документальне засвідчення органом з уповноваження компетентності і права заявника проводити державні приймальні та контрольні випробування і повірку засобів вимірювальної техніки та/або атестацію методик виконання вимірювань;

     атестація - документальне засвідчення органом з атестації компетентності і права заявника проводити калібрування засобів вимірювальної техніки та/або вимірювання;

     орган з уповноваження (атестації) - орган, якому згідно із Законом ( 113/98-ВР ) надано право проведення уповноваження чи атестації у державній метрологічній системі;

     заявник - метрологічний центр, територіальний орган, головна та базова організація, підприємство та організація, а також повірочна, калібрувальна чи вимірювальна лабораторія підприємства або організації (далі - повірочна, калібрувальна чи вимірювальна лабораторія), що подав(ла) заявку на проведення уповноваження (атестації);

     уповноважена (атестована) організація - метрологічний центр, територіальний орган, головна та базова організація, підприємство та організація, повірочна, калібрувальна чи вимірювальна лабораторія, що має право на проведення відповідної метрологічної роботи;

     критерії уповноваження (атестації) - сукупність вимог, яким має відповідати заявник для того, щоб бути уповноваженим (атестованим);

     свідоцтво про уповноваження (атестацію) - документ, який засвідчує, що уповноважена (атестована) організація (чи її окремий підрозділ) відповідає критеріям уповноваження (атестації) і є правочинною виконувати конкретний вид метрологічних робіт.
 

     3. Органи з уповноваження (атестації) та їх функції
 

     3.1. Заявники, види метрологічних робіт, на проведення яких здійснюється уповноваження, та органи з уповноваження зазначені в табл. 1.

Таблиця 1
 

-------------------------------------------------------------------

| N | Заявники |Види метрологічних робіт, на| Органи з |

|з/п| |проведення яких здійснюється| уповноваження |

| | | уповноваження | |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 1|Метрологічні |Державні приймальні |Держспоживстандарт|

| |центри |випробування засобів |України |

| | |вимірювальної техніки; | |

| | |повірка засобів | |

| | |вимірювальної техніки; | |

| | |атестація методик виконання | |

| | |вимірювань, що | |

| | |використовуються у сфері | |

| | |та/або поза сферою поширення| |

| | |державного метрологічного | |

| | |нагляду | |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 2|Територіальні|Державні приймальні і |Держспоживстандарт|

| | органи |контрольні випробування |України |

| | |засобів вимірювальної | |

| | |техніки; повірка засобів | |

| | |вимірювальної техніки; | |

| | |атестація методик виконання | |

| | |вимірювань, що | |

| | |використовуються у сфері | |

| | |та/або поза сферою поширення| |

| | |державного метрологічного | |

| | |нагляду | |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 3|Головні та |Державні приймальні |Держспоживстандарт|

| |базові |випробування засобів |України |

| |організації |вимірювальної техніки, на | |

| | |які не поширюється державний| |

| | |метрологічний нагляд | |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 4|Повірочні |Повірка засобів |Держспоживстандарт|

| |лабораторії |вимірювальної техніки під |України |

| | |час експлуатації та випуску | |

| | |з виробництва і ремонту | |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 5|Підприємства |Атестація методик виконання |Метрологічні |

| |та |вимірювань, що |центри |

| |організації |використовуються у сфері | |

| | |та/або поза сферою поширення| |

| | |державного метрологічного | |

| | |нагляду | |

-------------------------------------------------------------------

     3.1.1. Метрологічними центрами за рішенням Держспоживстандарту України здійснюється уповноваження підприємств та організацій на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

     Уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду (за пунктом 5 табл. 1), може здійснюватися як метрологічними центрами, так і метрологічними службами центральних органів виконавчої влади, головними та базовими організаціями.

     3.1.2. Необхідність уповноваження метрологічних центрів, територіальних органів, підприємств та організацій на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, визначається відповідними метрологічними центрами, територіальними органами, підприємствами та організаціями.
 

     3.2. Заявники, види метрологічних робіт, на проведення яких здійснюється атестація, та органи з атестації зазначені в табл. 2.
 

Таблиця 2
 

-------------------------------------------------------------------

| N | Заявники |Види метрологічних робіт, на| Органи з |

|з/п| |проведення яких здійснюється| атестації |

| | | атестація | |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 1|Метрологічні |Калібрування засобів |Держспоживстандарт|

| |центри та |вимірювальної техніки для |України |

| |територіальні|інших підприємств, | |

| |органи |організацій та для фізичних | |

| | |осіб; вимірювання у сфері | |

| | |та/або поза сферою поширення| |

| | |державного метрологічного | |

| | |нагляду | |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 2|Калібрувальні|Калібрування засобів |Національний |

| |лабораторії |вимірювальної техніки для |науковий центр |

| | |інших підприємств, |"Інститут |

| | |організацій та для фізичних |метрології" |

| | |осіб | |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 3|Калібрувальні|Калібрування засобів |Головні та |

| |лабораторії |вимірювальної техніки для |базові |

| | |власних потреб підприємств |організації, |

| | |та організацій |метрологічні |

| | | |центри |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 4|Калібрувальні|Калібрування засобів |Метрологічні |

| |лабораторії |вимірювальної техніки для |служби |

| |головних та |власних потреб підприємств |центральних |

| |базових |та організацій |органів |

| |організацій | |виконавчої влади |

| | | | |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 5|Вимірювальні |Вимірювання у сфері та/або |Головні та |

| |лабораторії |поза сферою поширення |базові |

| | |державного метрологічного |організації, |

| | |нагляду |територіальні |

| | | |органи |

|---+-------------+----------------------------+------------------|

| 6|Вимірювальні |Вимірювання у сфері та/або |Метрологічні |

| |лабораторії |поза сферою поширення |служби |

| |головних та |державного метрологічного |центральних |

| |базових |нагляду |органів |

| |організацій | |виконавчої влади |

-------------------------------------------------------------------

     3.2.1. Необхідність проведення атестації метрологічних центрів і територіальних органів (за пунктом 1 табл. 2) та вимірювальних лабораторій (за пунктами 5 і 6 табл. 2) на проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду визначається відповідними метрологічними центрами, територіальними органами, підприємствами й організаціями.

     3.2.2. Необхідність атестації калібрувальних лабораторій підприємств та організацій (за пунктом 3 табл. 2) на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств та організацій визначається відповідними підприємствами та організаціями.

     3.2.3. Головними та базовими організаціями, атестованими відповідно до частини шостої статті 17 Закону ( 
  1   2   3

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка