Пошук по сайту


Міністерство освіти І науки україни криворізький коледж Національного авіаційного університету затверджую

Міністерство освіти І науки україни криворізький коледж Національного авіаційного університету затверджуюМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький коледж Національного авіаційного університету

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника коледжу з навчально-методичної роботи

_____________Г.В.Даниліна

"_____" ___________20____р.
Перелік

питань для підготовки до заліку

з дисципліни «Метрологія та стандартизація вимірювань»

( назва)

спеціальності ____5.05110302_____

(шифр)

«Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів» 2-011,2-012

(назва спеціальності, напряму) (№ групи)

на 2013-1014 5 семестр

(навчальний рік) (семестр)


 1. Поясніть взаємозв’язок метрології та стандартизації.

 2. Дайте визначення поняттю фізична величина.

 3. Дайте визначення одиниці фізичної величини.

 4. Назвіть основні одиниці фізичних величин, які входять до системи СІ.

 5. Перерахуйте найбільш розповсюдженні системи одиниць фізичних величин та їх основні одиниці.

 6. Які величини умовно прийняті безрозмірними і рівними одиниці в системах СГСЕ, СГСМ і симетричної СГС?

 7. Які одиниці є основними в системі одиниць МКС?

 8. Які системи одиниць, як частини Міжнародної системи одиниць, увійшли до наших стандартів на одиниці вимірювань в області теплових, акустичних і світлових величин?

 9. Назвіть групи фізичних величин, які обумовлюються присутністю тих чи інших відношень та множини їх розмірів.

 10. Назвіть приклади системних і позасистемних одиниць. На які різновиди діляться системні одиниці?

 11. Назвіть основні Закони України про метрологію

 12. Назвіть основні функції Державної метрологічної системи.

 13. Поясніть необхідність створення Науково-технічної комісії з метрології.

 14. Наведіть класифікацію нормативних документів з метрології.

 15. Дайте характеристику Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

 16. Дайте визначення істинного, дійсного значення та результату вимірю­вань.

 17. Назвіть основні похибки вимірювань фізичних величин.

 18. Дайте визначення абсолютної похибки вимірювань фізичних величин та наведіть її формулу.

 19. Дайте визначення відносної похибки вимірювань фізичних величин та наведіть її формулу.

 20. Дайте визначення випадкової похибки вимірювань фізичних величин та назвіть причини її виникнення.

 21. Дайте визначення систематичної похибки вимірювань фізичних вели­чин та назвіть причини її виникнення.

 22. Наведіть класифікацію вимірювань.

 23. Наведіть основні рівняння вимірювань

 24. Охарактеризуйте процес виконання вимірювань.

 25. Поясніть відмінність між статичним та динамічним вимірюванням.

 26. Дайте визначення прямого, посереднього, сукупного та сумісного вимірювання. Наведіть приклади.

 27. Назвіть основні методи вимірювань фізичних величин.

 28. Компенсаційний метод вимірювань.

 29. Назвіть електричні методи вимірювань неелектричних ве­личин і технологічних параметрів.

 30. Диференціальний метод вимірювань.

 31. Метод стабілізації параметрів статичних харак­теристик (класичний метод).

 32. Назвіть основні методи структурної надмірності.

 33. Поясніть зміст методу зменшення випадкової похибки за рахунок підвищення кількості вимірювань.

 34. Поясніть зміст методу математичної обробки результатів вимі­рювань.

 35. Поясніть зміст методу зменшення систематичної складової по­хибки.

 36. Поясніть зміст методу зменшення випадкової та систематичної складової похибки.

 37. Поясніть зміст методу зменшення мультиплікативних і адитив­них похибок.

 38. Як обчислюється середнє арифметичне значення? Напишіть формулу.

 39. Напишіть формулу для обчислення випадкового відхилення результату нагляду.

 40. Як обчислюється середнє квадратичне відхилення? Напишіть формулу.


Перелік рекомендованої літератури

 1. Г.А. Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю. Київ. 2006.

 2. С.В. Цюцюра. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація. Київ. 2006.

 3. В.І. Павлов. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів. Київ. 2004.

 4. Метрология в гражданской авиации. Титов А.П. Учеб. Пособие. 1989.

 5. Метрология. Введение в специальность. Маршин П.Л. 1991.

 6. В.Д. Цюцюра. Метрологія та основи вимірювань. Київ. 2003.

 7. Фридман А.Э. Основы метрологии: Современный курс. С-Пб. 2008.

 8. Основы авиационной метрологии. Грохольский А.Л. 1983.

 9. Краткий справочник метролога.Брянский Л.Н. 1991.

 10. Гвоздев В.Д. Прикладная метрология: Величины и измерения. - М.: МИИТ, 2011.

 11. Г. Д. Крылова. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. М. 1999.

 12. Аксенова Е.Н. Элементарные способы оценки погрешностей результатов прямых и косвенных измерений. М. 2003.

 13. Справочник по международной системе единиц. Бурдун Г.Д. 1977.

 14. Бурдун Г.Д. Основы метрологии. М.: 1985.

 15. З.А. Хрусталев. Метрология, стандартизация и сертификация. М. 2011.Підготував викладач ____________ Лук’янова Г.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)
Перелік питань обговорений методичною радою циклової комісії авіаційних приладів та електроустаткування

(назва циклової комісії)

протокол № _____ від ___________ 20___ р.
Голова циклової комісії ___________ Ситник С.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Форма письмового запиту на інформацію
Кіровоградський машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету

Тарасенко Валерія Сергіївна
Фінансово-правовий коледж Київського-національного університету імені Тараса Шевченка, 4-й курс, 1 група, спеціалізація фінансове...

Міністерство міністерство освіти І науки україни охорони здоров’я україни
Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство освіти І науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки надсилає інструктивно-методичний лист щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний...
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного...

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Нормативно-паравова документація міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та...

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів у системі післядипломної освіти, яка надає громадянам...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Департаменти (управління) освіти І науки обласних та Київської міської державних адміністрацій

Укра ї н а міністерство освіти та науки україни управління освіти...
Цз міністерства освіти І науки України від 3 вересня 2009 року №814 "Про Положення про Функціональну підсистему “Освіта І наука України”...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка