Пошук по сайту


Законів України «Про хімічні джерела струму», «Про відходи», «Про металобрухт»

Законів України «Про хімічні джерела струму», «Про відходи», «Про металобрухт»

ДОГОВІР № ­­­­__________

прийому відходів на утилізаціюм. Дніпропетровськ

«___» _____________ 2011 р.Товариство з обмеженою відповідальністю «Метал» іменоване надалі «Покупець», що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, встановлений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства», в особі генерального директора Громова Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту підприємства, Законів України «Про хімічні джерела струму», «Про відходи», «Про металобрухт» та інших законодавчих та нормативно-правових актів та Ліцензій Міністерства охорони навколишнього природного середовища України серії АГ № 507015 від 25.11.2010 р. - Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація); серії АГ № 500691 від 14.10.2010 р.Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (макулатури, склобою, відходів полімерних, відходів гумових, у тому числі зношених шин, матеріалів текстильних вторинних); Ліцензій Міністерства промислової політики України серії АВ № 377009 - Заготівля, переробка металобрухту чорних металів; серії АВ № 377015 - Заготівля, переробка металобрухту кольорових металів, з одного боку, і __________________

_____________________________________________________________________________________ іменоване надалі «Продавець», що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, встановлений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства», в особі _____________________________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________________________ з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1«Продавець» згідно вимог статті 17 Закону України «Про хімічні джерела струму» здає відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (свинцеві та лужні акумуляторні батареї) ємністю 7А/год та більше (надалі Товар) для утилізації на спеціалізоване підприємство з утилізації, яким є «Покупець», а «Покупець» приймає на утилізацію відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (свинцеві та лужні відпрацьовані акумуляторні батареї) у номенклатурі та кількості за ціною, відповідно до Специфікації № 1, що є невід'ємною частиною даного Договору.

1.2. «Продавець» передає на утилізацію «Покупцю» Товар, а «Покупець» приймає і сплачує за Товар. Товар являє собою вторинну сировину (макулатура, склобій, полімерні відходи, гумові відходи, у тому числі зношені шини, матеріали текстильні вторинні) відповідно до Специфікації № 2, яка утворилась в результаті виробничо-господарської діяльності «Продавця», у номенклатурі, кількості з урахуванням засміченості чи вологості й за ціною, відповідно до доданої специфікації, що є невід'ємною частиною даного договору.

1.3. «Продавець» передає у власність «Покупця» Товар, а «Покупець» приймає і сплачує за Товар. Товар являє собою металобрухт чорних металів відповідно до Специфікації № 3, який утворився в результаті виробничо-господарської діяльності «Продавця», у номенклатурі, кількості з урахуванням засміченості й за ціною, відповідно до доданої специфікації, що є невід'ємною частиною даного договору.

1.4. «Продавець» передає у власність «Покупця» Товар, а «Покупець» приймає і сплачує за Товар. Товар являє собою металобрухт кольорових металів відповідно до Специфікації № 4, який утворився в результаті виробничо-господарської діяльності «Продавця», у номенклатурі, кількості з урахуванням засміченості й за ціною, відповідно до доданої специфікації, що є невід'ємною частиною даного договору.

1.5. Ціна на Товар може змінюватись в залежності від кон’юнктури ринку. «Покупець» повинен протягом 5 (п’яти) днів письмово повідомити «Продавця» про зміну ціни на Товар і погодити її з «Продавцем».

2. УМОВИ ЯКОСТІ ТОВАРУ

2.1. Відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (свинцеві та лужні акумуляторні батареї) повинні відповідати технічним та технологічним вимогам для безпечного транспортування та зберігання.

2.2. Відходи вторинної сировини (макулатура, склобій, відходи полімерні, відходи гумові, у тому числі зношені шини, матеріали текстильні вторинні) по своїй якості повинні відповідати технічним та технологічним вимогам, діючих до цих видів відходів.

2.3. Брухт та відходи чорних та кольорових металів по своїй якості повинні відповідати технічним і технологічним вимогам, згідно вимог ДСТУ 3211-95 для кольорових металів та ДСТУ 4121-2002 для чорних металів.

2.4. Перевірка кожної партії Товару на вибухонебезпечність, радіаційну й хімічну безпеку проводиться фахівцями «Покупця» за власні кошти.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Поставка Товару здійснюється «Покупцем» самовивозом по мірі накопичення Товару на складі «Продавця», після повідомлення «Продавця» про готовність Товару до відвантаження, не пізніше, ніж за 5 днів до числа відвантаження.

3.2. Товар вважається зданим «Продавцем» й остаточно прийнятим «Покупцем» відповідно до Акту прийому-передачі, відповідно до ваги за результатами зважування на складі «Продавця» у присутності представника «Покупця» з відрахуванням засміченості чи вологості, а для небезпечних відпрацьованих хімічних джерел струму поштучно, згідно марок і загальною вагою.

3.3. «Продавець» зобов'язується передати «Покупцеві» супровідні документи встановленого зразка по бухгалтерському обліку Товару.

3.4. «Покупець» зобов'язується передати «Продавцеві» екологічну довідку, встановленого зразка, про прийняття деяких видів відходів на утилізацію та про їх утилізацію.

    1. В окремих випадках за домовленістю сторін можлива поставка Товару «Продавцем» на склад «Покупця».

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки між сторонами здійснюється в національній валюті у вигляді попередньої оплати в розмірі 100% на погоджений обсяг Товару до його відвантаження. При цьому «Продавець» зобов'язується відвантажити весь погоджений обсяг Товару протягом не більше 3 робочих днів з моменту одержання оплати й надання «Покупцем» автотранспорту під самовивіз. У випадку затримки відвантаження більше 3-х робочих днів «Продавець» зобов'язується протягом 4-го дня повернути суму попередньої оплати на розрахунковий рахунок «Покупця». У деяких випадках платником є сторона, що передає на утилізацію певний вид відходів. «Продавець» сплачує ціну відходів, які передаються на утилізацію на протязі 3-х банківських днів після підписання Акту прийома-передачі.

4.2. Для уточнення остаточного обсягу здійснених поставок і платежів «Продавець» й «Покупець» на підставі Актів прийому-передачі здійснюють щомісячне звірення за бажанням.

4.3. В окремих випадках за домовленістю сторін передбачені оплата по факту відвантаження товару та його приймання.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку прострочення відвантаження Товару після одержання оплати, «Продавець» сплачує «Покупцеві» пеню в розмірі 0,2 % від вартості оплаченої, але не відвантаженої продукції за кожен день прострочення відвантаження.

5.2. У випадку несвоєчасної оплати відвантаженого Товару «Покупець» сплачує «Продавцеві» пеню в розмірі 0,2% від вартості неоплаченої частини Товару, за кожен день прострочення оплати.

5.3. Відповідальність, не передбачена даним Договором, регулюється чинним законодавством України.

6. ПРЕТЕНЗІЇ

6.1. Всі розбіжності, що виникають із даного Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, претензія передається до Господарського суду.

    1. Рішення господарського суду є обов'язковим для виконання кожної із сторін.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, у випадку настання обставин непереборної чинності, а саме стихійних лих любого характеру, війни, воєнних операцій та інших, що безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

При цьому строк виконання зобов'язань за договором відсувається на час, протягом якого діяли такі обставини.

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань по даному Договору, зобов'язана протягом 10 днів, сповістити іншу Сторону про настання або припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Після підписання даного Договору всі попередні переговори й переписка по ньому втрачають чинність.

    1. Специфікації до даного Договору становлять його невід'ємну частину.

    2. Договір може укладатись як на всі види відходів так і тільки по окремим специфікаціям.

8.4. Всі зміни, доповнення й інші документи до Договору, підписані. Факсимільні зв'язки, мають чинність оригіналів до заміни їх на останні.

8.5. Безпосередньо відповідальні за виконання Договору:

з боку «Продавця»_____________________________________________________________

посада (П.І.Б.)

контактний телефон ______________________________

з боку «Покупця» Кошляк Тетяна Миколаївна – виробничий майстер тел. (0562)34-24-39,

(056)377-8-377.

8.6. В разі, якщо «Продавець» у звітному періоді не передавав на утилізацію «Покупцеві» відходи згідно укладеного Договору, то Договір може бути розірваний в односторонньому порядку «Покупцем».

8.7. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання й діє до 31 грудня 2011 р.

Якщо жодна із сторін не заявила про припинення Договору, то він вважається продовженим на наступний рік.

8.8. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну чинність, по одному для кожної із Сторін.ПОКУПЕЦЬ
ПРОДАВЕЦЬ

Підприємство ТОВ "Метал"

49005, м. Дніпропетровськ,

вул. Олеся Гончара, 16,

р/р 26002129710001

у КБ "Приватбанк"

м. Дніпропетровськ,

МФО 305299, ЄДРПОУ 24446930,

ІПН 244469304638,

Свід. плат. податку № 04210305,

Тел/факс. 0562-35-49-31;

0562-35-39-36; 056-377-8-377


_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Генеральний директор

ТОВ "МЕТАЛ"
О.В. Громов
______________________________________________________________________________
_______________ /______________________/


Специфікація № 1
до Договору №___________ від “___” __________ 2011 р.

Відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму


п/п

Найменування

Одиниця виміру

Ціна грн. з ПДВ “брутто”


1

Відпрацьовані акумуляторні батареї свинцеві стаціонарні використовувані для комплектування батарей як джерела постійного струму на телеграфних, телефонних об'єктах, телестанціях, в телекомунікаційних системах, системах безперебійної сигналізації, а також для резервного живлення:

1.1. При загальному обсязі разової партії до 100 кг, що мають:

корпус з поліетилену чи поліпропілену

корпус з термопласту чи ебоніту

корпус з скла

1.2. При загальному обсязі разової партії від 100 кг до 1000 кг, що мають:

корпус з поліетилену чи поліпропілену

корпус з термопласту чи ебоніту

корпус з скла

1.3. При загальному обсязі разової партії від 1000 кг до 3000 кг, що мають:

корпус з поліетилену чи поліпропілену

корпус з термопласту чи ебоніту

корпус з скла

1.4. При загальному обсязі разової партії більше 3000 кг, що мають:

корпус з поліетилену чи поліпропілену

корпус з термопласту чи ебоніту

корпус з склакг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг


0,20

0,15

0,10

2,00

1,50

1,00

3,00

2,20

1,50

4,00

3,00

2,00

2

Відпрацьовані стартові акумуляторні батареї з автомобілів, тракторів, мотоциклів та іншої техніки:

2.1. При загальному обсязі разової партії до 100 кг, що мають:

корпус з поліетилену чи поліпропілену

корпус з термопласту чи ебоніту

2.2. При загальному обсязі разової партії від 100 кг до 1000 кг, що мають:

корпус з поліетилену чи поліпропілену

корпус з термопласту чи ебоніту

2.3. При загальному обсязі разової партії від 1000 кг до 3000 кг, що мають:

корпус з поліетилену чи поліпропілену

корпус з термопласту чи ебоніту

2.4. При загальному обсязі разової партії більше 3000 кг, що мають:

корпус з поліетилену чи поліпропілену

корпус з термопласту чи ебоніту

корпус з скла


кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг


0,20

0,15

2,50

2,00

3,50

3,00

6,00

5,00

4,00

3

Відпрацьовані лужні акумуляторні батареї

3.1. При загальному обсязі разової партії до 1000 кг

3.2. При загальному обсязі разової партії більше 1000 кг


кг
кг3,50
7,00


Примітка:

  • відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (відпрацьовані АКБ) приймаються по акту приймання поштучно і по вазі, з обов’язковим зазначенням марки АКБ, ціна за одиницю зданого АКБ визначається шляхом зважування його на вагах та в залежності від матеріалу корпуса по специфікації.

  • при передачі «Продавцем» на утилізацію «Покупцеві» відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму (відпрацьованих АКБ) сумарним обсягом менше 500 кг разом з вторинними відходами і металобрухтом «Продавець» за свої кошти доставляє Товар «Покупцеві».


ПОКУПЕЦЬ________________ _________________ПРОДАВЕЦЬ

Специфікація № 2
до Договору №___________ від “___” __________ 2011 р.

Вторинна сировина


п/п

Найменування

Одиниця виміру

брутто”

Ціна грн. з ПДВ разова партія більше 1,0 тн

Ціна грн. з ПДВ разова партія до 1,0 тн

1

Макулатура

тн

700

500

2

Склобій

тн

100

70

3

Полімерні відходи*

тн

550

750

4

Гумові відходи*

тн

450

750

5

Зношені шини*

тн

550

750

6

Матеріали текстильні вторинні*

тн

760

960

7

Відходи ізоляторів*

тн

500

700

8

Відходи карболіту*

тн

720

920

9

Оргтехніка*

тн

3700

8700

10

Інші відходи

тн11

12

13

14

15

16

17

18


*- платником є сторона, яка передає відходи на утилізацію.


ПОКУПЕЦЬ________________ _________________ПРОДАВЕЦЬ

Специфікація № 3
до Договору №_________ від “___” ______________ 2011 р.

Брухт та відходи чорних металів (ДСТУ 4121-2002)


п/п

Найменування

Вид

Одиниця виміру

нетто”

Ціна грн. без ПДВ, разова партія більше 1,0 тн

Ціна грн. без ПДВ, разова партія до

1,0 тн

1

Брухт сталевий № 1

(кусковий брухт та відходи)

1

тн

3000

2100

2

Брухт сталевий № 2

(сталевий важковаговий)

2

тн

2400

2000

3

Брухт чавуна № 1

26

тн

2600

2000

4

Брухт сталевий № 3

(сталевий важковаговий брухт)

3

тн

2500

1800

5

Брухт та відходи чавунного лиття

505

тн

2200

2000

6

Брухт сталевий негабаритний важковаговий

500

тн

2400

2000

7

Брухт сталевий легковаговий

501

тн

2100

1500

8

Стружка сталева № 1

22

тн

1800

1000

9

Брухт автомобільний

12

тн

2200

1600

10

Брухт та відходи чавунних виробів

506

тн

2200

1800

11

Брухт та відходи змішані № 2

509

тн

2200

1500

12

Канати та дріт сталеві

502

тн

1000

800

13

Стружка сталева

503

тн

1500

1000

14

Брухт сталевий оцинкований

6

тн

700

500

15

Скрап для перероблення

511

тн

600

300

16

Стружка сталева з підвищеним вмістом абразивного матеріалу

504

тн

400

200ПОКУПЕЦЬ________________ _________________ПРОДАВЕЦЬ

Специфікація № 4
до Договору №__________ від «___» __________ 2011 р.
Лом та відходи кольорових металів (ГОСТ 3211-95)


п/п

Найменування

Група

Сорт

Одиниця виміру «нетто»

Ціна, грн. без ПДВ

з об’ємом більше 300 кг

Ціна, грн. без ПДВ з об’ємом до 300 кг

1

Алюміній нелегований

I

1

т

14000

8000

2

Алюміній нелегований

I

3

т

10000

7000

3

Сплави алюмінієві

II-VII

1-2a

т

10000

6000

4

Сплави алюмінієві з високим вмістом магнію чи цинку

VIII-XI

1-2a

т

6000

5000

5

Стружка алюмінієва

всі групи

всі сорти

т

5000

2000

6

Шлаки алюмінієві

XII-XIII

3

т

1000

600

7

Сплави магнію

всі групи

1-2

т

2000

1000

8

Мідь без полуди і паяння

I

1,1a,2,3а

т

53000

40000

9

Мідь без полуди і паяння

II

1,1a,2,3a

т

45000

40000

10

Латунь

III -VIII

всі сорти

т

20000

18000

11

Бронза

IX-XIV

всі сорти

т

20000

18000

12

Шлаки мідні

Г

2-3

т

3500

1000

13

Стружка мідна

I-II

1-3

т

30000

28000

14

Стружка латунна

III-VII

1-3

т

14000

12000

15

Стружка бронзова

IX-XIV

1-3

т

15000

12000

16

Нікелеві сплави

I-IV

2

т

25000

20000

17

Стружка нікелевих сплавів

I-IV

2-3

т

15000

12000

18

Відходи білої бляхи

I

1-3a

т

400

200

19

Свинець чистий

I

1-3

т

12000

10000

20

Свинець сурм’янистий

II

1-3

т

8000

6000

21

Бабіти кальцієві

III

2-3

т

1000

500

22

Титан чистий

I

1-4

т

18000

15000

23

Сплави титанові леговані

II

1-4

т

15000

15000

24

Стружка титанова

I

1-3

т

11000

5000

25

Стружка титанових сплавів

II-III

1-4

т

5000

5000

26

Окалина цинкова і гартцинка

I

1-3

т

1000

500

27

Окалина цинково-свинцева

II

1-2

т

500

250

28

Освинцьований кабель і проводи з алюмінієвою жилою

I

2

т

7000

4000

29

Освинцьований кабель з мідною жилою

II

2

т

25000

15000

30

Освинцьований кабель с мідною жилою

II

4

т

18000

9000

31

Кабеле-провідникові відходи та брухт змішаний (брутто)

-

-

т

3000

2000


ПОКУПЕЦЬ_____________ _____________ПРОДАВЕЦЬ

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законів України «Про хімічні джерела струму», «Про відходи», «Про металобрухт»
Аг №507015 від 25. 11. 2010 р. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення,...

Ліцензії Міністерства охорони навколишнього природного середовища...
Статуту підприємства, Законів України «Про хімічні джерела струму», «Про відходи» та інших законодавчих та нормативно-правових актів...

Закон Ома для однорідної ділянки кола. 9 клас. Мета уроку
...

3. Джерела, розміри І порядок преміювання
Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України "Про оплату праці" від 24. 03. 95 р. N 108/95-вр,...

Тема : Закон Ома для постійного струму
Силою струму називають скалярну величину, яка чисельно дорівнює електричному заряду, що проходить через поперечний переріз провідника...

Закону України "Про металобрухт"
Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2001 р., N 1, ст. 3 такі зміни

Всеукраїнський студентський архів
В роботі представлені двадцять таблиць, три малюнки, розрахунковий матеріал, який містить відповідні формули. Дані представлених...

Усний журнал
Хімічні вечора

Інформаційна картка обстеження спеціалізованих підприємств, їх приймальних...
Департамент економіки, 29013, вул. Гагаріна,3, каб. 115, тел. 76-21-12, e-mail: economy

Грачева Е. Ю., Болтинова О. В. Правовые основы страхования
Джерела страхової діяльності. Загальна характеристика Закону України “Про страхування”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка