Пошук по сайту


10. ВОДІЙ ВСЮДИХОДА - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка13/163
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   163

10. ВОДІЙ ВСЮДИХОДА


(Код КП 8331.2)

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує колісними, гу­сеничними, плавучими всюдиходами різних марок з поту­жністю двигуна до 147 кВт під час руху по твердих доро­гах, болотистій місцевості, сніговій цілині. Долає водяні перешкоди у різні пори року з підбором місць входу та ви­ходу. Керує додатковим обладнанням всюдихода. Транспор­тує людей та вантажі. Супроводжує автомобілі під час по­долання підйомів та важко-прохідних ділянок дороги. Ущільнює сніговий покрив, прокладає зимові дороги на болотистій місцевості, розчищає зимові дороги. Виконує буксирування причепів, заправляння паливними та змащу­вальними матеріалами, змащування всюдихода. Подає всю­дихід з причепом для завантажування та вивантажування. Здійснює контроль за навантажуванням, вивантажуванням, кріпленням вантажу та безпечним розміщенням пасажирів. Подає всюдихід назад та ставить його на місце стоянки. Оформляє дорожню документацію. Перевіряє технічний стан всюдихода перед рейсом. Виявляє та усуває несправно­сті, що виникли в дорозі, виконує всі види ремонту та тех­нічного обслуговування. Підтримує зв'язок з базою за до­помогою радіостанції. Самостійно витягує всюдихід (у кри­тичних ситуаціях) з болота, річки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила експлуатації та керу­вання всюдиходом; будову двигунів, механізмів та приладів всюдихода; правила дорожнього руху; ознаки та причини несправностей, способи встановлення та усування їх у по­льових умовах; правила стропування, навантаження, укла­дання, кріплення та розвантажування різних вантажів; правила виконання робіт з причіпними пристроями та об­ладнанням; правила перевезення людей, небезпечних ван­тажів та таких, що швидко псуються; граничне заванта­ження всюдихода та причепа під час руху по різних грун­тах, снігу, льоду, воді; порядок і правила руху відповідно до карти та компасу в умовах обмеженої видимості та по малонаселеній місцевості; порядок оформлення приймаль­но-здавальних документів на виконані роботи або на ван­тажі, що перевозяться; правила використання радіостанції, установленої на всюдиході; способи надання першої медич­ної допомоги у разі обмороження, опіків, травм; способи виконання штучного дихання; види та властивості палив­них та мастильних матеріалів, норми їх витрат та способи збереження; правила користування вогнепальною зброєю.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи водієм автомобіля та слю­сарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складні­стю машин 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

У разі керування всюдиходом з потужністю двигуна понад 147 кВт .

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи водієм всюдихода та слю­сарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складні­стю машин 5 розряду не менше 1 року.

11. ГАЗОЗВАРНИК


(Код КП- 7212.2)

Специализация: ГАЗОВАРНИК (будівельні роботи)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварю­вання простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевої сталі в нижньому та верхньому положеннях зварного шва; попереднє підігрівання конструкцій та деталей.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні прийоми зварювання простих деталей; будову газогенераторної установки, бало­нів, редукторів, зварювальних пальників та правила корис­тування ними; основні властивості металів та газів, що за­стосовуються для зварювання металів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання запобіжних сіток у приймальних трубах.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварю­вання середньої складності вузлів, деталей та трубопроводів з вуглецевої та конструкційної сталей в усіх просторових положеннях зварного шва (крім стельового); попереднє та супровідне підігрівання металу з дотриманням заданого режиму.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову газозварювальної апара­тури, яку обслуговує; будову зварних швів та способи їх випробовування; основні властивості металів, що зварюють­ся; правила підготовки трубопроводів для зварювання; пра­вила вибирання режиму нагрівання металу залежно від його марки та товщини; причини виникнення внутрішньої напруги та деформації металу, що зварюється, заходи щодо їх запобігання, основні технологічні прийоми зварювання та наплавлення зі сталі.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи газо­зварником 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання вентиляційних труб. Зварювання безнапірних трубопроводів для води (крім магістральних). Зварювання зовнішніх та внутрішніх ме­реж водопостачання та теплофікації.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварю­вання складних конструкцій та трубопроводів з вуглецевої та конструкційних сталей в усіх просторових положеннях зварного шва; гаряче виправляння відповідальних і склад­них конструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи визначення режимів зварювання металу залежно від конфігурації та товщини; основні дані про метал, що зварюється; основні поняття про методи одержання та зберігання найбільше поширених га­зів, що використовуються для газового зварювання (ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану тощо); види де­фектів у зварних швах і методи їх запобігання та усування; читання креслень.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи газозварником 3 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання під час монтажу трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж водопоста­чання та теплофікації. Зварювання технологічних трубопроводів (V категорії). Зварювання трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварю­вання складних і відповідальних конструкцій та трубопро­водів з вуглецевих та низьколегованих конструкційних сталей, що призначені для роботи під динамічним наван­таженням і тиском. Виконує термообробку газовим паль­ником зварних стиків після зварювання.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: механічні та технологічні влас­тивості металів, що зварюються; вибирання технологічної послідовності накладення швів та режимів зварювання; способи контролю та випробовування відповідальних звар­них швів; вплив термічної обробки на властивості зварного з'єднання.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи газозварником 4 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання трубок імпульсив­них систем КВП та автоматики. Зварювання під час мон­тажу трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопо­стачання низького тиску. Зварювання технологічних тру­бопроводів III та IV категорій (груп), трубопроводів пари та води III та IV категорій. Зварювання під час монтажу тру­бопроводів зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварю­вання особливо складних і відповідальних конструкцій і трубопроводів з високовуглецевої сталі, призначених для роботи під динамічними та вібраційними навантаженнями та високим тиском.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: різноманітність легких та важ­ких сплавів, їх зварювальні та механічні властивості; види корозії та фактори, що її спричиняють; необхідні знання з металографії зварних швів; методи спеціальних випробу­вань зварних виробів та призначення кожного з них.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газозварником 5 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання під час монтажу трубопроводів зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску. Зварювання технологічних трубопрово­дів І та II категорій (груп), а також трубопроводів пари і води І та II категорій.

7-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів, призначених для роботи під високими динамічними та вібраційними навантаженнями і високим тиском, та конструкцій особливо складної конфігурації в усіх просторових положеннях зварного шва під час виконання робіт на висоті та в діючих цехах без зупинки виробництва. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, газозварювальної апаратури та інструментів згідно із заданим технологічним режимом зварювання. Виконує газозварювальні роботи з ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском до 5,5 МПа згідно із технологічними картами. Здійснює контроль за дотриманням правил щодо виконання газозварювальних робіт.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: механічні та технологічні властивості різних видів металів, що зварюються; різні види легких і важких сплавів, їх зварювальні та механічні властивості; види корозії та фактори, що її спричиняють; основні знання з металографії зварних швів; правила технологічної послідовності накладання різних видів швів та режимів зварювання; методи визначення дефектів у зварних швах і правила запобігання їх виникненню; методи усунення дефектів у зварних швах; методи та способи здійснення спеціальних випробувань зварних виробів; вимоги технічної документації до експлуатації газозварювальної апаратури; креслення особливо складних вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів; способи виконання газозварювальних робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила дотримання вимог пожежної безпеки; правила роботи зі шкідливими, небезпечними та отруйними речовинами, що застосовуються під час виконання робіт; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газозварником 6 розряду – не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Газове зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, деталей та конструкцій, конструкцій складної конфігурації з металів різних типів під час виконання монтажних та ремонтно-будівельних робіт на висоті, у стиснених умовах, у діючих цехах без зупинки виробництва у всіх просторових положеннях зварного шва. Газове зварювання під час монтажу та ремонту діючих трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску, технологічних трубопроводів І та II категорій (груп), трубопроводів водопостачання та теплофікації. Здійснення контролю за якістю виконання робіт згідно із технологією та робочими кресленнями.

В редакції доповнення №5, затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка