Пошук по сайту


Методичні вказівки до вивчення курсу

Методичні вказівки до вивчення курсу

Сторінка1/3
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


МЕТРОЛОГІЯ,СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ

ТА АКРЕДИТАЦІЯ

Методичні вказівки


до вивчення курсу

Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація”

для студентів базового напрямку 6.0914 “ Комп’ютеризовані системи ,автоматика і управління ” заочної форми навчання
Затверджено на засіданні кафедри

Метрологія, стандартизація та сертифікація”

Протокол №12 від 14.04.2003р.

Львів-2003Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Методичні вказівки до вивчення курсу “Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація” для студентів базового напрямку 6.0914 “Комп’ютеризовані системи,

автоматика і управління ” заочної форми навчання / Укл. В.М.Ванько, Є.В. Походило, П.Г. Столярчук,– Львів:

Видавництво Національного університету

“Львівська політехніка”, 2003 – 28 с.

Укладачі В.М.Ванько, канд. техн. наук, доц.

Є. В.Походило, канд. техн. наук, доц.

П.Г. Столярчук, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний за Р. В. Бичківський, д-р техн. наук, проф. випуск

Рецензент Р. В. Бичківський, д-р техн. наук, проф.

ЗМІСТСтор.

ВСТУП 4


  1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 5

2. РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ 5

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ КУРСУ 8

3.1. Загальні питання основ метрології. 8

3.2. Засоби вимірювальної техніки. 8

3.3. Планування вимірювального експерименту. 9

3.4. Забезпечення єдності і точності вимірювань. 9

3.5. Метрологічне забезпечення вимірювань. 9

3.6. Основи кваліметрії. 10

3.7. Державна система стандартизації України. 10

3.8. Види нормативно-технічних документів. 10

3.9. Міжнародні організація з стандартизації. 11

3.10. Система сертифікації УкрСЕПРО. 11

3.11. Сертифікація продукції та атестація виробництва. 11

3.12. Акредитація у системі УкрСЕПРО. Аудит. 11

4. ЗАПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 12

5. Практичні заняття 14

5.1. Загальні вимоги 14

5.2. Теми практичних занять 14

6. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 14

6.1. Загальні вказівки 14

6.2. Задачі контрольних робіт 15
ЛІТЕРАТУРА 26

ДОДАТОК 27ВСТУПСтандартизація, метрологія та засоби вимірювальної техніки складають три основні ланки, рівень і темпи розвитку яких стимулюють невпинний розвиток різноманітного промислового виробництва та найбільше впливають на якість вироблених продукції та послуг.

Державні стандарти України з якості спонукають до створення систем та методик оцінювання якості продукції і послуг, враховуючи потреби та інтереси різноманітних організацій-продуцентів. Під час побудови системи якості та її впровадженні необхідно врахувати конкретні завдання підприємства, особливості виробленої ним продукції та застосовані при цьому технологічні процеси, а також конкретні методи праці. Такий зв’язок між ефективністю виробництва, прискоренням науково-технічного прогресу і метрологічним та стандартизаційним забезпеченням виробництва вимагає створення системи безперервної методологічної підготовки спеціалістів.

У відповідності з навчальними планами затвердженими Кабінетом Міністрів України у всіх вузах однією з основних професійно-орієнтованих дисциплін в системі підготовки студентів різних за напрямами, в тому числі і електротехнічних спеціальностей став курс “Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація”.

Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні основи метрології та стандартизації, познайомити з Державною системою стандартизації та системою сертифікації України, з основами управління якістю продукції та з порядком проведення акредитації вимірювальних лабораторій, що дозволяє оволодіти принципами системного аналізу та комплексом знань, необхідних при розробці стандартів і здатних самостійно ставити і вирішувати наукові, інженерні та виробничі завдання з управління якістю продукції.

В методичних вказівках наведена загальна структура курсу, програма курсу, переліки практичних робіт, контрольні запитання та рекомендована література.

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Основна форма вивчення даної дисципліни – самостійна робота, яка містить:

  • вивчення матеріалу з рекомендованих підручників, навчальних посібників та спеціальної технічної літератури;

  • використання лекційного матеріалу для вивчення дисципліни;

  • підготовка до практичних занять згідно тематики запланованих занять;

  • самоперевірка за контрольними запитаннями, що наведені в методичних вказівках з тем дисциплін (контрольні запитання можуть відповідати запитанням екзаменаційних білетів);

  • виконання контрольних робіт.

Відповідно до навчального плану для вивчення дисципліни передбачено лекційні заняття, практичні заняття та самостійна робота. Обов’язковим є виконання контрольних робіт протягом навчання та іспит з дисципліни.

Наведений перелік літератури допоможе вивчити окремі питання. Після вивчення теми, не використовуючи наведені літературні джерела, необхідно відповісти на поставлені для самоперевірки запитання, а також виконати відповідно до теми завдання контрольну роботу.

Для поглибленого вивчення матеріалу курсу передбачені консультації підчас настановчої сесії і протягом семестру.
2. РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Загальні питання основ метрології.1.1. Вступ. Роль метрології в забезпеченні науково-технічного прогресу, забезпеченні виробництва та якості продукції. Еволюція метрології і вимірювальної техніки. Тенденції і перспективи розвитку метрології.
1.2.Основні поняття метрології.

Нормування термінів та визначень метрології та вимірювальної техніки державними стандартами (ДСТУ 2681-94 «Метрологія. Терміни та визначення»). Поняття одиниці фізичних величин. Одиниці електричних та неелектричних величин. Система одиниць СІ, головні та додаткові одиниці. Засіб вимірювання. Первинний перетворювач (сенсор), вимірювальний перетворювач, вимірювальний прилад, вимірювальна система.
Тема 2. Засоби вимірювальної техніки.
2.1. Класифікація та характеристики засобів вимірювань
Різновиди засобів вимірювання. Метрологічні та технічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Нормальні та робочі умови експлуатації вимірювальних пристроїв. Якісні характеристики засобів вимірювання. Види сумісностей засобів вимірювання. Сучасні тенденції розвитку структур аналогових та цифрових приладів, їх застосування.
2.2. Державні випробування засобів вимірювання техніки.
Державні приймальні та контрольні випробування. Методика, порядок та основні етапи. проведення. Розгляд результатів державних випробувань. Державна система промислових приладів і засобів автоматизації.
Тема 3. Планування вимірювального експерименту.
Організація, етапи проведення та методологічні основи. Вимоги до засобів вимірювання при проведенні експерименту. Форми подання результатів вимірювання. Опрацювання результатів вимірювань. Правила заокруглення результатів вимірювань.
Тема 4. Забезпечення єдності і точності вимірювань.
Відтворення одиниць фізичних величин. Передавання інформації про розміри одиниць до засобів вимірювань. Державні та вторинні еталони. Еталони одиниць основних фізичних та електричних величин.
Тема 5. Метрологічне забезпечення вимірювань.
Державний метрологічний контроль і нагляд. Основні поняття та структура. Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки. Вимоги до зразкових приладів. Схеми перевірки. Особливості перевірки приладів для вимірювань електричних та неелектричних величин.
Тема 6. Основи кваліметрії.
Призначення і напрями діяльності кваліметрії. Види показників якості продукції. Петля якості. Стадії існування продукції. Загальна структура системи якості та її функції. Вимоги до системи якості..
Тема 7. Державна система стандартизації України.
Основні положення і терміни Державної системи стандартизації України. Мета і завдання стандартизації. Різновиди уніфікації виробів. Агрегатування та типізація продукції.
Тема 8. Види нормативно-технічних документів.
Види стандартів та їх призначення. Порядок розроблення, впровадження, побудова, вимоги до викладу і зміст державних стандартів та стандартів підприємств. Призначення та порядок розроблення, вимоги до викладу і зміст технічних умов на промислову продукцію.
Тема 9. Міжнародні організація з стандартизації.
Міжнародна організація ISO. Структура, функції і напрями діяльності. Міжнародні нормативні документи. Міжнародна електротехнічна комісія IEC. Структурна організація, мета і принципи діяльності. Європейські організації з стандартизації. Напрями і особливості діяльності.

Тема 10. Система сертифікації УкрСЕПРО.
Найважливіші відомості про УкрСЕПРО, терміни та визначення . Основи для проведення робіт з сертифікації . Структура і функції УкрСЕПРО.
Тема 11. Сертифікація продукції та атестація виробництва.
Порядок і стадії проведення процедури сертифікації. Моделі

сертифікації продукції.. Загальні вимоги та основні етапи робіт з атестації виробництва продукції і послуг.
Тема 12. Акредитація у системі УкрСЕПРО. Аудит.
Основні положення та засади діяльності. Вимоги до органів сертифікації та порядок їх акредитації. Вимоги до випробувальних лабораторій та до аудиторів. Обов’язки аудиторів.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Алгебри та операції : Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Дискретна математика” для студентів...

Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять
Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять з курсу “Оцінка землі та нерухомості” для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до вивчення
Основи екології передбачається вивчення питань екології виробництв харчової І переробної промисловості. Екологія харчової промисловості...

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»
Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А. В. Телятніков

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів...
Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми...

Організація та планування підприємств
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності 07010602

Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці...
Методичні вказівки про організацію роботи технічного експертаДержнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобіввиробництва...

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності». Харків: хнпу імені Г. С. Сковороди, 2009. с

8. Організація охорони праці на виробництві Методичні поради до вивчення теми
Тема Організація охорони праці на виробництві Методичні поради до вивчення темиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка