Пошук по сайту


Методичні вказівки до вивчення

Методичні вказівки до вивчення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості

Національного університету харчових технологій

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ


Методичні вказівки до вивчення дисципліни

та виконання контрольної роботи для студентів

спеціальності 5.05170104 “Виробництво хліба,

кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”

заочної форми навчання

Викладач: І.В.Присяжний1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програмою дисципліни "Основи екології" передбачається вивчення питань екології виробництв харчової і переробної промисловості. Екологія харчової промисловості досліджує проблеми забруднення повітряного, водного і ґрунтового середовища підприємствами, а також розглядає проблеми їх захисту, охорони і відтворення.

Спеціаліст повинен чітко представляти сучасні задачі охорони довкілля і вміти приймати оптимальні рішення в ситуації конфлікту з природою, коли зачеплені інтереси охорони навколишнього природного середовища. Знання охорони довкілля повинні представляти єдине ціле з професійними знаннями.

Вивчення дисципліни необхідно пов'язувати з сучасними досягненнями науки, практики і постановами і рішеннями уряду і питань охорони навколишнього природного середовищ а.

Після вивчення навчального курсу і виконання контрольної роботи студенти-заочники повинні знати:

 • постанови уряду з питань охорони довкілля;

 • основні екологічні поняття й суть заходів з охорони навколишнього природного середовища.

Студенти-заочники повинні вміти:

- розрізняти рідкісні види рослин і тварин, занесених в Червону книгу
України,

- користуватися стандартами та нормами ГДК (гранично допустимих концентрацій) і ГДВ (гранично допустимих викидів), забруднення повітря, води, продуктів харчування.

Предметом дисципліни екології є детальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування природних та створених людиною систем.

Основні завдання екології:

 • Дослідження особливостей організації життя, в тому числі в зв’язку з антропогенними, що є результатом людської діяльності, впливом на природні системи.

 • Створення наукової основи раціональної експлуатації біологічних ресурсів.

 • Прогнозування змін природи під впливом діяльності людини.

 • Збереження середовища існування людини.

Екологія є спільною базою співпраці фахівців всіх напрямків: натуралістів та інженерів, експериментаторів та вчених - теоретиків, біологів, математиків, медиків, метеорологів, для котрих екологічні знання є життєво необхідними. Набуття кожною людиною екологічних знань буде сприяти дбайливому ставленню до природи, збереженню її та меншій кількості ударів з її боку у відповідь за бездумне ставлення до неї.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п

Назв а теми заняття

За робочою програмою

Всього

Аудитор

Сам ост.

1

Вступ

5

2

3

2

Структура навколишнього середовища

4

1

3

3

Основні поняття та закони екології

4

1

3

4

Трансформація речовин та енергії в біосфері

4

-

4

5

Забруднення біосфери

4

-

4

6

Забруднення та охорона атмосфери

5

2

3

7

Забруднення та охорона гідросфери

4

-

4

8

Забруднення та охорона літосфери і грунтів, тваринного та рослинного світу

4

-

4

9

Екологія людини

4

-

4

10

Природні ресурси Землі

4

-

4

11

Раціональне природокористування

4

-

4

12

Еколого-економічні аспекти раціонального природокористування

4

-

4

13

Організаційна та правова системи управління екологічною безпекою довкілля

4

-

4
Всього

54

6

48

4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ.


 1. Дайте оцінку екологічному моніторингу навколишнього середовища, розкажіть про його призначення.

 2. Проаналізуйте роль екологічної експертизи, як системи спостереження за
  станом навколишнього середовища.

 3. Розкажіть про призначення екологічного паспорту і його основних відомостей.

 4. Які види екологічної шкоди ви знаєте, назвіть правили їх компенсування.

 5. Назвіть правила та обов'язки громадян України в галузі охорони навколишнього природного середовища. (Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня, 1991 року).

 6. Розкажіть про вчення В.І.Вернадського про біосферу та види живих організмів, які її населяють.

 7. Чому ідея В.І.Вернадського про ноосферу виявилась хибною? Розкажіть про відновні і невідновні ресурси біосфери і перспективи їх використання.

 8. Природне середовище, види форм пристосування живих організмів до факторів середовища.

 9. Яким чином абіотичні фактори впливають на життєдіяльність організмів?

 10. Що лягає в основу біотичних факторів? Назвіть види зв'язків між живими
  організмами.

 11. Яку роль виконують антропогенні фактори в біосфері?

 12. Дайте визначення поняття "популяція", як форми існування виду.

 13. Охарактеризуйте вікову структуру популяцій.

 14. Екосистема. Структура екосистем. Поняття біомаси і біопродуктивності.

 15. Розкажіть про еволюцію походження людини на Землі.

 16. Яку роль відіграє наука екологія в житті людського суспільства, розкажіть про її зміст, завдання зв'язок з іншими науками.

 17. Дайте екологічну характеристику альтернативних джерел енергії і перспектив їх використання.

 18. Які види, джерела та наслідки забруднення атмосферного повітря ви знаєте?

 19. Назвіть заходи та методи по поліпшенню стану атмосферного повітря.

 20. Які види, джерела і наслідки забруднення водного середовищ а ви знаєте?

 21. Дайте характеристику методів очищення стічних вод.

 22. Які види ерозії грунтів ви знаєте? Назвіть їх наслідки.

 23. Що таке рекультивація грунтів? Назвіть її види.

 24. Розкажіть про екологічний стан України і глобальні екологічні проблеми
  сучасності.

 25. Розкажіть про екологію хлібопекарських підприємств, запропонуйте метод
  очищення стічних вод.

 26. Розкажіть про екологію м'ясного виробництва, запропонуйте метод очищення стічних вод.

 27. Розкажіть про екологію виробництва вина і соків, запропонуйте метод
  очищення стічних вод.

 28. Розкажіть про екологію молочного виробництва, запропонуйте метод очищення стічних вод.

 29. Розкажіть про екологію спиртового виробництва, запропонуйте метод
  очищення стічних вод.

 30. Екологія забруднення продуктів харчування і її значення для здоров'я людини.

 31. Дайте характеристику природних ресурсів України, розкажіть про їх стан і
  класифікацію.


3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Згідно з планом навчальної роботи студенти заочної форми навчання виконують одну домашню контрольну роботу з дисципліни "Основи екології". До заліку допускаються студенти, які надіслали контрольну роботу у встановлені строки та вчасно зарахована.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань, які охоплюють прикладний і теоретичний аспекти основ екології.

На поставлені теоретичні питання студентам належить дати чітку і змістовну відповідь, користуючись підручниками, методичними посібниками та інформаційними матеріалами, надрукованими в галузевих газетах та журналах.

Послідовність номерів питань вказані в таблиці, в якій цифри від 0 до 9 по горизонталі відповідають останній цифрі шифру. Цифри по вертикалі зліва вказують передостанню цифру шифру. Перетинання горизонтальної і вертикальної лінії визначає клітку, в якій вказані номера питань, на які необхідно дати відповіді.

3.1. ТАБЛИЦЯ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Перед-оста­ння цифра шифру

Остання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
59,9,96

58,10,97

68,11,98

4,78,99

76,13,86

78,100,30

7,15,31

77,16,50

9,17,51

1

10,8,70

11,18,61

12,27,79

13,36,88

14,45,11

15,54,12

16,63,29

17,72,32

18,81,49

19,88,52

2

20,7,71

89,19,62

22,28,80

23,37,89

24,46,10

25,55,13

26,64,28

27,73,33

28,82,48

29,89,53

3

30,6,72

31,20,63

32,29,81

78,38,90

34,47,9

35,56,14

36,65,27

37,74,34

38,83,47

39,90,54

4

40,5,73

41,21,64

42,30,82

43,68,91

44,58,8

45,57,15

46,66,26

47,75,35

48,84,46

49,91,55

5

50,4,74

51,22,65

52,31,83

53,40,91

54,49,7

55,2,16

56,67,25

57,5,36

58,85,45

59,92,56

6

60,3,75

61,23,66

62,32,84

63,41,93

64,50,6

65,1,17

66,3,24

67,8,37

39,100,44

69,93,57

7

33,2,76

71,24,67

72,33,85

73,42,94

74,51,5

75,60,18

76,69,23

77,12,38

6,87,43

79,94,48

8

80,1,77

81,25,68

82,34,86

83,43,95

84,52,4

85,61,19

86,70,22

87,79,39

88,1,42

21,95,59

9

90,14,78

91,26,69

92,35,87

93,44,96

94,53,3

95,62,20

96,71,21

97,80,40

98,2,41

99,3,60


3.2. ПИТАННЯ З КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 1. Органи управління в галузі природокористування та їх функції.

 2. Економічне стимулювання раціонального використання природних ресурсів.

 3. Моніторинг НПС, його призначення.

 4. Види екологічної експертизи, основні відомості.

 5. Екологічний паспорт, основні відомості.

 6. Види екологічної шкоди, правила їх відшкодування.

 7. Правила та обов'язки громадян України в галузі охорони навколишнього
  природного середовища. (Закон України "Про охорону навколишнього
  природного середовища" від 25 червня 1991 року.)

 8. Вчення В.І.Вернадського про біосферу та види живих організмів, які її населяють.

 9. Ноосфера. Відновні і невідновні ресурси біосфери.

 10. Природне середовище, види форм пристосування живих організмів до факторів середовища.

 11. Абіотичні фактори, їх вплив на життєдіяльність організмів.

 12. Біотичні фактори, види зв'язків між живими організмами.

 13. Антропогенні фактори, їх форми впливу на біосистему.

 14. Популяція, як форма існування виду. Вікова структура популяцій.

 15. Екосистема. Структура екосистем. Поняття біомаси і біопродуктивності.

 16. Еволюція походження людини на Землі.

 17. Наука екологія, її зміст, завдання, зв'язок з іншими науками.

 18. Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища.

 19. Природне середовище і його значення для життя людського суспільства.

 20. Біологічна та екологічна рівновага і біорізноманіття.

 21. Склад атмосфери та її екологічне значення.

 22. Джерела та наслідки забруднення атмосферного повітря.

 23. Заходи та методи по поліпшенню стану атмосферного повітря.

 24. Склад гідросфери та її екологічне значення.

 25. Джерела забруднення водного середовища.

 26. Види забруднення водного середовища, та їх наслідки.

 27. Методи очищення стічних вод.

 28. Склад літосфери та її екологічне значення.

 29. Види ерозії грунтів, їх наслідки.

 30. Рекультивація грунтів, її види.

 31. Екологічний стан України.

 32. Вплив стану навколишнього середовища на здоров’я людини.

 33. Класифікація та основні типи ресурсів.

 34. Раціональне використання ресурсів.

 35. Правова система управління та відповідальність за екологічні злочини.

 36. Екологічний менеджмент, аудит і маркетинг.

 37. Еволюція економічних принципів природокористування.

 38. Екологія забруднення продуктів харчування і її значення для здоров'я людини.

 39. Ланцюги живлення та екологічна піраміда.
 1. Кодекс екологічної етики фахівця.

 2. Біосфера, її склад, будова, значення.

 3. Екологічна ніша, як життєва форма.

 4. Енергія в екологічних системах. Автотрофи та гетеротрофи.

 5. Кругообіг речовин в природі.

 6. Енергетика природних систем.

 7. Забруднювачі біосфери та їх класифікація.

 8. Природне та антропогенне забруднення біосфери.

 9. Вплив господарської діяльності на грунт.

 10. Вплив господарської діяльності на водне середовище.

 11. Екологічні наслідки забруднення атмосферного повітря: парниковий ефект.

 12. Екологічні наслідки забруднення атмосферного повітря: смог.

 13. Екологічні наслідки забруднення атмосферного повітря: кислотні дощі.

 14. Екологічні наслідки забруднення атмосферного повітря: руйнування озонового шару.

 15. Екологічні наслідки забруднення атмосферного повітря: ядерна зима.

 16. Класифікація водних об’єктів, як джерел водокористування.

 17. Радіоактивне забруднення довкілля.

 18. Шумове забруднення довкілля.

 19. Електромагнітне забруднення довкілля.

 20. Основні методи визначення забруднення довкілля.

 21. Екологічні проблеми вилучення та знезараження твердих відходів.

 22. Охорона тваринного світу.

 23. Охорона рослинного світу.

 24. Харчова сировина та харчові продукти їх безпека.

 25. Стан та шляхи покращення здоров’я населення України.

 26. Характеристика природних ресурсів: вода, атмосферне повітря.

 27. Характеристика природних ресурсів: енергія, сировина.

 28. Характеристика природних ресурсів: грунт, клімат.

 29. Характеристика природних ресурсів: простір для життя, генетичний фонд.

 30. Характеристика природних ресурсів: продовольство.

 31. Оптимізація взаємовідносин людини і біосфери.

 32. Перспективні напрямки раціонального природокористування.

 33. Антропогенні і штучні екосистеми.

 34. Фізичне забруднення біосфери.

 35. Нормування забруднення біосфери.

 36. Всесвіт. Земля.

 37. Екологічний стан водойм України.

 38. Екологічний стан грунтів України.

 39. Екологічний стан повітряного середовища України.

 40. Методи контролю стану атмосфери. Атмосферний моніторинг.

 41. Раціональне використання фітоценозів.

 42. Раціональне використання зооценозів.

 43. Раціональне використання земельних ресурсів.

 44. Раціональне використання водних ресурсів.

 45. Заповідна справа. Червона книга України.

 46. Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища.

 47. Раціональне харчування.

 48. Еколого-економічні засади раціонального природокористування.

 49. Екологія міських екосистем.

 50. Секцесія. Типи секцесій.

 51. Право власності на природні ресурси.

 52. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища.

 53. Екологічна освіта і виховання.

 54. Екологізація виробництва і «зелені» технології.

 55. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

 56. Види використання природних ресурсів.

 57. Рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини.

 58. Територіально-виробничі комплекси.

 59. Нормативні вимоги до якості води. Умови скидання стічних вод.

 60. Контроль якості води.

 61. Вплив промислових викидів в атмосферу на здоров’я людей, рослинний і тваринний світ, грунт, водойма.Література

Основна:

 1. Запольський А.К. Основи екології: Підручник За ред.. К.М.Ситника -2-ге вид. допов. і перер., -К.: Вища школа 2004 -382 с.

 2. Бедрій ЯЛ. Основи екології Навчальний посібник для підприємств зв'язку.-Львів, 1999. -209с.

 3. Основи екології. Навчальний посібник для підприємств зв’язку. За ред.. БедріяЯ.І. –Лбвів. -1999 -210с.

 4. Законодавчі акти України з охорони навколишнього природного середовища,

 5. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г. Екологія: основи теорії і практикум.
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,- Львів: Новий Світ-2000, "Магнолія плюс", 2003.-296с.

 6. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. -К.:Либідь, 1993.-304с.Додаткова:


 1. Негруца НА. Економіка природокористування: Навчальний посібннк.-К: Аграрна освіта, 2001.-76с.

 2. Карелми ЯЛ,, Репин Б.Л., Биохемическая очистка сточных вод на предприятиях пищевой промышленности.-М.: Пищевая промышленность, 1974.-165с.

 3. Галузеві журнали:

-Харчова і переробна промисловість

-Зерно і хліб

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до вивчення курсу
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Методичні вказівки до вивчення курсу “Метрологія, стандартизація, сертифікація...

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»
Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А. В. Телятніков

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Алгебри та операції : Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Дискретна математика” для студентів...

Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять
Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять з курсу “Оцінка землі та нерухомості” для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів...
Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми...

Організація та планування підприємств
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності 07010602

Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці...
Методичні вказівки про організацію роботи технічного експертаДержнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобіввиробництва...

8. Організація охорони праці на виробництві Методичні поради до вивчення теми
Тема Організація охорони праці на виробництві Методичні поради до вивчення теми

Ці методичні вказівки не можуть бути повністю або частково відтворені,...
Проведення психофізіологічного професійного відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка