Пошук по сайту


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Сторінка1/29
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння

 

 

 

Осiпенко Ю.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05785448

4. Місцезнаходження

Сумська , Сумський, 40011, м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(0542)70-00-49 (0542)70-00-42

6. Електронна поштова адреса

ootiz@nempump.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" 77

 

27.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://nempump.com

в мережі Інтернет

27.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

Звiт не мiстить iнформацiї у зазначених нижче пунктах з наступних причин:
3. АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" (Товариство) не брало участi у створеннi iнших юридичних осiб.
4. У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.
5. Товариство в 2015 роцi послугами рейтингового агентства не користувалося.
10. Вiдсутня "Iнформацiя про дивiденди", тому що рiшення про виплату дивiдендiв протягом звiтного та попередньго рокiв не приймалося. Дивiденди за 2014, 2015 роки не нараховувались та не сплачувались. Прибуток за результатами 2014, 2015 р.р. вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв було розподiлено на вiдрахування до Резервного фонду АТ.
12.2)-5). Протягом 2015 року процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, похiднi цiннi папери та будь-якi iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" не випускав. "Iнформацiя про викуп власних акцiй" протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки протягом 2015 року не вiдбувалося викупу власних акцiй Товариства.
14.4)-5). "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутня, у зв`язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води (згiдно рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.).
15. Випуску боргових цiнних паперiв у звiтному перiодi не було та забезпечення не надавалися.
16. Протягом 2015 року Товариство не випускало iпотечнi цiннi папери, тому зобов'язань за випуском iпотечних цiнних паперiв не має.
18-20. Iпотечнi облiгацiї не випускались
21,22. Iпотечнi сертифiкати не випускалися
23-27. Протягом 2015 року Товариство не випускало сертифiкатiв ФОН, тому зобов'язань за сертифiкатами ФОН не має.
30. Товариство не надає рiчну фiнансову звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, оскiльки за 2015 рiк готувала звiтнiсть за МСФЗ.
32. Не заповнювався пункт "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка