Пошук по сайту


Закону України "Про комітети Верховної Ради України"

Закону України "Про комітети Верховної Ради України"

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України"

Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України"


Зміст документу


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про комітети Верховної Ради України"

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР

N 3547-IV ( 3547-15 ) від 16.03.2006 }

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до Закону України “Про комітети Верховної Ради України” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 19, ст. 134; 1998 р., N 40-41, ст. 250; 2000 р., N 12, ст. 96, N 13, ст. 107), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про комітети Верховної Ради України

Цей Закон визначає правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус та завдання комітетів Верховної Ради України


1. Комітет Верховної Ради України (далі — комітет) — орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.

2. Комітет відповідальний перед Верховною Радою України і підзвітний їй.

3. Діяльність комітетів координує Голова Верховної Ради України згідно з Конституцією України та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР).

Стаття 2. Нормативно-правова основа діяльності комітетів


1. Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, цим Законом, Законом України “Про статус народного депутата України”, іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР) та постановами Верховної Ради України.

Стаття 3. Принципи діяльності комітетів


1. Комітети будують свою роботу на принципах:

верховенства права;

законності;

гласності;

їх рівноправності;

доцільності;

функціональності;

плановості;

наукової обґрунтованості;

колегіальності;

вільного обговорення і вирішення питань.

Стаття 4. Відносини комітетів Верховної Ради України з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами


1. Комітети Верховної Ради України при здійсненні повноважень взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, які зобов’язані сприяти комітетам Верховної Ради України у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації.

Стаття 5. Кількість, склад та предмети відання комітетів


1. Верховна Рада України затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Кількість комітетів, їх назви та предмети відання можуть бути змінені за рішенням Верховної Ради України нового скликання до вирішення питання про формування персонального складу комітетів.

2. Мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України.

3. Рішення про внесення змін до складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням мінімальної та максимальної кількості осіб, які можуть входити до складу одного комітету, встановленої відповідно до частини другої цієї статті.

4. Верховна Рада України може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання. При утворенні нового комітету одночасно приймається рішення про його предмет відання та персональний склад із одночасним внесенням змін до рішення Верховної Ради України про кількісний склад комітетів.

5. Порядок підготовки і розгляду Верховною Радою України питань про утворення, ліквідацію комітетів, зміну їх назв чи предметів відання, обрання, зміни їх керівництва та персонального складу визначається на основі Конституції України цим Законом та Регламентом Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР).

Стаття 6. Персональний склад комітетів


1. Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів.

2. Обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР). Якщо кількість членів депутатської фракції у Верховній Раді України дорівнює кількості комітетів або є більшою ніж кількість комітетів, депутатські фракції направляють не менш ніж по одному представнику до кожного комітету Верховної Ради України.

3. Персональний склад усіх комітетів Верховної Ради України нового скликання визначається одночасно шляхом прийняття відповідної постанови Верховної Ради України.

4. Голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій.

5. Голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї фракції.

6. До складу комітетів не можуть бути обрані Голова Верховної Ради України, Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України.

Стаття 7. Зміни персонального складу комітетів


1. Персональний склад комітету може бути змінений внаслідок:

1) обрання нового члена комітету;

2) відкликання члена комітету;

3) обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету;

4) дострокового припинення повноважень народного депутата України, який входив до складу комітету.

2. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України.

3. Голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликані зі своїх посад:

1) за їх власною заявою;

2) у зв’язку з їх незадовільною роботою на посаді;

3) внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов’язків.

4. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини третьої цієї статті, може бути внесена Головою Верховної Ради України або відповідним комітетом. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.

5. Після відкликання народного депутата України з посади голови, першого заступника голови, заступника голови чи секретаря комітету він залишається членом цього комітету, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення.

6. Дострокове припинення повноважень народного депутата України має наслідком його виключення зі складу відповідного комітету без прийняття про це окремого рішення Верховної Ради України.

7. Рішення Верховної Ради України щодо зміни складу комітетів приймаються з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР).

8. Порядок підготовки, розгляду Верховною Радою України і прийняття рішення з питань, пов’язаних зі зміною персонального складу комітетів, визначається Регламентом Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР).

Стаття 8. Особливості ліквідації комітетів


1. У разі якщо кількісний склад комітету стає меншим від мінімального кількісного складу, встановленого Верховною Радою України відповідно до статті 5 цього Закону, Голова Верховної Ради України за поданням комітету, до відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, повідомляє про це на пленарному засіданні і пропонує депутатським фракціям, які не використали визначені для них квоти представництва в цьому комітеті, запропонувати Верховній Раді України кандидатури народних депутатів України для обрання до складу комітету. Якщо протягом місяця з дня повідомлення Голови Верховної Ради України кількісний склад комітету не збільшився згідно з вимогами, встановленими цим Законом та Регламентом Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР), комітет, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, після консультацій з керівниками депутатських фракцій у Верховній Раді України може внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про ліквідацію такого комітету.

2. Прийняття Верховною Радою України рішення про ліквідацію комітету у випадках, передбачених частиною першою цієї статті і пунктом 4 частини шостої статті 43 цього Закону, має наслідком припинення повноважень першого заступника голови, заступника голови та всіх членів відповідного комітету з дня прийняття такого рішення, а голови та секретаря комітету — через місяць з дня прийняття такого рішення.

3. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію комітету Верховною Радою України має бути прийнято рішення про обрання народних депутатів України, які входили до складу ліквідованого комітету, до складу інших комітетів Верховної Ради України в порядку, встановленому частиною другою статті 6 цього Закону.

4. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення продовжують виконання своїх обов’язків для проведення заходів, передбачених частиною п’ятою цієї статті.

5. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення забезпечують:

1) підготовку матеріалів з питань, які готувалися до розгляду в комітеті, до передачі іншим комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;

2) підготовку та подання на ім’я Голови Верховної Ради України письмового звіту про розглянуті комітетом питання та про стан розгляду питань, які були передані до комітету і розгляд яких у комітеті не завершений;

3) передачу до відповідних служб Апарату Верховної Ради України належно оформлених матеріалів та документів, які підлягають архівному зберіганню.

Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів


1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засідання комітетів можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.

2. Інформація про поточну діяльність комітетів та прийняті ними рішення розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в глобальній інформаційній мережі Інтернет, у газеті “Голос України”, інших засобах масової інформації.

3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність через свої веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, парламентському телеканалі “Рада” та через інші засоби масової інформації.

4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.

Стаття 10. Забезпечення роботи комітетів


1. Організаційне, правове, наукове, інформаційне, документальне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів здійснюється Апаратом Верховної Ради України.

Розділ II ФУНКЦІЇ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Стаття 11. Функції комітетів Верховної Ради України


1. Комітети Верховної Ради України здійснюють такі функції:

1) законопроектну;

2) організаційну;

3) контрольну.

Стаття 12. Законопроектна функція комітетів


1. Законопроектна функція комітетів полягає в:

1) розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради України;

2) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених суб’єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України;

3) доопрацюванні за дорученням Верховної Ради України окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актів у цілому);

4) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони і довкілля, а також наданні згоди на обов’язковість чи денонсацію міжнародних договорів України;

5) узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до законопроектів;

6) внесенні пропозицій щодо перспективного планування законопроектної роботи.

Стаття 13. Організаційна функція комітетів


1. Організаційна функція комітетів полягає в:

1) плануванні своєї роботи;

2) проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень комітетів, організації слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України;

3) попередньому обговоренні відповідно до предметів їх відання кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, підготовці до розгляду Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих кандидатур;

4) підготовці питань на розгляд Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;

5) участі у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України;

6) прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій, роз’яснень;

7) розгляді звернень, що надійшли до комітету в установленому порядку;

8) участі відповідно до предметів їх відання в міжпарламентській діяльності, взаємодії з міжнародними організаціями;

9) підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності;

10) забезпеченні висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації.

Стаття 14. Контрольна функція комітетів


1. Контрольна функція комітетів полягає в:

1) аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України;

2) участі за дорученням Верховної Ради України у проведенні “Дня Уряду України";

3) контролі за виконанням Державного бюджету України в частині що віднесена до предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом;

4) організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань;

5) організації та підготовці слухань у комітетах;

6) підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України ;

7) взаємодії з Рахунковою палатою;

8) взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

9) направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам.

Розділ III ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Народнийдепутатукра ї н и
В порядку законодавчої ініціативи, відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України вношу...

Закон україни «про освіту»
Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-іv від 08. 12. 2004 р.,...

Закон україни
Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до n 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України,...

Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою
Конституції та законів України. Воно може здійснюватися територіальною громадою як безпосередньо, так І через органи місце­вого самоврядування:...

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Лутковській В....
Заступника головного редактора іа «Рівненське агентство журналістських розслідувань»

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Секретаріат Уповноваженого...
...

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Лутковській В....
Звертаюсь до Вас у зв’язку з порушенням мого права на доступ до публічної інформації. До суду з цього питання я ще не звертався

Закону України "Про енергозбереження"
Внести до Закону України “Про енергозбереження” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 1999 р., N 34, ст. 274;...

З а к о н у к р а ї н и про внесення змін до Закону України
Внести до Закону України „Про адвокатуру” (Відомості Верховної Ради, 1993, №9, ст. 62; 2002, №16, ст. 114, 2002; №29, ст. 194, 2004,...

З а к о н у к р а ї н и про внесення змін до Закону України
Внести до Закону України „Про адвокатуру” (Відомості Верховної Ради, 1993, №9, ст. 62; 2002, №16, ст. 114, 2002; №29, ст. 194, 2004,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка