Пошук по сайту


Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО” 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарсько-процесуальне право”

Контрольна робота складається з трьох завдань:

 1. Теоретичне завдання – визначається, виходячи з першої літери прізвища студента за схемою, наданою нижче.

 2. Практичне завдання – складання претензії за фабулою, що визначається виходячи з першої літери прізвища студента.

 3. Практичне завдання – складання позовної заяви за тою самою фабулою, що і завдання № 2.

У контрольній роботі спочатку виконується теоретичне завдання (відповідно до вимог), потім – практичні завдання (з нових сторінок).

Контрольна робота оцінюється: „зарахована”, „не зарахована”. У випадку незарахування контрольної роботи вказуються причини цього.

Контрольна робота може бути не зарахована у випадках:

 • виконаний не той варіант контрольної роботи;

 • теоретичні завдання виконані з порушенням вимог до них, зокрема щодо об'єму;

 • не виконані або невірно виконані одне або обидва практичні завдання.

Не зарахована контрольна робота повертається студенту для виправлення недоліків. Після усунення вказаних недоліків необхідно повернути як не зараховану контрольну роботу, так і новий варіант контрольної роботи.

Контрольна робота передається методисту заочної форми навчання.
II. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

Контрольну роботу пишуть від руки або друкують за допомогою друкарської машинки або комп'ютера на одному боку листа білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 інтервал, 28-30 рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

Обсяг контрольної роботи має складати не менше 10 друкарських сторінок, не включаючи список літератури. Текст контрольної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Шрифт друку має бути чітким, рядок – чорного кольору.

Текст теоретичного завдання контрольної роботи поділяють на пункти.

Заголовки структурних частин контрольної роботи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ”, „ЛІТЕРАТУРА” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці підзаголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх поділяють крапкою. Заголовки підпунктів (в разі необхідності) друкують маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу.

Кожну структурну частину контрольної роботи слід починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, пунктів (підпунктів) проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Першого сторінкою контрольної роботи є титульний лист, що включається в загальну нумерацію сторінок роботи. На титульному листі номер сторінки не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється у правому верхньому куту сторінки без крапки в кінці.

Обов'язковими вимогами до теоретичного завдання – питання по господарсько-процесуальному праву є: освітлення питання; простий план; посилання; список літератури.

Розв’язання практичного завдання обов'язково повинно будуватися на застосуванні законодавчих положень і відповідного відсилання до них, а також правового обґрунтування позиції.

При написанні контрольної роботи студент має давати посилання на джерела, матеріали, що використовуються в роботі. Такі посилання дадуть можливість відшукати ці джерела і перевірити вірність відомостей щодо цитування документа, дадуть необхідну інформацію про нього.

При використанні матеріалів з монографій, наукових статей та інших джерел у посиланні необхідно вказувати номери сторінок.

Посилання, що є на сторінках, можуть бути визначені по-різному.

Вони за текстом контрольної роботи можуть нумеруватися на кожній сторінці. При цьому у нижній частині сторінки під горизонтальною рисою ставиться відповідний номер і вказуються необхідні реквізити джерела. Таким чином, при цьому засобі позначення посилань на кожній сторінці вони вказуються у послідовній нумерації (1, 2, 3).

Інший спосіб розміщення посилань – нумерація всіх посилань з визначенням номера посилання за тим номером, за яким посилання визначене у списку джерел, що використовувалися, без вказівки в нижній частині кожної сторінки на джерело літератури. При такому способі позначення посилань кожне посилання заключається у квадратні дужки, в яких вказується номер сторінки. Наприклад, [15, с. 10]. У кінці сторінки при такому способі джерело посилання не вказується, а номер посилання визначається номером цього джерела в списку джерел, що використовувалися.

У список Літератури слід включати тільки ту літературу, яку студент використовував у процесі написання контрольної роботи.

Джерела слід розміщувати у кінці роботи, після закінчення, здійснюючи їх наскрізну нумерацію.

Список літератури у обсяг контрольної роботи не включається, однак сторінки у списку літератури нумеруються.
Приклади оформлення бібліографічного опису в списку літератури, що використовувалася.

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

3. Степанова Т.В. Окремі питання апеляційного оскарження в господарському судочинстві (стосовно перегляду рішень у разі відновлення пропущеного строку) // Вісник господарського судочинства. – 2003. - № 3. – С. 206-209.

4. Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого: Інформаційний лист ВГСУ від 26.03.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С. 125-126.

5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкуренційного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 24.10.2006 р. № 01-8/2361 // http://zakon2.rada.gov.ua.
ЗАВДАННЯ

ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО”

1. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Вибір теми проводиться по наступній схемі (виходячи з першої літери прізвища студента):


А

1
Ж

8
О

15
Х

22

Б

2

З

9

П

16

Ц

23

В

3

І, Й

10

Р

17

Ч

24

Г

4

К

11

С

18

Ш

25

Д

5

Л

12

Т

19

Щ

26

Е

6

М

13

У

20

Ю

27

Є

7

Н

14

Ф

21

Я

28


ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ (п.1 контрольної роботи)

з навчальної дисципліни "Господарсько-процесуальне право"


 1. Принципи господарського судового процесуального права.

 2. Поняття доказування та доказів у господарському судовому процесі. Види доказів.

 3. Право апеляційного оскарження: суб'єкти, об'єкти та порядок реалізації права.

 4. Історія розвитку й становлення господарських судів в Україні.

 5. Система й структура господарських судів України.

 6. Письмові й речові докази, особливість їх подання сторонами та витребування судом.

 7. Експертиза у господарському судовому процесі, значення її висновку при прийнятті судом рішення.

 8. Право касаційного оскарження: суб'єкти, об'єкти та порядок реалізації права.

 9. Поняття й види судових витрат у господарському судовому процесі.

 10. Поняття господарсько-процесуального права та господарського процесу.

 11. Судовий збір, його розмір і порядок сплати.

 12. Характеристика перегляду судових актів Вищим господарським судом України.

 13. Стадії господарського судового процесу, їх значення.

 14. Господарсько-процесуальне право, його система та джерела.

 15. Поняття та порядок перегляду у господарському судовому процесі рішень, ухвал і постанов за нововиявленими обставинами.

 16. Процесуальні строки, їх види і характеристика.

 17. Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу.

 18. Позовна заява, її форма й зміст.

 19. Правова природа досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів.

 20. Порядок порушення господарським судом провадження у справі. Дії судді (суду) з підготовки справи до розгляду.

 21. Третейські суди, порядок їх організації та діяльності.

 22. Перегляд судових актів господарських судів Верховним Судом України.

 23. Підвідомчість справ господарським судам України.

 24. Поняття господарського спору. Розмежування спорів між господарськими судами та іншими судами України.

 25. Підсудність справ господарським судам України.

 26. Види судових актів господарського суду, їх характеристика.

 27. Загальна характеристика учасників господарського судового процесу.

 28. Характеристика стадій банкрутства за законодавством України.№ № 2, 3 контрольної роботи – ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

Вибір фабули справи для складання претензії та позовної заяви здійснюється, виходячи з першої літери прізвища студента:
ВАРІАНТ № 1 (Прізвища починаються з А, Б)

Фабула:

Приватне підприємство «Кориця» за договором поставки від 26 бересня 2012 року повинно було поставити Товариству з обмеженою відповідальністю «Світанок» 2 тони пшениці першого готунку за ціною 7 тисяч гривень за тону до 26 серпня 2012 року. Однак до вказаного терміну ТОВ «Світанок» отримало лише 1,5 тони пшениці. Скласти позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 2 (Прізвища починаються з В, Г)

Фабула:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мир» за договором купівлі-продажу від 25 липня 2012 року повинно було у триденний термін після укладення договору купівлі двокімнатної квартири № 15 за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 14-а сплатити Приватному підприємству «Азарус» 350 тисяч гривень. Однак дотепер кошти не сплачено. Скласти позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 3 (Прізвища починаються з Д, Е, Ж, З)

Фабула:

Виробничий кооператив «Сонце» за договором контрактації від 15 жовтня 2011 року повинен був до 20 червня 2012 року поставити Публічному акціонерному товариству «Хлібодар» 10 тон зерна першого ґатунку за ціною 500 гривень за тону. Однак Кооператив поставив 17 червня 2012 року 10 тон зерна другого ґатунку, яка на ринку коштує 350 гривень за тону. ПАТ «Хлібодар» хоче отримати різницю в ціні. Скласти позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 4 (Прізвища починаються з Й, К, Л)

Фабула:

Повне товариство «Шипменеджмент» за договором перевезення від 01 лютого 2012 року з Приватним підприємством «Станкобуд» повинно було до 08 лютого 2012 року перевезти із Одеси до Стамбулу 50 сверлільних станків по 300 гривень кожен. Всі станки було відправлено з Одеси в належному стані. Однак до Стамбулу потрапило лише 20 станків у належному стані, інші було пошкоджено в дорозі з вини перевізника. Скласти позовну заяву на підставі порушення про вимогу повністю виконати всі умови договору.

ВАРІАНТ № 5 (Прізвища починаються з М, Н, О)

Фабула:

Споживчий кооператив «Корал» за договором купівлі-продажу від 12 січня 2012 року отримав деревообробне обладнання. Однак в процесі його використання було виявлено численні недоліки, про які не вказував продавець – Приватне акціонерне товариство «Обладнання Лтд». Кооперативу потрібно обладнання відповідної якості. Скласти позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 6 (Прізвища починаються з П, Р)

Фабула:

Приватне підприємство «Стецюра» за договором поставки від 22 листопада 2011 року повинно було поставити Товариству з додатковою відповідальністю «Гарбуз» 4 тони металу за ціною 12 тисяч гривень за тону до 25 січня 2012 року. Однак до вказаного терміну ТДВ «Гарбуз» отримало лише 2 тони металу. Скласти позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 7 (Прізвища починаються з С, Т)

Фабула:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стікс» за договором купівлі-продажу від 10 лютого 2012 року повинно було у триденний термін після укладення договору купівлі нежитлового приміщення першого поверху за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 19 сплатити Приватному підприємству «Мікродезія» 55 тисяч гривень. Однак дотепер кошти не сплачено. Скласти позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 8 (Прізвища починаються з І, У, Ф, Х)

Фабула:

Виробничий кооператив «Сінокос» за договором № 513 від 5 грудня 2011 року повинен був до 30 липня 2012 року поставити Приватному акціонерному товариству «Зернопереробка» 20 тон зерна першого ґатунку за ціною 700 гривень за тону. Однак Кооператив поставив 17 липня 2012 року 20 тон зерна другого ґатунку, яка на ринку коштує 500 гривень за тону. ПрАТ «Зернопереробка» хоче отримати різницю в ціні. Скласти позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 9 (Прізвища починаються з Ц, Ч, Ш, Щ)

Фабула:

Повне товариство «Перевертова, Ратушняк і партнери» за договором перевезення від 12 січня 2012 року з Приватним підприємством «Лесік» повинно було до 30 січня 2012 року перевезти із Одеси до Севастополя 180 металооброблювальних станків по 400 гривень кожен. Всі станки було відправлено із Одеси в належному стані. Однак до Севастополя потрапило лише 120 станків у належному стані, інші було пошкоджено в дорозі з вини перевізника. Скласти позовну заяву на підставі порушення про вимогу повністю виконати всі умови договору.

ВАРІАНТ № 10 (Прізвища починаються з Є, Ю, Я)

Фабула:

Споживчий кооператив «Торнадо» за договором купівлі-продажу від 25 липня 2012 року отримав машинобудівельне обладнання. Однак в процесі його використання було виявлено численні недоліки, про які не вказував продавець – Комунальне підприємство «Машинобуд». Кооперативу потрібно обладнання відповідної якості. Скласти позовну заяву на підставі порушення.
-------------------------------------------------------------------------------------------
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «Основи конституційного права» (для студентів...

Завдання та рекомендації до виконання курсової роботи мета написання курсової роботи
...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

2. Організація І планування контрольно-ревізійної роботи
Робочий зошит, призначений для студентів третього курсу, що навчаються спеціальності 03050901 “ Бухгалтерський облік “ для виконання...

Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких...

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка